تفویض اختیار صدور گواهینامه های بلند مدت با ارزش استخدامی به دستگاه های اجرایی کشور (بخشنامه شماره 67815/1803 مورخ 27/7/1387)

در حال تکمیل ....