لايحه قانوني يكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران درسراسر كشور و ميزان آن (مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)

وزارت كار و امور اجتماعي

لايحه قانوني يكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران درسراسر كشور و ميزان آن كه درجلسه مورخ 25/4/59 به تصويب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران رسيده است به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

ماده واحده-از اول شهريور ماه سال 1359 ساعات كار كليه كارمندان و كارگران مشمول قانون استخدام كشوري و ساير قوانين خاص استخدامي و كارگران مشمول قانون كار يكسان و 44ساعت در هفته تعيين مي‌گردد.

تبصره- تنظيم و تقسيم ساعات مار درطول هفته يا ماه درواحدهاي توليدي و صنعتي و خدماتي طبق روال گذشته و براساس شرايط كار و توافق طرفين مي‌اشد. و درموسسات دولتي و وابسته به دولت كما في السابق از سوي مقامات ذيربط انجام و اعلان مي‌گردد.

تبصره 2- مقررات قوانين كار و استخدام كشوري و قوانين خاص استخدامي درباره ساعات كارهاي سخت و زيان أور و فرجه هاي تعيين شده قانوني و ساير موارد كماكان به قوت خود باقي است.

تبصره 3- قوانين خاص مذكور دراين لايحه قوانين استخدام لشكري و قواي انتظامي را شامل نمي‌گردد.

تبصره 4- اين قانون شامل كارگران مشمول قانون كار كشاورزي نمي‌شود.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع تعطیلات و مرخصی بخوانید!

مرخصی استحقاقی کمتر از یک روز (ساعتی) نباید از 12 روز تجاوز کند

بخشنامه تغییر ساعات کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در نیمه اول مهر‌ 1398

پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان 6 ماه تا 9 ماه زنان شاغل در بخش غیردولتی و خصوصی بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است (دادنامه شماره 288 الی 305 و 307 مورخ 31/2/1389 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

طرح تعطیلی تمام مراکز اداری، آموزشی و قضایی در کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها در روز پنجشنبه (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

گزارش مرکز پژوهش های مجلس: معمای اجرای قانون تغییر ساعت

ابطال بند 2 نامه شماره 43458-1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت موضوع: جواز صدور حکم مرخصی استحقاقی یک طرفه به میزان ذخیره شده از سوی دستگاه پیش از بازنشستگی کارمند (دادنامه شماره 1750-1749 مورخ 1397/8/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

اعطای مجوز به دستگاه های اجرایی و بانک ها برای مجاز تلقی کردن تأخیر کارمندان در شهر تهران تا ساعت 9 صبح (بخشنامه شماره 84756/54694 مورخ 31/6/1397 معاون اول رییس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -