چاپ

شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۸ دستگاههای اجرایی كشور

مطالب مرتبط:

- دستورالعمل ارزیابی عملکرد سال 98 دستگاه‌های اجرایی

- شاخص های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1397

- شاخص‌های اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1396