در اجراي فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري، دوره‌هاي آموزشي عمومي «آشنايي با سامانه ملي قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران» و «آشنايي با علوم و معارف دفاع مقدس» به شرح طرح درس‌هاي پيوست جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.

دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات آموزش كارمندان نسبت به برنامه‌ريزي و اجراي آ‌نها اقدام نمايند.

غلامحسين الهام- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور