ایندکس مطلب

اطلاعيه شماره (۳) سطح استان

تاریخ: 24 اسفند 1398

پيرو نامه شماره ۷۰۴۳۷۴ تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ به آگاهي ميرساند؛ مسِئوليت بارگذاري شاخص هاي اختصاصي استان بر عهده ستاد و واحد هاي استاني دستگاه هاي اجرايي مي باشد و سازمان مديريت و برنامه ريزي استان صرفاً به هنگام ارزيابي، شاخص هاي مندرج در سامانه را با شاخص هاي اخصاصي بارگذاري شده در تارنماي اين امور، بخش اطلاعات كاربري، نظام مديريت عملكرد دستگاه هاي اجرايي مورد تطابق قرار خواهند داد. ليست دستگاه هاي اجرايي شاخص هاي اختصاصي مورد ارزيابي در سطح استان از لينك زير قابل دريافت وئ بهره برداري مي باشد. خواهشمند است ستون مربوط به توضيحات فايل اكسل مورد نظر توجه گيرد.

ليست برش استاني اختصاصي مورد ارزيابي سال ۱۳۹۸

اطلاعيه شماره (۲) سطح استان

24 اسفند 1398

پيرو بخشنامه شماره ۷۴۹۹۷۷ تاريخ ۲۸‏/۱۲‏/۱۳۹۷ موضوع؛ ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ دستگاه ­هاي اجرايي و ابلاغ دستورالعمل شاخص هاي عمومي، شيوه نامه ارزيابي عملكرد سطح استان از لينك زير قابل دريافت و بهره برداري مي باشد.

شیوه‌نامه امتیازدهی شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد سال 98

اطلاعيه شماره (۱) سطح استان

تاریخ: 17 اسفند 1398

پيرو ارسال نامه شماره ۷۰۴۳۷۴ تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ موضوع تشريح فرايند ارزيابي عملكرد سال ۱۳۹۸ دستگاه هاي اجرايي استان، دستورالعمل مربوط به تهيه فايل اكسل(مختص سامانه مديريت عملكرد) شاخص هاي اختصاصي  سطح استان به همراه فايل آماده سازي سامانه مديريت عملكرد از لينك زير قابل بهره برداري مي باشد. خواهشمند است ضمن اطلاع رساني دستورالعمل مذكور به دستگاه هاي اجرايي استان، فايل آماده سازي براي كليه دستگاه هاي ارزيابي شونده استان به همراه ارزيابان مربوطه تكميل و حداكثر تا تاريخ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ از طريق مكاتبه رسمي به امور مديريت عملكرد و ارتقاي فرهنگ سازماني ارسال گردد.

دستورالعمل تكميل و بارگذاري فرم اختصاصي دستگاه اجرايي استان

فايل آماده سازي استان ۹۸

نامه شماره ۷۰۴۳۷۴

زمان بندي ارزيابي سال ۱۳۹۸