پخش برنامه آموزشی تبیین آیات برگزیده قرآن کریم موضوع ردیف ۲ جدول بخشنامه شماره ۲۶۱۹/۹۱/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تحت عنوان «میزان» از تاریخ ۱۷/۴/۱۳۹۱ از رادیو معارف آغاز شده است.

سرفصل این برنامه ها عبارتند از:

- درآمدی بر شناخت قرآن

- نیاز انسان به قرآن

- بررسی باورها و باید ها (سوره بقره،آیات ۱ تا ۲۰)

- هجرت برای کسب علم و حکمت (سوره کهف آیات ۶۵ تا ۷۳)

- پرستش و نیایش (سوره های حمد، توحید و قدر)

- ویژگی های مومنان ( سوره مومنون آیات ۱ تا ۱۱)

- سیمای بندگان خاص خدا ( سوره فرقان آیات ۶۳ تا ۶۸)

- سیمای خردمندان در قرآن (سوره اسراء آیات ۲۳ تا ۳۸)

- حکمت در قرآن ( سوره اسراء آیات ۲۳ تا ۳۸)

- آشنایی با سایر مفاهیم قرآن

زمان پخش این برنامه هر روز (به استثنای جمعه ها) ساعت ۱۷:۳۰ از رادیو معارف خواهد بود.

فایل صوتی این برنامه بعد از پخش، در سایت مرکز آموزش مدیریت دولتی و رادیو معارف قابل دسترس خواهد بود.