هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۲/۱/۱۳۷۸ بنا به پيشنهاد شماره ۵۹۴۰/د مورخ ۸/۹/۱۳۷۶ سازمان امور اداري واستخدامي كشور و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي تصويب نمود:

۱ـ ايام مندرج در فهرست ضميمه كه در سالهاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي حسب تصميم يا تصويب هيأت وزيران به‌نسبتهاي مختلف تعطيل عمومي اعلام و از مرخصي استحقاقي مستخدمان دولت كسر شده‌،به ذخيره مرخصي استحقاقي‌آنان افزوده مي‌گردد.

۲ـ در مورد دستگاههاي دولتي كه روزهاي پنجشنبه تعطيل بوده‌اند، تعطيلات روزهاي پنجشنبه موضوع اين تصويبنامه به‌عنوان مرخصي استحقاقي مستخدمان محسوب نمي‌شود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع تعطیلات و مرخصی بخوانید!

مرخصی استحقاقی کمتر از یک روز (ساعتی) نباید از 12 روز تجاوز کند

بخشنامه تغییر ساعات کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در نیمه اول مهر‌ 1398

پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان 6 ماه تا 9 ماه زنان شاغل در بخش غیردولتی و خصوصی بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است (دادنامه شماره 288 الی 305 و 307 مورخ 31/2/1389 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

طرح تعطیلی تمام مراکز اداری، آموزشی و قضایی در کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها در روز پنجشنبه (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

گزارش مرکز پژوهش های مجلس: معمای اجرای قانون تغییر ساعت

ابطال بند 2 نامه شماره 43458-1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت موضوع: جواز صدور حکم مرخصی استحقاقی یک طرفه به میزان ذخیره شده از سوی دستگاه پیش از بازنشستگی کارمند (دادنامه شماره 1750-1749 مورخ 1397/8/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

اعطای مجوز به دستگاه های اجرایی و بانک ها برای مجاز تلقی کردن تأخیر کارمندان در شهر تهران تا ساعت 9 صبح (بخشنامه شماره 84756/54694 مورخ 31/6/1397 معاون اول رییس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -