هيأت وزيران در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۵ بنا به پيشنهادشماره ۳۴۳۵/ د مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۵ سازمان امور اداري واستخدامي كشور آيين‌نامه مربوط به حضور و غياب كاركنان‌دولت را به‌شرح زير تصويب نمودند: 

ماده ۱- كليه كاركنان دستگاههاي اجرايي مكلفند ساعات تعيين‌شده براي ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعايت‌نموده‌، ساعات ورود و خروج خود را در كارت يا دفتر حضورو غياب ثبت نمايند مگر آن كه از سوي مقام ذي صلاح دستگاه‌مربوط براي ورود و خروج هريك از آنان كتباً ترتيب ديگري‌مقرر شده باشد. 

ماده ۲- ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون كسب‌مجوز قبلي تأخير ورود محسوب گرديده و با مستخدمي كه‌تأخير ورود داشته باشد به شرح زير رفتار مي‌شود:

الف ـ تأخير ورود تا ۲ ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و درمرخصي استحقاقي منظور مي‌گردد.

ب ـ تأخير ورود بيش از 2 ساعت در ماه مستلزم كسر حقوق وفوق العاده شغل و مزاياي شغل و مزاياي مستمر مستخدمين‌رسمي و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و سايرفوق العاده‌هاي مستخدمين پيماني يا دستمزد كاركنان خريدخدمت و قراردادي به ميزان كل ساعات تأخير خواهد بود. 

ماده ۳- خروج از محل خدمت زودتر از ساعات مقرر نيز تعجيل‌خروج محسوب گرديده و حسب مورد مشمول حكم‌قسمتهاي «الف‌» و «ب‌» ماده 2 خواهد بود. 

ماده ۴- تأخير ورود در موارد زير موجه محسوب گرديده و مدت‌تأخير در هر صورت جزو مرخصي استحقاقي منظور خواهدشد:

الف ـ وقوع حوادث و سوانح غيرمترقبه براي مستخدم‌، همسرو فرزندان تحت تكفل و نيز ساير افراد خانواده در صورتي كه‌تحت تكفل وي باشند.

ب ـ احضار مستخدم توسط مراجع قضايي و انتظامي با ارايه‌گواهي مرجع احضاركننده‌.

تبصره ـ تشخيص موارد مذكور در اين ماده با مدير واحد ذي ربط‌ خواهد بود. 

ماده ۵- به مستخدمي كه در هر ماه بيش از ۴ بار تأخير ورود ياتعجيل خروج غيرموجه داشته باشد و جمع مدت تأخير مزبوربه بيش از ۴ ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تأخير براي ‌ماه اول و دوم كتباً اخطار داده خواهد شد و براي ماه سوم‌فوق العاده شغل مستخدم خاطي به ميزان ۳۰ درصد و براي ماه‌چهارم به ميزان ۵۰ درصد و براي ماه پنجم به ميزان صددرصدو به مدت يك ماه كسر خواهد شد و در صورت تكرار پرونده‌مستخدم جهت رسيدگي به «هيأت رسيدگي به تخلفات‌اداري‌» ارجاع خواهد گرديد.

تبصره ۱ـ تأخير ورود يا تعجيل خروج بيش از ۸ ساعت در هر ماه‌در هر حال مشمول حكم اين ماده خواهد بود.

تبصره ۲ـ در مورد مستخدميني كه قبلاً به علل ديگري به‌جزموارد فوق الذكر، فوق العاده شغل آنان قطع گرديده از سومين‌ماهي كه تأخير ورود يا تعجيل خروج آنان به حد نصاب فوق برسد پرونده امر به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع‌خواهد شد. 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع تعطیلات و مرخصی بخوانید!

مرخصی استحقاقی کمتر از یک روز (ساعتی) نباید از 12 روز تجاوز کند

بخشنامه تغییر ساعات کاری کارکنان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها در نیمه اول مهر‌ 1398

پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان 6 ماه تا 9 ماه زنان شاغل در بخش غیردولتی و خصوصی بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است (دادنامه شماره 288 الی 305 و 307 مورخ 31/2/1389 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

طرح تعطیلی تمام مراکز اداری، آموزشی و قضایی در کلیه استان‌ها و شهرستان‌ها در روز پنجشنبه (در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی)

گزارش مرکز پژوهش های مجلس: معمای اجرای قانون تغییر ساعت

ابطال بند 2 نامه شماره 43458-1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت موضوع: جواز صدور حکم مرخصی استحقاقی یک طرفه به میزان ذخیره شده از سوی دستگاه پیش از بازنشستگی کارمند (دادنامه شماره 1750-1749 مورخ 1397/8/15 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

اعطای مجوز به دستگاه های اجرایی و بانک ها برای مجاز تلقی کردن تأخیر کارمندان در شهر تهران تا ساعت 9 صبح (بخشنامه شماره 84756/54694 مورخ 31/6/1397 معاون اول رییس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -