ماده واحده - الف ـ انتقال مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري به شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون مزبور وشهرداري تهران با تقاضاي دستگاه اجرائي متقاضي و رضايت مستخدم و موافقت وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع‌مستخدم مجاز مي‌باشد و با اين گونه مستخدمين طبق مقررات ماده 144 قانون استخدام كشوري رفتار خواهد شد.

ب ـ در موارديكه خدمت مستخدمين ثابت شركتها و مؤسسات دولتي مستثني شده از قانون استخدام كشوري و شهرداري‌تهران مورد نياز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون مزبور باشد مستخدمين مورد نياز به ترتيب مقرر در بند الف‌اين ماده واحده به دستگاه دولتي متقاضي منتقل خواهند شد و براساس ماده 142 قانون استخدام كشوري نسبت به تعيين‌گروه و پايه آنان اقدام خواهد شد در مورد مستخدميني كه دستگاه اجرائي متبوع آنان مشمول جدول حقوق موضوع ماده 32قانون استخدام كشوري و ضريب ريالي آن مي‌باشد و طرح طبقه‌بندي مشاغل مربوط آنان به تائيد سازمان امور اداري واستخدامي كشور رسيده است در صورتيكه هنگام انتقال با توجه به شغل ارجاعي در گروه پائين‌تر قرار گيرند طبق حكم‌مندرج در تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام كشوري مي‌توانند از تفاوت تطبيق حقوق استفاده نمايند.

ج ـ كسور بازنشستگي يا حق بيمه (سهم مستخدم‌) مستخدمين موضوع بند ب اين ماده واحده به صندوق بازنشستگي‌كشوري منتقل مي‌شود و كليه سوابق خدمت دولتي كه بابت آن كسور بازنشستگي يا حق بيمه پرداخت شده است از هر لحاظ‌جزو خدمت آنان محسوب و منظور خواهد شد و در مورد آن مدت از خدمت اين قبيل كاركنان كه بابت آن كسور بازنشستگي‌يا حق بيمه پرداخت نشده باشد طبق مقررات پيش بيني شده درقانون استخدام كشوري و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي‌اجرائي آن رفتار خواهد شد.

د ـ حكم اين ماده واحده شامل ساير شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول مقررات نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است نيزخواهد بود.

هـ ـ مشمولين قانون استخدام ارتش جمهوري اسلامي ايران كماكان تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهند بود.

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع انتقال و مأموریت کارکنان بخوانید!

اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (2) ماده‌(21) و ماده (121) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع: ممنوعیت انتقال کارکنان نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دستگاه‌های اجرایی دولتی (در حال تصویب در هیئت وزیران)

دستورالعمل نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی در سال 1398 و پیش بینی اعتبار مربوطه در لایحه بودجه 1399 (بخشنامه شماره 186825 مورخ 15/04/1397 سازمان برنامه و بودجه کشور)

لغو آیین‌نامه‌های تسهیلات به کارکنان انتقالی از تهران و کلانشهر‌ها

عدم الزام به تبدیل وضعیت کارکنان انتقالی از کلانشهرها از قراردادی به پیمانی

تأیید بخشنامه عدم امکان انتقال و مأموریت کارمندان در دوره رسمی آزمایشی

آیین‌­نامه اجرایی قانون امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی تمرکززدایی از تهران

- مشاهده کل مطالب این موضوع -