دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) (بخشنامه شماره ۴۰۵۷۳/۲۰۰ مورخ ۵/۸/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

کلیه دستگاه های اجرایی کشور

به منظور برقراری ارتباط بهینه بین مردم و دولت و افزایش آگاهی و نهادینه کردن پاسخگویی مدیران در حیطه مسئولیت خود، مجموعه «دوره های آموزشی مرتبط با سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)»، به شرح جدول زیر طراحی و برای اجرا ابلاغ می گردد. این دوره ها در قالب دوره های آموزشی بهبود مدیریت، ویژه مدیران پایه و میانی مصوب تلقی شده و دستگاه های اجرایی موظفند پس از طرح در کمیته راهبری آموزش نسبت به برنامه ریزی و اجرای آن اقدام نمایند.

۱- ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام / مدت زمان آموزش: ۴ ساعت

۲- آشنایی با سامانه الکترونیکی سامد/ مدت زمان آموزش: ۴ ساعت

۳- نظارت هماهنگی و سرمایه اجتماعی/ مدت زمان آموزش: ۸ ساعت

- محتوی آموزشی دوره های فوق الذکر به صورت استاندارد توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی تهیه و تدوین خواهد شد. دستگاه های اجرایی و مراکز و مؤسسات مجری آموزش کارکنان موظف به استفاده از آنها در اجرای دوره های آموزشی می باشند.

- دستگاه های اجرایی می توانند دوره های آموزشی را رأساً توسط واحدهای آموزش خود یا از طریق مرکز آموزش مدیریت دولتی و دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها و همچنین مراکز و مؤسسات آموزشی تعیین صلاحیت شده برگزار نمایند.

- صلاحیت حرفه ای مدرسین این دسته از آموزش ها توسط مرکز آموزش مدیریت دولتی تعیین و افرادی می تواند به امر تدریس در این دوره ها اشتغال یابند که دارای گواهینامه صلاحیت از سوی مرکز یاد شده باشند.

- علاوه بر ارزشیابی که از سوی دستگاه های اجرایی انجام خواهد شد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری ها بر کیفیت اجرای دوره ها نظارت خواهند داشت.

لطف الله فروزنده دهکردی- معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

مشخصات پودمان آموزشی

عنوان دوره: ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام

نوع دوره: بهبود مدیریت- الزامی

اهداف آموزشی: آشنایی مدیران با خصوصیات و ویژگی های حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام

سرفصل های آموزشی:

- حقوق متقابل مردم و حکومت صالح (بر مبنای منابع دینی)

- عناصر عینی مردم سالاری دینی

- نهادهای نظارتی و کنترلی قدرت از ناحیه مردم در مردم سالاری دینی

- مشروعیت نظام سیاسی و مردم

- مدیریت اخلاقی در خدمات عمومی (از دیدگاه نهج البلاغه)

منبع آموزشی: درسنامه ابعاد حکمرانی علوی و پاسخگویی در اسلام انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

شرایط مدرسین:

- دارا بودن گواهینامه صلاحیت حرفه ای از مرکز آموزش مدیریت دولتی

شرکت کنندگان دوره ها: کلیه مدیران سطوح پایه و میانی

شیوه اجرای دوره: حضوری یا غیرحضوری

مدت زمان دوره: ۴ ساعت

نوع ارزشیابی: آزمون کتبی پایان دوره

 

عنوان دوره: آشنایی با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دلت

نوع دوره: بهبود مدیریت- الزامی

اهداف آموزشی: آشنایی مدیران با فلسفه، فناوری و کارکردهای سامد و ضرورت و اهمیت پاسخگویی اداری در دولت جمهوری اسلامی

سرفصل های آموزشی:

- پاسخگویی مردمی از دیدگاه اسلام

- ضرورت پاسخگویی مردمی با توجه به اهداف چهارگانه دولت

- سامانه الکترونیکی و کارکردهای آن در نظارت و ارزیابی عملکرد فردی و سازمانی

- معرفی و آشنایی با سامانه سامد

منبع آموزشی: درسنامه آشنایی با سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

شرایط مدرسین:

- دارا بودن گواهینامه صلاحیت حرفه ای از مرکز آموزش مدیریت دولتی

شرکت کنندگان دوره ها: کلیه مدیران سطوح پایه و میانی

شیوه اجرای دوره: حضوری یا غیرحضوری

مدت زمان دوره: ۴ ساعت

نوع ارزشیابی: آزمون کتبی پایان دوره

 

عنوان دوره: نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی

نوع دوره: بهبود مدیریت- الزامی

اهداف آموزشی: آشنایی مدیران با مفاهیم و اهمیت نظارت (به ویژه نظارت همگانی) و مفاهیم سرمایه اجتماعی

سرفصل های آموزشی:

- مفهوم نظارت و ساز و کار آن

- سطوح نظارت (فردی- همگانی- سازمانی)

- مبانی نظارت همگانی (دینی/ قانونی- فلسفه سیاسی- نظاری)

- سرمایه اجتماعی (مفاهیم اساسی و روش های تقویت عوامل)

- سرمایه اجتماعی و نظارت

منبع آموزشی: درسنامه نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی

شرایط مدرسین:

- دارا بودن گواهینامه صلاحیت حرفه ای از مرکز آموزش مدیریت دولتی

شرکت کنندگان دوره ها: کلیه مدیران سطوح پایه و میانی

شیوه اجرای دوره: حضوری یا غیرحضوری

مدت زمان دوره: ۸ ساعت

نوع ارزشیابی: آزمون کتبی پایان دوره