دستورالعمل ارزیابی عملکرد سال 1399 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

بخشنامه به دستگاه‌های اجرایی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی استان‌ها

 متن بخشنامه در فرمت پی‌دی‌اف

 شاخص‌های عمومی ارزیابی عملکرد 98 (سطح ملی و استانی)

موضوع : ارزیابی عملکرد سال 1399 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

(برگرفته از قوانین و مقررات اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری- دوره دوم (1397-1399))

در اجرای بند (الف) و (ب) ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد (81) و (82) قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوبه شماره 4225/44327 مورخ 14/1/1389هیأت وزیران) و به منظور سنجش موفقیت دستگاه‌ها در راستای تحقق اهداف و وظایف محول شده و نیز تکالیف تعیین شده در نقشه راه اصلاح نظام اداری (موضوع مصوبه شماره 560/93/206 مورخ 20/1/1393 شورای عالی اداری) و همچنین برنامه اصلاح نظام اداری-دوره دوم (مصوبه شماره 302596 تاریخ 14/6/1397 شورای عالی اداری)، نحوه ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی بر اساس شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال 1399، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

بخشنامه مربوط هنوز ابلاغ نشده است

 

مقررات مرتبط:

- دستورالعمل ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

- دستورالعمل ارزیابی عملکرد سال 1397 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

- دستورالعمل ارزیابی عملکرد سال 1396 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن

- دستورالعمل ارزیابی عملکرد سال 1395 دستگاه‌های اجرایی سطح ملی و استانی و فرایند اجرایی آن