تشكيل كميته ارزيابي عملكرد كارمندان (بخشنامه شماره ۲۹۲۴۳/۹۱/۲۱۰ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۱ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور)

بخشنامه به دستگاه هاي اجرايي مشمول ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري

پيرو بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰ مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرايي ارزيابي عملكرد كارمندان)، نظر به ابهامات دستگاه هاي اجرايي در خصوص كميته تحول اداري موضوع تبصره يك ماده (۲) دستورالعمل، موارد زير را اعلام مي دارد:

۱- با توجه به ماده (۶) دستورالعمل مذكور در ارتباط با مسئوليت دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات (مديريت عملكرد) دستگاه هاي اجرايي در خصوص اجرا و نظارت بر دستورالعمل، كميته مذكور به «كميته ارزيابي عملكرد كارمندان» تغيير عنوان يافته و اعضاي آن به پيشنهاد دفاتر مذكور و تصويب شورا و يا كميسيون تحول اداري دستگاه تعيين خواهد شد.

تبصره- منظور از اجرا و نظارت توسط دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات (مديريت عملكرد)، شامل؛ سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت، تعيين و تصويب شاخص هاي ارزيابي عملكرد كارمندان (با همكاري و مشاركت واحدها) مي باشد.

۲- كميته مذكور علاوه بر بررسي و تأييد نهايي مدارك و مستندات مربوط به ارزيابي عملكرد كارمندان، نسبت به بررسي موارد اعتراضي از سوي كارمندان در خصوص امتياز ارزيابي كسب شده اقدام نموده و تصميم نهايي را اتخاذ خواهد نمود.

۳- پس از تعيين امتياز نهايي كارمندان در كميته مذكور، سوابق مربوط در دفاتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات (مديريت عملكرد) دستگاه به عنوان دبيرخانه كميته نگهداري و نتيجه نيز جهت درج در پرونده كارگزيني كارمندان و اعطاي مزاياي قانوني به واحد مربوطه از جمله امور اداري و يا واحد متناظر دستگاه ارايه خواهد شد.

احمد بزرگيان- معاون نوسازي اداري

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.