آيين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور (تصویبنامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1386 هیأت وزیران)

‎‎‎وزارت مسكن و شهرسازي- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1386 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون‌اساسي جمهوري اسلامي ايران و در جهت تشويق و كمك به كاركنان رسمي و پيماني و قراردادي كه علاقمند به انتقال محل اشتغال خود از شهر تهران و بقيه كلانشهرها به ساير نقاط كشور باشند، آيين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه ايجاد تسهيلات جهت شاغلين دولتي متقاضي انتقال از تهران و كلانشهرها به ساير شهرهاي كشور

ماده 1- حمايتها و تسهيلات موضوع اين آيين‌نامه شامل تمامي كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي و ساير عناوين مشابه شاغل در وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، بانكها، مؤسسات بيمه و ساير دستگاههاي مشمول ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و پرسنل شاغل در نيروهاي مسلح با اذن فرمانده معظم كل قوا و برابر آيين نامه مصوب كه تمايل به تغيير محل اشتغال خود از كلانشهرها (تهران – مشهد – تبريز – اصفهان – كرج – شيراز- قم – اهواز) به ساير نقاط كشور را داشته باشند، مي‌باشد.

تبصره- انتقال كاركنان به شهرهاي استان تهران و نيز فاصله (50) كيلومتري ساير كلانشهرها در قالب اين آيين‌نامه ممنوع است.

ماده 2- متقاضيان استفاده از مزاياي اين آيين نامه بايد حائز شرايط زير باشند:

1- قبل از پايان سال 1385 در كلانشهرها مشغول به خدمت بوده باشند.

2- تاريخ انتقال آنان از كلانشهرها از ابتداي سال 1386 به بعد باشد.

3- حداقل پنج (5) سال از عمر خدمتي كاركنان رسمي و پيماني و حداقل پانزده (15) سال از عمر خدمتي كاركنان قراردادي باقي مانده باشد.

تبصره- اولويت واگذاري امتيازات اين آيين‌نامه با ايثارگران و فرهنگيان است.

ماده 3- متقاضيان واجد شرايط مشمول اين آيين‌نامه از تسهيلات و امكانات زير ‎‎‎ بهره‌مند مي‌گردند.

1- واگذاري زمين به قيمت تمام شده در نقاطي كه دولت زمين داشته باشد و اعطاي تسهيلات بانكي از محل تسهيلات بخش مسكن جهت احداث واحد مسكوني به ميزان مندرج در جدول موضوع اين ماده.

تبصره ـ واگذاري زمين در قالب اين آيين‌نامه مشمول مقررات ممنوعيت واگذاري كساني كه قبلاً از زمين و مسكن دولتي استفاده كرده باشند، نمي‌باشد.

2- كمك سود متعلق به تسهيلات بانكي به ميزان مندرج در جدول موضوع اين ماده به صورت نقدي و بلافاصله پس از اعطاي تسهيلات به متقاضيان پرداخت مي‌گردد.

مقصد انتقال كارمند ‎‎‎قدرالسهم زمين واگذاري به هر كارمند (متر مربع) ‎‎‎تسهيلات پرداخت جهت احداث مسكن (ميليون ريال) ‎‎‎كمك سود قابل پرداخت به هر كارمند (ميليون ريال)

شهرهاي خارج از حريم استان تهران تا فاصله (150) كيلومتر از حريم و ساير كلانشهرها تا فاصله (50) كيلومتر از حريم كلانشهر ‎‎‎120 ‎‎‎120 ‎‎‎40

شهرهاي با جمعيت (200) هزار نفر و بيشتر  ‎‎‎150 ‎‎‎130 ‎‎‎50

ساير شهرها  ‎‎‎180 ‎‎‎140 ‎‎‎55

تبصره 1- چنانچه همسر كارمند نيز حائز شرايط انتقال در چارچوب اين آيين‌نامه باشد، امتيازات جدول فوق به ميزان سي درصد (30%) افزايش مي يابد.

تبصره 2- واگذاري زمين و تسهيلات به متقاضي سرپرست خانوار صورت مي‌پذيرد.

3- هزينه انشعابات آب، برق، گاز، فاضلاب و تلفن واحد مسكوني احداثي در شهر مقصد كارمند منتقل شده از ابتدا به صورت اقساط پنج ساله و بدون احتساب سود و كارمزد محاسبه و دريافت خواهد شد.

