لزوم هماهنگي با صدا و سيما در انجام عمليات عمراني دستگاه هاي اجرايي (بخشنامه شماره ۱۶۹۰۵۰/۵۰۱۶۸ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۲ معاون اول رييس جمهور)

بخشنامه به كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات دولتي و استانداري ها

نظر به اينكه انجام عمليات عمراني توسط دستگاه هاي اجرايي در مجاورت ايستگاه هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موجب ايجاد اختلال در پوشش راديو و تلويزيوني منطقه مربوط مي شود، مقتضي است تمامي دستگاه هاي اجرايي قبل از انجام عمليات عمراني در حريم ايستگاه هاي سازمان مذكور، با استعلام از سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و هماهنگي با آن سازمان نسبت به انجام و ادامه عمليات عمراني اقدام نمايند.

اسحاق جهانگيري- معاون اول رييس جمهور