نحوه‌ و مدت‌ مأموريت‌ كليه‌ كاركنان‌ اعزامي‌ دستگاههاي‌ دولتي‌ به‌ خارج‌ از كشور (مصوبه ۱۲۳۱۱ت۱۹۳۹۹هـ مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۰‌ هيأت وزيران)

ماده واحده- نحوه‌ و مدت‌ مأموريت‌ كليه‌ كاركنان‌ اعزامي‌ دستگاه‌هاي‌ دولتي‌ به‌ خارج‌ از كشور مطابق‌ قانون‌ مقررات‌ تشكيلاتي‌، استخدامي‌، مالي‌ و انضباطي‌ وزارت‌ امور خارجه‌ -مصوب‌ ۱۳۵۲- مي‌ باشد و تمديد مدت‌ مأموريت‌ آنان‌ با موافقت‌ بالاترين‌ مقام‌دستگاه‌ مربوط امكان‌ پذير است‌.

تبصره‌- دستگاه‌هايي‌ كه‌ داراي‌ مقررات‌ استخدامي‌ خاص‌ بوده‌ و در مقررات‌استخدامي‌ آنها ضوابط مربوط به‌ نحوه‌ و مدت‌ مأموريت‌ خارج‌ از كشور پيش‌ بيني‌شده‌ موظفند از طريق‌ مراجع‌ ذي‌ ربط اقدامات‌ لازم‌ را براي‌ هماهنگي‌ با مفاد اين‌تصويب‌ نامه‌ بعمل‌ آورند.

معاون‌ اول‌ رئيس‌ جمهور