دستورالعمل اجراي سريع آيين نامه دوركاري در دستگاه هاي اجرايي (بخشنامه شماره ۴۷۲۳۴/۲۰۰ مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۹ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

بخشنامه به كليه دستگاه هاي اجرايي مستقر در شهر تهران

پيرو جلسه مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۹ هيأت محترم دولت و تأكيد بر اجراي سريع آيين نامه دوركاري در دستگاه هاي اجرايي و به منظور جلوگيري از آسيب هاي ناشي از افزايش آلودگي هواي شهر تهران، موارد ذيل جهت اجرا ابلاغ مي گردد:

۱- كليه دستگاه هاي اجرايي مستقر در شهر تهران اعم از ملي و استاني مكلفند ترتيبي اتخاذ نمايند كه حداقل ۵۰ درصد از كاركنان خود را از طريق دوركاري موضوع مصوبه مورخ ۷/۴/۱۳۸۹ وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك به كار گيرند.

۲- مديران دستگاه هاي اجرايي مكلفند در اسرع وقت نسبت به تشكيل كارگروه موضوع ماده ۳ آيين نامه دوركاري اقدام و تصميمات لازم را در خصوص مشاغل قابل دوركاري و كاركنان واجد شرايط اتخاذ نموده و مفاد اين بخشنامه را از تاريخ ۱۷/۹/۱۳۸۹ به مورد اجرا گذارند.

۳- مشاغل درماني و كادر آموزشي و آموزش و پرورش و مشاغلي كه ارباب رجوع دارند و دبيرخانه هاي دستگاه هاي اجرايي و موارد نگهباني و اپراتوري سيستم ها و امثال آن، مشمول دوركاري نمي شوند.

۴- نظارت بر اجراي اين بخشنامه به عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور بوده و دستگاه هاي اجرايي، موظف به ارايه گزارش هفتگي به معاونت مزبور مي باشند.

لطف الله فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.