4- چنانچه فرزندان كاركنان مشمول اين آيين نامه در هر يك از دانشگاهها و مراكز آموزش عالي اعم از سراسري، آزاد، غيرانتفاعي، پيام نور و ‎‎‎ مانند آن مشغول به تحصيل باشند در صورت تمايل متقاضي به دانشگاه شهر مقصد انتقال كارمند و يا نزديكترين شهر به آن نقطه -به جز شهرهاي استان تهران- كه رشته يادشده را دارا باشند، منتقل خواهند شد.

تبصره- قابليت انتقال دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي به دانشگاههاي سراسري و بالعكس در اجراي اين ماده امكان پذير است.

5- به هر يك از كاركناني كه در قالب اين آيين نامه از كلانشهرها منتقل گردند، يك گروه تشويقي علاوه بر گروههاي تشويقي تبصره هاي (4) و (7) ماده (3) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت -مصوب 1370- اعطا مي‌گردد.

تبصره-‎‎‎ درصورت انتقال كارمند و همسر وي، يك گروه تشويقي به هر يك از آنان تعلق مي‌گيرد.

6- يكي از اعضاي درجه اول خانواده كارمند مشمول اين آيين‌نامه، به جهت ايجاد اشتغال پايدار در مكان جديد از تسهيلات مربوط به كارگاههاي زودبازده، با اولويت بهره مند خواهد شد.

7- به هر يك از كاركنان مشمول اين آيين نامه، از تاريخ صدور حكم انتقال، يك ماه مرخصي تشويقي اعطا مي گردد.

ماده 4- كليه دستگاههايي كه كاركنان آنها مشمول استفاده از مزاياي اين آيين نامه هستند موظفند در راستاي اجراي بهينه اين آيين نامه اقدامات زير را به عمل آورند:

1- بلافاصله پس از دريافت درخواست انتقال كارمند واجد شرايط از كلانشهرها به ساير نقاط كشور، درخواست وي را قبول نموده و حق ممانعت از انتقال متقاضي را نخواهند داشت و همزمان با انتقال، دستگاه مربوط، يارانه موضوع اين آيين نامه را از محل اعتبارات خود پرداخت و سپس مراتب را جهت درج در لايحه بودجه، به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايند.

تبصره-‎‎‎ درخصوص كاركنان آن دسته از دستگاهها كه واحد متناظر در شهرهاي مقصد ندارند، بلافاصله دستگاه محل انتقال متقاضي توسط استاندار تعيين مي شود.

2‎- جايگزين نمودن كاركناني كه در چارچوب اين آيين نامه از كلانشهرها منتقل مي‌گردند، توسط دستگاه ذي ربط از خارج واحد به هر شكل ممنوع مي باشد.

3- اعتبار حقوق، دستمزد و مزاياي فرد منتقل شده از كلانشهرها و پست سازماني مربوط از واحد انتقال دهنده حذف و به واحد انتقال گيرنده اضافه مي شود.

تبصره- حقوق و مزاياي كارمند منتقل شده به صورت كامل و معادل اشتغال در پست سازماني قبل از انتقال به وي پرداخت مي شود و چنانچه به دلايلي امكان انتقال پست سازماني (نظير پستهاي مديريتي و سرپرستي) وجود نداشته باشد مابه التفاوت آن در پست جديد به وي پرداخت خواهد شد.

ماده 5- از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه هر نوع انتقال و يا مأموريت از ساير شهرها به تهران ممنوع خواهد بود. موارد استثناء به تأييد معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور خواهد رسيد.

ماده 6- چنانچه استفاده كنندگان از تسهيلات اين آيين نامه قبل از بازنشستگي و پايان سي (30) سال خدمت قصد انتقال مجدد به كلانشهرها را داشته باشند، امتيازات متعلق به آنان در قالب اين آيين نامه با ارزش روز محاسبه و مسترد خواهد شد.

ماده 7- مدت اعتبار اين آيين نامه از تاريخ ابلاغ يك سال شمسي مي باشد.

پرويز داودي- معاون اول رئيس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (1)

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

لغو آیین‌نامه‌های تسهیلات به کارکنان انتقالی از تهران و کلانشهر‌ها

عدم الزام به تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی

تأیید بخشنامه عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -