اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (تصویب‌نامه شماره 108772/ت53092هـ مورخ 29/8/1398 هیئت وزیران)

وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات- وزارت کشور

وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری- وزارت دادگستری

وزارت صنعت، معدن و تجارت- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزارت آموزش و پرورش

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت اطلاعات- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی- سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان اداری و استخدامی کشور- معاونت علمی و فنآوری رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه 26/8/1398 به پیشنهاد شماره 10215/1 مورخ 12/2/1395 وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -مصوب 1382- و تبصره ماده (2) مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی مورخ 14/1/1395، اساسنامه شورای اجرایی فنآوری اطلاعات را به شرح زیر تصویب کرد:

اساسنامه شورای اجرایی فنآوری اطلاعات

ماده 1- هدف از تشکیل شورای اجرایی فنآوری اطلاعات که در این اساسنامه به اختصار "شورا" نامیده می‌شود، تعیین خط‌مشی‌های اجرایی در قلمرو فناوری اطلاعات جهت توسعه و استقرار دولت الکترونیک و ایجاد زمینه و بستر گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف در چهارچوب سیاست های کلی نظام، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و قوانین مربوط است.

ماده 2- وظایف شورا به شرح زیر است:

1- تصویب خط‌مشی‌ها و اعمال هماهنگی‌های اجرایی و فنی لازم در گسترش به‌کارگیری فنآوری اطلاعات بر اساس سیاست‌های کی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی.

2- تصویب خط‌مشی‌ها و اعمال هماهنگی‌های اجرایی و فنی لازم در گسترش به‌کارگیری فناوری اطلاعات در ارایه خدمات الکترونیک در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.

3- تصویب نقشه فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیردولتی برای توسعه و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در خدمات عمومی.

4- تصویب مقررات، دستورالعمل‌ها و استانداردها به منظور هماهنگی در ضوابط فنی و اجرایی فناوری اطلاعات.

5- ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی در تبادل و به اشتراک‌گذاری داده و اطلاعات و تصویب شیوه بهره‌گیری از داده‌های کلان و داده‌کاوی پایگاه‌های اطلاعات کشور با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی.

6- نظارت مستمر بر پیشرفت برنامه‌های توسعه دولت الکترونیک و گسترش کاربری فنآوری اطلاعات در کشور و ارایه گزارش‌های دوره‌آی به مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی و هیئت وزیران.

ماده 3- ریاست شورا بر عهده رییس‌جمهور است و در غیاب ایشان، معاون اول رییس‌جمهور این وظیفه را بر عهده خواهد داشت.

ماه 4- ترکیب اعضای شورا به شرح زیر است:

1- رییس‌جمهور (رییس شورا)

2- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (نایب رییس)

3- وزیر کشور

4- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

5- وزیر دادگستری

6- وزیر صنعت، معدن و تجارت

7- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

8- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

9- وزیر آموزش و پرورش

10- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

11- وزیر امور اقتصادی و دارایی

12- وزیر اطلاعات

13- رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

14- رییس سازمان اداری و استخدامی کشور

15- رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

16- معاون علمی و فنآوری رییس‌جمهور

17- دبیر شورای عالی فضای مجازی

18- سه نفر از متخصصان فنآوری اطلاعات به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حکم رییس‌جمهور

19- دبیر شورا.

تبصره- بالاترین مقام سایر دستگاه‌های اجرایی حسب مورد به دعوت دبیر شورا با حق رأی در جلسه حضور خواهند یافت.

ماده 5- تصمیمات شورا با رعایت سیاست‌های کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی و در چهارچوب قوانین و مقررات، پس از تأیید رییس‌جمهور توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ می‌گردد و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده وی خواهد بود.

ماده 6- دبیرخانه شورا در سقف پست‌های سازمانی مصوب در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و دبیر آن به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حکم رییس‌جمهور منصوب می‌شود.

ماده 7- شورا حداقل سه‌ماه یک‌بار تشکیل جلسه می‌دهد و جلسات آن، با حضور دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت. مصوبات شورا با رأی نصف به علاوه یک اعضای حاضر در جلسه قابل اجرا خواهد بود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور