شرایط اعمال مدارک تحصیلی دانش آموختگان دوره های آموزش عالی غیر رسمی یا معادل (بخشنامه شماره 32316/11 مورخ 23/6/1378 سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

بخشنامه به کلیه دستگاه های مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت

بنا به درخواست مکرر دستگاه های اجرایی و به منظور رفع مشکلات دانش آموختگان دوره های آموزش عالی غیر رسمی (معادل) با توجه به اختیارات ناشی از تبصره 6 ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مزبور، بدینوسیله اجازه داده می شود که دستگاه های مشمول این بخشنامه با در نظر گرفتن شرایط ذیل و رعایت سایر مقررات مربوط نسبت به اعمال مدرک تحصیلی آن دسته از مستخدمین رسمی که در دوره های آموزشی مذکور شرکت نموده و مدرک تحصیلی معادل دریافت داشته اند، پس از طرح موضوع در کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل و تأیید آن توسط کمیته اقدام نمایند:

1- دوره آموزشی با مجوز وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بر اساس آیین نامه دوره های آموزش عالی غیررسمی مصوب 6/12/1370 آن وزارت برگزار شده باشد.

2- مجوز اجرای دوره قبل از 27/12/1375 (موضوع نامه شماره 5854/1/24 مورخ 27/12/1375 وزارت فرهنگ و آموزش عالی به دانشگاه ها مبنی بر الزام اخذ مجوز اجرای دوره برای کارکنان دولت از سازمان امور اداری و استخدامی کشور) صادر شده باشد. بدیهی است دوره هایی که مجوز اجرای آن قبل از تصویب آیین نامه مذکور و یا بعد از تاریخ 27/12/1375 صادر شده باشد، مشمول این بخشنامه نمی گردند.

3- دانش آموخته دارای مدرک تحصیلی پایه معتبر (علمی) برای مقاطعی که در آن فارغ التحصیل شده است باشد (مدرک تحصیلی دیپلم کامل متوسطه برای مقاطع کاردانی و کارشناسی پیوسته، فوق دیپلم برای مقطع کارشناسی ناپیوسته و لیسانس برای مقطع کارشناسی ارشد)

4- پذیرش در دوره از طریق آزمون کتبی ورودی که توسط دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مجری برگزار گردیده است، صورت گرفته باشد.

5- دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مجری دارای رشته و مقطع تحصیلی مورد نظر قبل از اجرای دوره معادل در رشته مزبور بوده باشد.

تذکر: دستگاه های اجرایی مشمول این بخشنامه می توانند برای کسب اطلاع از حصول شرایط فوق، مستقیماً با وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکاتبه نمایند.

6- رشته تحصیلی دانش آموخته در شرایط احراز رشته شغلی فعلی مستخدم با رشته شغلی مورد نظر برای وی قید شده باشد.

ضروری است دستگاه های اجرایی موصوف، نسخه ای از صورتجلسه کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص اعمال مدارک تحصیلی افراد مشمول این بخشنامه را به این سازمان ارسال نمایند.

استفاده آن دسته از مستخدمین پیمانی که در فاصله زمانی مطروحه در بندهای 1 و 2 به صورت استخدام پیمانی بوده اند، از مزایای این بخشنامه با رعایت آیین نامه استخدام پیمانی و سایر مقررات مربوط بلامانع است.

محمد باقریان

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.