ماده واحده - وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام كشوري و شركتهاي دولتي و موسساتي كه شمول قانون بر آنهامستلزم ذكر نام است‌، مي‌توانند در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت خود و موافقت بالاترين مقام مسؤول خدمت ‌آنها را نيمه وقت تعيين نمايند.

مدت و نحوه و ترتيب انجام خدمت نيمه وقت و وضع پست ثابت سازماني و ميزان حقوق و مزايا و نحوه محاسبه سنوات‌خدمت و بازنشستگي و اعطا پايه و ارتقا گروه و مرخصي به موجب قانوني كه از طرف سازمان امور اداري و استخدامي كشورتهيه شده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد مشخص خواهد گرديد.

تبصره ـ به دستگاههاي موضوع اين قانون اجازه داده مي‌شود در صورت تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت خود وموافقت بالاترين مقام مسؤول‌، همچنين بتوانند به جاي نيمه وقت‌، ساعات خدمت آنان را به سه چهارم ساعات كار مقرر تقليل دهند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنج شنبه دهم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 17/9/1362 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است‌.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع تعطیلات و مرخصی بخوانید!

مرخصی استحقاقی کمتر از یک روز (ساعتی) نباید از 12 روز تجاوز کند

بخشنامه تغییر ساعات کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در نیمه اول مهر‌ 1398

پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان 6 ماه تا 9 ماه زنان شاغل در بخش غیردولتی و خصوصی بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است (دادنامه شماره 288 الی 305 و 307 مورخ 31/2/1389 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

طرح تعطیلی تمام مراکز اداری، آموزشی و قضایی در کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها در روز پنجشنبه (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

گزارش مرکز پژوهش های مجلس: معمای اجرای قانون تغییر ساعت

ابطال بند 2 نامه شماره 43458-1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت موضوع: جواز صدور حکم مرخصی استحقاقی یک طرفه به میزان ذخیره شده از سوی دستگاه پیش از بازنشستگی کارمند (دادنامه شماره 1750-1749 مورخ 1397/8/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

اعطای مجوز به دستگاه های اجرایی و بانک ها برای مجاز تلقی کردن تأخیر کارمندان در شهر تهران تا ساعت 9 صبح (بخشنامه شماره 84756/54694 مورخ 31/6/1397 معاون اول رییس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -