آيين‌نامه اجرايي بند (الف) ماده ۲۳ قانون برگزاري مناقصات در خصوص نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات (مصوبه ۱۰۸۹۷۲/ت۳۲۹۶۰هـ مورخ ۵/۹/۱۳۸۵ هیأت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱/۹/۱۳۸۵ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتصادي ودارايي و به استناد بند «د» ماده (۲۳) قانون برگزاري مناقصات -مصوب ۱۳۸۳-، آيين‌نامه اجرايي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات را به شرح ذيل تصويب نمود:

فصل اول – كليات

ماده ۱- هدف و كاربرد

الف- هدف: در اجراي بند «د» ماده (۲۳) قانون برگزاري مناقصات كه در اين آيين‌نامه به اختصار « قانون» ناميده مي‌شود. ضوابط، موازين و معيارهاي نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات به منظور تحقق موارد زير تعيين مي‌شوند:

۱- شفاف سازي و اطلاع‌رساني بهنگام مناقصات.

۲- رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق مناقصه‌گران.

۳- ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف‌هاي مناقصه (مناقصه‌گزاران و مناقصه‌گران).

۴- تسريع در مراحل برگزاري مناقصه.

ب- كاربرد: تمام دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار موضوع بند ب ماده (۱) قانون، بايد مقررات نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات را در كليه معاملات بزرگ اعم از مناقصه و ترك مناقصه رعايت كنند. اين نظام مشتمل است بر:

۱- اصول، روش‌ها، مقررات و استانداردهاي مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات.

۲- نقش‌ها، تصميم‌ها و اقدام‌هاي انجام شده در فرايند برگزاري مناقصه.

۳- مفاد اسناد مربوط به برگزاري مناقصه از مرحله تأمين منابع مالي تا انعقاد قرارداد و نحوه اطلاع‌رساني آنها.

ماده ۲- تعاريف

الف- دراين تصويب‌نامه واژه‌ها و عبار‌‌ت‌هاي زير به جاي واژه‌ها و عبارت‌هاي مشروح مربوط به كار مي‌روند:

۱- قانون: قانون برگزاري مناقصات.

۲- سازمان: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

۳- مستندسازي: فرايندي كه در آن اسناد مناقصه، صورتجلسات و اطلاعات مربوط به تصميم‌ها و اقدام‌هاي انجام شده در مراحل مناقصه، ثبت و نگهداري مي‌شوند.

۴- اطلاع‌رساني: فرايندي كه در آن اطلاعات مقرر در بند « الف» ماده (۲۳) قانون در اختيار عموم قرار داده مي شود.

۵- خلاصه اسناد: اطلاعاتي كه به منظور آگاهي مناقصه‌گران از موضوع مناقصه، طبق ماده (۴) اين آيين‌نامه ثبت و منتشر مي‌شود.

۶- نظام اطلاع‌رساني: سامانه‌هايي كه به منظور اطلاع‌رساني مناقصات از سوي سازمان ايجاد مي‌شود.

۷- نظام مستندسازي: سامانه‌هايي كه به منظور مستندسازي مناقصات از سوي سازمان ايجاد مي‌شود.

۸- دستگاه مركزي: واحد مركزي دستگاه‌هاي موضوع بند « ب» ماده (۱) قانون كه طبق مقررات وظيفه راهبري واحدهاي تابعه را بر عهده دارند.

۹- بانك اطلاعات مناقصات: سامانه‌هايي كه مستندهاي الكترونيكي مناقصات در آن نگهداري مي‌شود.

۱۰- پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات: سامانه‌هايي (موضوع بند « ت» ماده «۳۰» اين آيين‌نامه) كه به واسطه آن، دسترسي به مستندهاي الكترونيكي تمام مناقصات ممكن مي‌شود.

۱۱- نشاني: محلي حقيقي يا اعتباري كه براي دريافت و تحويل مراسلات و مكاتبات تعيين مي‌شود.

۱۲- فراخوان مناقصه: سندي كه به صورت آگهي يا دعوتنامه، با رعايت ماده (۱۳) قانون، به اطلاع مناقصه‌گران رسانده مي‌شود.

۱۳- آگهي ارزيابي: فراخوان براي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران كه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار منتشر مي‌شود.

۱۴- آگهي مناقصه: فراخوان عمومي كه با رعايت بندهاي « ب» و « ج» ماده (۱۳) قانون، به منظور توزيع اسناد مناقصه آگهي مي‌شود.

۱۵- دعوتنامه: فراخواني كه از طريق پست سفارشي، تلكس، پست الكترونيك يا نظاير آن با رعايت ماده (۲۲) قانون، به نشاني مناقصه‌گران ارسال مي‌شود.

۱۶- استعلام: كاربرگ يا كاربرگهايي است كه به طور يكسان به مناقصه‌گران ارسال و اطلاعات مورد نياز از آنها دريافت مي‌شود.

۱۷- اركان برگزاري مناقصه: مناقصه‌گزار (موضوع بند « ب» ماده «۲» قانون)، كميسيون مناقصه (موضوع ماده «۵» قانون)، كميته فني - بازرگاني (موضوع بند « د» ماده «۲» قانون)، هيأت ترك مناقصه (موضوع ماده «۲۸» قانون) و هيأت رسيدگي به شكايات (موضوع ماده «۷» قانون).

۱۸- بايگاني اسناد مناقصه: فرايندي كه در آن همه اسناد مناقصه به صورت مكتوب و به نحوي مطمئن در دستگاه مناقصه‌گزار ثبت و نگهداري مي‌شود.

۱۹- ثبت: فرايندي كه در هنگام ايجاد يا تغيير داده‌ها، به ذخيره‌سازي اطلاعات در بايگاني مكتوب، بانك اطلاعات يا پايگاه اطلاع‌رساني منجر شود.

۲۰- مشاور: شخص حقيقي يا حقوقي واجد شرايط براي خدمات مهندسي مشاور و مشاوره فني- بازرگاني مشتمل بر مطالعه، طراحي يا مديريت بر طرح و اجرا و نظارت يا هر نوع خدمات مشاوره‌اي و كارشناسي (به شرح مندرج در آيين‌نامه اجرايي بند «هـ» ماده «۲۹» قانون) .

۲۱- مدير طرح: شخص حقوقي كه طي قرارداد مشخص، وظايف مديريت بر انجام تعهدهاي موضوع مناقصه را بر عهده مي‌گيرد.(براي معاملات كمتر از پنجاه برابر نصاب معاملات متوسط شخص حقيقي نيز از سوي مناقصه‌گزار مي‌تواند انتخاب شود.)

۲۲- قيمت ترازشده: قيمت متناسب با كيفيت تعيين شده در اسناد مناقصه (موضوع بند « الف» ماده «2» قانون) كه در مناقصات دو مرحله‌اي با لحاظ نمودن اثر كيفيت در قيمت تعيين مي‌شود.

۲۳- جريان اطلاعات: جابجايي داده‌ها كه موجب ثبت، انتقال و دسترسي به اطلاعات لازم در سامانه اطلاع‌رساني مناقصات مي‌شود.

۲۴- دوره اطلاع‌رساني بر خط: دوره زماني كه مستندهاي مناقصات در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات به صورت برخط جريان دارد.

۲۵- پاك كردن: حذف دائمي داده‌ها از بانك اطلاعات يا پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات.

۲۶- كنترل خطا: عملياتي كه براي تشخيص و تعيين اختلاف بين مستندها و داده‌هاي ارسالي و دريافتي در محيط بانك اطلاعات يا پايگاه اطلاع‌رساني مناقصات انجام مي‌شود.

۲۷- دسترسي آزاد: دسترسي بدون رمز عبور، فاقد محدوديت و بدون هزينه تمام متقاضيان به اطلاعات موجود و مورد نياز .

۲۸- ريسك: متغيري با دو ويژگي احتمال وقوع و تأثير كه مي‌تواند حصول نيازمنديهاي سامانه را به مخاطره اندازد.

۲۹- ريسك مستقيم: ريسكي كه سامانه بر روي آن كنترل دارد.

۳۰- ريسك غيرمستقيم: ريسكي كه سامانه بر روي آن كنترل اندك داشته يا فاقد كنترل باشد.

۳۱- پرهيز از ريسك: فعاليتي كه از طريق سازماندهي سامانه به منظور پيشگيري از وقوع ريسك به انجام مي‌رسد.

۳۲- دفع ريسك: فعاليتي كه از طريق سازماندهي مجدد سامانه، به منظور پرهيز از تحمل ريسك توسط استفاده‌كنندگان انجام مي‌شود.

۳۳- امنيت اطلاع‌رساني: ويژگي كه به واسطه آن سامانه اطلاع‌رساني، عملكرد درست و به صورتي مطمئن (بدون ريسك) داشته باشد.

۳۴- نقش: مسئوليتهاي مستقيم و غيرمستقيم در نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات .

۳۵- خروجي: بخشي از اطلاعات كه در يك فرايند توليد، جايگزين يا استفاده شود.

۳۶- فعاليت: كاري كه در اجراي يك نقش خاص انجام مي‌شود و به خروجي مي‌انجامد.

۳۷- دروازة اطلاع‌رساني/ پورتال: سامانه‌هايي براي مديريت متمركز اطلاعات و ارائه خدمات اطلاعاتي روزآمد به كاربران كه از طريق استاندارد نمودن جستجو، ايجاد محتواي اطلاعاتي، تشكيل گروه‌هاي كاربري هم‌سنخ و سفارشي كردن نيازهاي اطلاعاتي ايجاد مي‌شود.

۳۸- راهنماي كاربرد: سندي كه در آن نقش‌ها، فعاليت‌ها، خروجي‌ها و جريان كار يك فرايند براي كاربران تشريح شده باشد.

۳۹- كاربرگ/ فرم: نوعي صفحه كاغذي يا الكترونيكي مورد استفاده در تنظيم اسناد و اطلاعات قابل ذخيره، كه در روي آن فضاهايي براي وارد كردن اطلاعات و مشخصات در نظر گرفته شده باشد.

۴۰- ارسال قابل تصديق: ارسال مكاتبات و اسناد مرتبط با مناقصه از طريق پست سفارشي، تلگرام، تلكس و نظاير آن (موضوع ماده «۲۲» قانون) كه جز در موارد تغيير نشاني يا محل، متضمن دلايل و نشانه‌هاي وصول مرسوله باشد.

۴۱- مدير پايگاه: شخصي كه براي مديريت پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات از سوي سازمان تعيين مي‌شود.

ب- معادلها و اختصارات: معادلها و اختصارات در اين آيين‌نامه به شرح زير مي‌باشد:

۱- برخط: Online

۲- نقش: Role

۳- خروجي: Output

۴- ارزيابي كيفي: Pre- qualification

۵- استعلام ارزيابي كيفي: RFQ = Request for Qualification

۶- درخواست پيشنهاد: RFP = Request For Proposal

۷- پيشنهاد فني: TP = Technical Proposal

۸- پيشنهاد مالي: FP = Financial Proposal

۹- فعاليت: Activity

۱۰- پاك كردن: Erase

۱۱- كاربرگ: Form

۱۲- كنترل خطا: error checking

۱۳- راهنماي كاربرد: OM = operations manual

۱۴- دروازه اطلاع‌رساني/ پورتال: Portal

۱۵- نسخه پشتوانه اطلاعات: Backup

۱۶- خدمت‌رسان پست الكترونيك مركزي: Centeral Mail Server

پ- ساير اصطلاحاتي كه در اين آيين‌نامه به كار رفته، به ترتيب بر اساس قانون برگزاري مناقصات، قانون محاسبات عمومي كشور، قانون تجارت الكترونيك و ساير قوانين تعريف و تفسير مي‌شوند.

فصل دوم- نظام مستندسازي مناقصات

ماده ۳- فرايند مستندسازي مناقصه

الف- فرايند مناقصه در تمام مراحل حسب مورد بايد مستندسازي شود اين مراحل عبارتند از:

۱- مستندسازي جلسات مناقصه.

۲- مستندسازي پيش از فراخوان.

۳- مستندسازي فراخوان.

۴- مستندسازي ارزيابي شكلي پيشنهادها.

۵- مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.

۶- مستندسازي گشايش پيشنهادها و تعيين برنده مناقصه در يكي از انواع زير:

۶-۱- مناقصات يك مرحله‌اي.

۶-۲- مناقصات دو مرحله‌اي، شامل:

۶-۲-۱- مرحله ارزيابي فني- بازرگاني پيشنهادها.

۶-۲-۲- مرحله ارزيابي مالي پيشنهادها.

۷- مستندسازي پس از تعيين برنده مناقصه.

۸- مستندسازي دوره اجراي موضوع مناقصه.

ب- پياده‌سازي نظام مستندهاي مناقصات طي ترتيبات زير انجام مي‌شود:

۱- مستندسازي مكتوب: شامل تهيه مستندهاي لازم به صورت مكتوب و بايگاني آنها در پرونده‌هاي مستقل و منظم كه از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه بايد اجرا شود.

۲- مستندسازي الكترونيكي: شامل ثبت نشاني الكترونيكي در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، ارسال و ثبت اطلاعات مناقصات در بانك اطلاعات مناقصات مي‌باشد.

ماده ۴- مفاد خلاصه اسناد مناقصه

الف- خلاصه اسناد مناقصات بايد در بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات ثبت و اطلاع‌رساني شود.

ب- در مناقصات مربوط به تدارك و خريد مصالح و تجهيزات، خلاصه اسناد مناقصه شامل عنوان، موضوع پروژه، فهرست اقلام، تعداد و نوع آنها، محل و زمان تحويل، مبلغ يا درصد پيش‌پرداخت، نوع و مبلغ يا درصد تضمين انجام تعهدات، شرايط بازرسي و مهمترين شرايط عمومي قرارداد مي‌باشد.

پ- در مناقصات مربوط به ساخت و اجراي طرحها يا پروژه‌ها، خلاصه اسناد مناقصه شامل عنوان، موضوع پروژه، محل يا محل‌هاي اجرا، برنامه‌ريزي انجام كار، فهرست مقادير كلي، برآوردها (در صورت لزوم)، نحوه يا مسؤوليت نظارت و مديريت، روش پرداخت، الگوي قراردادي و مهمترين شرايط عمومي قرارداد است.

ت- در مناقصات مربوط به بهره‌برداري و نگهداري، در خلاصه اسناد علاوه بر موارد مذكور در بند « ب»، بايد زمان بندي قرارداد، حدود مسئوليت مالي، مبالغ مشروط و ثابت، تضمين‌هاي خاص و شرايط ويژه براي تحويل كار ذكر شود.

ث- مناقصاتي كه علاوه بر موارد فوق، تأمين مالي نيز منظور شده باشد، در خلاصه اسناد، بايد شرايط مشاركت و حدود مسئوليت مالي دو طرف قرارداد و كليات تعهدات مالي برنده مناقصه نيز درج شود.

ج- در مناقصاتي كه موضوع معامله تركيب موارد يادشده باشد، بايد تركيب اطلاعات فوق در خلاصه اسناد درج شود.

ماده ۵- مستندسازي جلسات مناقصه

الف- در تمام جلسات مناقصه، بايد اطلاعات زير ثبت و مستند شوند:

۱- نام و عنوان مناقصه‌گزار.

۲- تاريخ و محل تشكيل جلسه.

۳- موضوع مناقصه.

۴- فهرست مناقصه‌گران، حسب مورد.

۵- اسامي و سمت اعضاي كميسيون مناقصه.

۶- اسامي حاضران در جلسه.

۷- مفاد تصميم‌ها.

۸- توضيحات و پاسخ به پرسشهاي مناقصه‌گران در جلسات مربوط به توضيح و تشريح اسناد.

ب- جلساتي كه در فرايند برگزاري مناقصه، حسب مورد تشكيل مي‌شوند عبارتند از:

۱- جلسه پيش از فراخوان.

۲- جلسه گشايش استعلام‌هاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.

۳- جلسه پاياني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.

۴- جلسه گشايش پيشنهادها در مناقصات يك مرحله‌اي.

۵- جلسه اول گشايش پيشنهادها در مناقصات دو مرحله‌اي (گشايش پاكتهاي فني - بازرگاني).

۶- جلسه پاياني ارزيابي پيشنهادهاي فني - بازرگاني در مناقصات دو مرحله‌اي.

۷- جلسه دوم گشايش پيشنهادها در مناقصات دو مرحله‌اي (گشايش پيشنهادهاي مالي).

۸- جلسه توضيح و تشريح اسناد (موضوع ماده «۱۷» قانون).

پ- صورتجلسات بايد در داخل جلسات تهيه شوند و اعضاي حاضر كميسيون مناقصه و اعضاي حاضر كميته فني - بازرگاني ملزم به امضاي صورتجلسات هستند. هر يك از اشخاص يادشده مي‌توانند نظر مخالف خود را ضمن امضاي صورتجلسه قيد كنند.

ت- ترتيب تهيه صورتجلسه به شرح زير مي‌باشد:

۱- ثبت اطلاعات مربوط به جزءهاي (۱) تا (۵) بند «ب».

۲- ثبت اسامي حاضران در جلسه و امضاي آنها.

۳- ثبت خلاصه مذاكرات در جلسات توضيح و تشريح اسناد.

۴- ثبت تصميم‌هاي جلسه.

۵- امضاي اعضاي اركان مناقصه حسب مورد.

تبصره- در صورتي كه رئيس دستگاه مناقصه‌گزار نماينده تام‌الاختيار خود را به صورت مكتوب براي شركت در جلسات مناقصه معرفي كند، نام نماينده در صورتجلسات ثبت و به امضاي وي مي رسد.

ماده ۶- مستندسازي پيش از فراخوان

الف- مستندهاي پيش از فراخوان به شرح زير مي‌باشد:

۱- شرح موضوع مناقصه.

۲- معرفي اركان مناقصه.

۳- تعيين نوع مناقصه (عمومي يا محدود و يك مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي).

۴- مستندهاي تأمين منابع مالي كه در آن اطلاعات زير بايد درج شود:

۴-۱- روش تأمين منابع مالي.

۴-۲- محل تأمين اعتبار و نحوه ضمان تأخير تعهدات براي انجام معامله.

۴-۳- برآورد كلي موضوع مناقصه، حسب مورد.

تبصره- در مناقصات مربوط به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (موضوع بند «۱۰» ماده «۱» قانون برنامه و بودجه كشور، مصوب ۱۳۵۱) موافقتنامه طرح به مثابه مستند تأمين مالي مي‌باشد.

۵- برنامه زماني مناقصه (موضوع بند« ي» ماده «۲» قانون).

۶- متن فراخوان و نحوه اطلاع‌رساني آن.

۷- خلاصه اسناد مناقصه (موضوع جزء «۳» بند « الف» ماده «۲۳» قانون و ماده «۴» اين آيين‌نامه).

۸- اسناد مناقصه (موضوع بند «ب» ماده «۱۴» قانون).

ب- پيش از انتشار فراخوان به دعوت دستگاه مناقصه‌گزار، جلسه كميسيون مناقصه تشكيل مي‌شود و موارد موضوع بند « الف» را تصويب و صورتجلسه پيش ازفراخوان را به انضمام موارد مذكور درجزءهاي (۱) تا (۷) بند « الف» تنظيم مي‌كند و جهت بايگاني به رئيس دستگاه مناقصه گزار يا نماينده وي تحويل مي‌دهد.

پ- يك نسخه از صورتجلسه موضوع بند « ب» در بانك اطلاعات مناقصات ثبت مي‌شود.

ماده ۷- مستندسازي فراخوان

الف- مستندهاي فراخوان به شرح زير مي‌باشد:

۱- متن فراخوان شامل آگهي ارزيابي، آگهي شركت در مناقصه يا دعوتنامه است كه در آن موارد زير بايد درج شود:

۱-۱- نوع فراخوان (آگهي ارزيابي كيفي، آگهي مناقصه يا دعوتنامه).

۱-۲- نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار.

۱-۳- موضوع مناقصه.

۱-۴- زمان، مهلت و نشاني دريافت اسناد.

۱-۵- مقدار يا برآورد اوليه موضوع مناقصه، حسب مورد.

۱-۶- هزينه تهيه اسناد و نحوه دريافت آن، حسب مورد.

۱-۷- مدت اعتبار پيشنهادها (موضوع بند « ي» ماده «۲» و بند « الف» ماده «۲۱» قانون).

۱-۸- نوع و مبلغ تضمين شركت در مناقصه.

۱-۹- نام و نشاني مدير طرح يا مشاور، حسب مورد.

۱-۱۰- ساير توضيحاتي كه به تشخيص مناقصه‌گزار لازم است.

۲- نسخه منتشر شده در روزنامه يا نسخه دوم دعوتنامه.

۳- اسناد يا اطلاعات مربوط به تصديق وصول دعوتنامه (در مناقصات محدود).

۴- فهرست اسامي و نشاني كساني كه از طريق دعوتنامه به مناقصه محدود دعوت شده‌اند.

تبصره- در صورت انجام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران و تهيه فهرست كوتاه، فراخوان مناقصه از طريق ارسال دعوتنامه به اطلاع مناقصه‌گران مي‌رسد. در صورت وجود فهرست كوتاه، انتشار آگهي از طريق روزنامه‌هاي كثيرالانتشار لازم نيست.

ب- مستندهاي يادشده در بند « الف» بايد دربانك اطلاعات مناقصات ثبت و يك نسخه از آن، همزمان با ارسال يا انتشار فراخوان در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر شود.

پ- در فراخوان مناقصات درج نام‌هاي تجاري جز در موارد مربوط به خريد قطعات يدكي ممنوع است.

ت- در صورت تمديد مهلت دريافت و تحويل اسناد (موضوع بند « ج» ماده «۱۸» قانون) يا تغيير نشاني‌هاي مندرج در فراخوان در هر يك از مراحل مناقصه، موضوع بايد بي‌درنگ از طريق آگهي يا مكاتبه قابل تصديق به اطلاع تمامي مناقصه‌گران برسد.

ث- انتشار آگهي در روزنامه كثيرالانتشار و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات، مانع استفاده از روش‌هاي ديگر اطلاع‌رساني نيست.

ماده ۸- مستندسازي ارزيابي شكلي پيشنهادها

الف- در تمام مناقصات، اعم از يك مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي و مناقصات عمومي يا محدود، ارزيابي شكلي پيشنهادها بايد مستند شود.

ب- در ارزيابي شكلي پيشنهادها (موضوع بند « ب» ماده «۶» قانون) موارد زير بررسي، تعيين و مستند مي‌شوند:

۱- پيشنهادهايي كه در مهلت مقرر تسليم نشده باشند.

۲- پيشنهادهايي كه اسناد آنها ناقص باشند.

۳- پيشنهادهايي كه طبق شرايط مقرر در اسناد مناقصه مهر و امضا نشده باشند.

۴- پيشنهادهايي كه شرايط تضمين شركت در مناقصه را تأمين نكرده باشند، شامل فقدان تضمين، نقص تضمين يا تضمين غيرمعتبر.

۵- پيشنهادهايي كه بر اساس ارزيابي كميسيون مناقصه يا كميته فني - بازرگاني (حسب مورد) مبهم يا مشروط باشند.

پ- پس از ارزيابي شكلي، پيشنهادهاي قابل قبول و مردود با تعيين نام مناقصه‌گران و تعيين علل رد پيشنهادهاي مردود، مستندسازي مي‌شوند.

ماده ۹- مستندسازي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران

الف- فرايند ارزيابي كيفي مناقصه‌گران بايد مستندسازي شود. مستندهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران حسب مورد به شرح زير مي‌باشند:

۱- آگهي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.

۲- استعلام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.

۳- اسناد و نتايج ارزيابي كيفي مناقصه‌گران

ب- آگهي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران بايد حداقل شامل موارد زير باشد:

۱- نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گزار.

۲- موضوع مناقصه.

۳- تاريخ، مهلت و نشاني دريافت و تحويل استعلام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.

۴- نام و نشاني مدير طرح يا مشاور، حسب مورد.

۵- نحوه دريافت اسناد استعلام و هزينه آن در صورت لزوم.

پ- روش ارزيابي كيفي مناقصه‌گران شامل معيارهاي ارزيابي، نحوه امتيازدهي و حداقل امتياز قابل قبول، بايد به نحوي گويا و مشروح در استعلام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران مستند شود.

ت- اسناد و نتايج ارزيابي شامل اطلاعات، اسناد، سوابق و مدارك لازم براي ارزيابي كيفي بايد قبل از تشكيل جلسه نهايي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران مستند شوند.

ث- پس از پايان فرايند ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، توسط دستگاه مناقصه گزار يا كميته فني - بازرگاني حسب مورد جلسه اي تشكيل و صورتجلسه پاياني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران شامل موارد زير به دستگاه مناقصه‌گزار ارائه و يك نسخه از آن به بانك اطلاعات مناقصات ارسال مي‌شود.

۱- فهرست استعلام‌هاي تكميل‌شده توسط مناقصه‌گران (اصل استعلام‌ها طبق جزء «۱» بند « ب» ماده «۳» اين آيين‌نامه، در دستگاه مناقصه‌گزار بايگاني مي‌شود.)

۲- اطلاعات عمومي مربوط به جلسه نهايي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران كه طبق ماده (۵) اين آيين‌نامه مستندسازي و به همراه موارد زير به بانك اطلاعات مناقصات ارسال مي‌شوند:

۲-۱- متن استعلام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.

۲-۲- نتايج ارزيابي شكلي پيشنهادها طبق ماده (۸) اين آيين‌نامه.

۲-۳- امتيازهاي كسب شده توسط هر يك از مناقصه‌گران در ارتباط با معيارهاي ارزيابي كيفي.

۲-۴- امتياز نهايي ارزيابي كيفي هر يك از مناقصه‌گران.

۲-۵- نام و مشخصات مناقصه‌گراني كه براي دعوت به مناقصه محدود برگزيده مي‌شوند (فهرست كوتاه).

۲-۶- اسامي و سمت كساني كه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران را انجام داده‌اند.

۲-۷- متن دعوتنامه مناقصه محدود.

تبصره- مقررات، روش اجرا و نحوه تنظيم اسناد و استعلام ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در مناقصات يك مرحله‌اي و دو مرحله‌اي، طبق آيين‌نامه ارزيابي كيفي مناقصه‌گران (موضوع بند «ج» ماده «۱۲» قانون) تعيين مي‌شود.

ماده ۱۰- مستندسازي گشايش پيشنهادها در مناقصات يك مرحله‌اي

الف- مستندهاي مربوط به گشايش پيشنهادها در مناقصات يك مرحله‌اي شامل موارد زير است:

۱- صورتجلسه گشايش پاكت‌هاي مناقصه، طبق ماده (۵) اين آيين‌نامه با ذكر نوع مناقصه (عمومي يا محدود).

۲- مستندهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در مناقصات يك مرحله‌اي محدود.

۳- مستندهاي ارزيابي شكلي پيشنهادها طبق ماده (۸) اين آيين‌نامه.

۴- نتايج ارزيابي مالي شامل:

۴-۱- نام و امضاي اعضاي كميسيون مناقصه.

۴-۲- مشخصات تضمين‌هاي شركت در مناقصه.

۴-۳- قيمت‌هاي پيشنهادي مناقصه‌گران.

۴-۴- نام و عنوان و قيمت پيشنهادي برنده اول مناقصه.

۴-۵- نام و عنوان و قيمت پيشنهادي برنده دوم مناقصه، در صورتي كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد (موضوع بند « الف» ماده «۲۰» قانون).

تبصره- در صورتي كه به تشخيص كميسيون مناقصات حداقل قيمت پيشنهادي غيرمتعارف يا در صورت وجود برآورد اوليه، بيش از ده درصد از برآورد اوليه كمتر يا بيشتر باشد، لازم است كه كميسيون، مهلت بررسي و محل و زمان اعلام نظر كميته فني - بازرگاني را براي تعيين صحت مباني قيمت، توجيه‌پذيري آن (موضوع جزء «۵» بند « الف» ماده «۲۴» قانون) يا قابل اجرا بودن مبلغ پيشنهادي در صورتجلسه گشايش پاكت‌هاي مناقصه ثبت كند. نتايج بررسي در جلسه دوم مطابق مقررات بند « الف» اين ماده بايد مستندسازي شود.

۵- ساير مواردي كه به تشخيص كميسيون مناقصه براي درج در صورتجلسه ضرورت داشته باشد.

ب- تمام مستندهاي موضوع بند « الف» اين ماده بايد در دستگاه مناقصه‌گزار، طبق جزء «۱» بند « الف» ماده (۳) اين آيين‌نامه بايگاني شوند.

پ- مستندهاي موضوع جزءهاي (۲) تا (۵) بند «الف» بايد به بانك اطلاعات مناقصات ارسال شوند.

ماده ۱۱- مستندسازي ارزيابي فني - بازرگاني پيشنهادها

الف - مستندهاي ارزيابي فني - بازرگاني شامل موارد زير است:

۱- كليه اسناد فني - بازرگاني تحويل شده از سوي مناقصه‌گران.

۲- نتايج ارزيابي شكلي پيشنهادها طبق ماده «8» اين آيين‌نامه.

۳- نام و امضاي اعضاي كميته فني - بازرگاني.

۴- نتايج ارزيابي فني - بازرگاني شامل:

۴-۱- نام و مشخصات مناقصه‌گران.

۴-۲- عناوين معيارهاي ارزيابي فني - بازرگاني.

۴-۳- اهميت وزني معيارهاي فني- بازرگاني در صورتي كه از روش وزني استفاده شود.

۴-۴- حداقل امتياز قابل قبول در صورت لزوم.

۴-۵- امتيازهاي مناقصه‌گران در رابطه با هر يك از معيارهاي ارزيابي.

۴-۶- امتياز كل فني - بازرگاني هر يك از مناقصه‌گران.

۴-۷- نام و مشخصات مناقصه‌گراني كه براي گشايش پاكت مالي (ارزيابي مالي) برگزيده شده‌اند.

۵- مواردي كه به تشخيص كميته فني - بازرگاني يا كميسيون مناقصه براي درج در ارزيابي فني - بازرگاني ضرورت داشته باشد.

۶- نام و امضاي اعضاي كميسيون مناقصه.

ب- اسناد فني - بازرگاني ارائه شده توسط مناقصه‌گران طبق بند «ب» ماده (۴) اين آيين‌نامه قبل از گشودن پاكت‌هاي مالي در دستگاه مناقصه‌گزار بايگاني مي‌شود.

پ- اطلاعات عمومي مربوط به جلسه پاياني ارزيابي فني پيشنهادها طبق ماده (۵) اين آيين‌نامه مستندسازي و به همراه موارد زير به بانك اطلاعات مناقصات ارسال مي‌شوند.

۱- امتيازهاي فني - بازرگاني پيشنهادها در ارتباط با معيارهاي فني - بازرگاني مربوط.

۲- امتياز نهايي فني - بازرگاني پيشنهادها.

۳- نام و مشخصات مناقصه‌گراني كه براي مرحله ارزيابي مالي برگزيده شده‌اند.

۴- روش محاسبه قيمت ترازشده، حسب مورد.

تبصره- چنانچه امتيازهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي فني - بازرگاني منظور شود، بايد روش محاسبه در اسناد مناقصه تشريح و طبق بند (ب) ماده (۳) اين آيين‌نامه مستند شود.

ت- در مناقصات دو مرحله‌اي، گشودن پيشنهادهاي مالي(پاكت‌ج) قبل از مستندسازي ارزيابي فني - بازرگاني ممنوع است.

ماده ۱۲- مستندسازي ارزيابي مالي پيشنهادها در مناقصات دو مرحله‌اي

الف- مستندهاي ارزيابي مالي در مناقصات دو مرحله‌اي شامل موارد زير است:

۱- پاكتهاي قيمت مناقصه‌گران.

۲- مستندهاي مراحل پيش از گشايش پاكت‌هاي مالي شامل موارد زير:

2-۱- مستندهاي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در مناقصات دو مرحله‌اي محدود طبق ماده (۹) اين آيين‌نامه.

2-۲- مستندهاي ارزيابي فني - بازرگاني پيشنهادها طبق ماده (۱۱) اين آيين‌نامه.

۳- صورتجلسه گشايش پاكت‌هاي مناقصه طبق ماده (۵) اين آيين‌نامه.

۴- مستندهاي ارزيابي شكلي پيشنهادها طبق ماده (۸) اين آيين‌نامه.

۵- مستندهاي تعيين قيمت تراز شده در مناقصات دو مرحله‌هاي (موضوع بند « الف» ماده «۲۰» قانون)، شاملِ:

۵-۱- رابطه محاسبه قيمت ترازشده كه به نحو زير تعيين مي‌شود:

كه در آن:

L = قيمت تراز شده.

C = قيمت پيشنهادي (درج شده در پاكت قيمت).

i = ضريب تاثير (بر حسب درصد).

t = امتياز فني - بازرگاني ( بين حداقل امتياز فني - بازرگاني قابل قبول تا صد).

تبصره ۱- ضريب تأثير در مناقصات پيمانكاري ساخت يا طرح و ساخت (با يا بدون تأمين مالي) و در مناقصات خريد مصالح و تجهيزات بين ده تا چهل مي‌باشد.

تبصره ۲- حداقل امتياز فني - بازرگاني قابل قبول مي‌تواند بين پنجاه تا هفتاد باشد؛

تبصره ۳- تعيين ضريب تأثير و حداقل امتياز فني - بازرگاني در دامنه‌هاي فوق‌الذكر بر عهده‌كميته فني - بازرگاني است. كليه موارد استثناء در رديف (۵-۱) و تبصره‌هاي (۱) و (۲) اين ماده، بايد به تصويب هيأت سه نفره (موضوع بند « و» ماده «۲۸» قانون) برسد.

تبصره ۴- در صورتي كه تركيبي از ارزهاي مختلف براي پيشنهاد قيمت لازم باشد، بايد نرخ تسعير ارز در اسناد مناقصه قيد گردد.

۵-۲- ضريب تأثير و حداقل امتياز قيد شده در اسناد

۶- صورتجلسه پاياني ارزيابي مالي شامل:

۶-۱- نام و امضاي اعضاي كميسيون مناقصه.

۶-۲- مشخصات تضمين‌هاي شركت در مناقصه.

۶-۳- قيمت‌هاي پيشنهادي مناقصه‌گران.

۶-۴- امتياز فني - بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه‌گران.

۶-۵- قيمت تراز شده پيشنهادهاي مناقصه‌گران.

۶-۶- نام و عنوان و قيمت پيشنهادي برنده اول مناقصه.

۶-۷- نام و عنوان و قيمت پيشنهادي برنده دوم مناقصه، در صورتي كه تفاوت قيمت پيشنهادي وي با برنده اول كمتر از مبلغ تضمين شركت در مناقصه باشد (موضوع بند « الف» ماده «۲۰» قانون).

ب- در مناقصات دو مرحله‌اي كه داراي برآورد اوليه باشند، مفاد تبصره جزء (۴) بند الف - ماده (۱۰) اين آيين‌نامه نافذ است.

پ- ارزيابي مالي پيشنهادها بايد قبل از انعقاد قرارداد با برنده مناقصه مستند شود.

ماده ۱۳- مستندسازي پس از تعيين برنده مناقصه

الف- مستندهاي پس از تعيين برنده مناقصه شامل موارد زير است:

۱- اعلام قبولي پيشنهاد.

۲- اسناد تضمين انجام تعهدات، حسب مورد.

۳- اسناد تضمين پيش پرداخت، حسب مورد.

۴- اسناد قراردادي.

ب- موارد مذكور در بند « الف» بلافاصله پس از مبادله قرارداد و قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهادها، بايد مستند و در دستگاه مناقصه‌گزار طبق جزء (۱) بند «ب» ماده (۳) بايگاني شوند.

پ- اطلاعات زير پس از مبادله قرارداد و قبل از پايان مدت اعتبار پيشنهادها، بايد به بانك اطلاعات مناقصات ارسال شوند:

۱- نام برنده يا برندگان مناقصه.

۲- نام طرف قرارداد.

تبصره- در صورتي كه طرف قرارداد برنده اول مناقصه نباشد، دلايل رد برنده اول بايد اعلام شود.

۳- مبلغ و نوع تضمين ارائه شده از سوي طرف قرارداد.

۴- اطلاعات اصلي قرارداد شامل شماره قرارداد، مبلغ و مدت قرارداد، محل انعقاد و اجراي قرارداد و نام و سمت امضاكنندگان.

ماده ۱۴- مستندسازي تجديد يا لغو مناقصه

الف- در صورت تجديد يا لغو مناقصه لازم است كه صورتجلسه‌اي با رعايت ماده (۵) اين آيين‌نامه، تنظيم و علت تجديد يا لغو مناقصه در آن تعيين شود.

ب- مستندهاي مربوط به تجديد مناقصه به دليل بالا بودن قيمت (موضوع جزء «۵» بند « الف» ماده «۲۴» قانون)، طي ترتيبات زير تهيه و تنظيم مي‌شود:

۱- مستندسازي ارجاع موضوع به كميته فني - بازرگاني طبق تبصره جزء (۴) بند « الف» ماده (۱۰) اين آيين‌نامه.

۲- گزارش بررسي مباني قيمت و ارتباط آن با توجيه اقتصادي طرح از سوي كميته فني - بازرگاني.

۳- تهيه صورتجلسه تصويب گزارش توسط كميسيون مناقصه.

۴- نامه ابلاغ تجديد يا لغو مناقصه به تمام مناقصه‌گراني كه در مناقصه شركت كرده‌اند، به روشي قابل تصديق (طبق ماده «۲۲» قانون).

۵- بايگاني مستندها در دستگاه مناقصه‌گزار طبق جزء (۱) بند «ب» ماده (۳) اين آيين‌نامه.

۶- ارسال مستندات به بانك اطلاعات مناقصات.

ماده ۱۵- مستندسازي در موارد عدم الزام به مناقصه

الف- مستندهاي مربوط به موارد عدم الزام به مناقصه (موضوع ماده «۲۹» قانون، به استثناي مستندهاي خريد خدمات مشاوره، موضوع بند «۵» اين ماده)، عبارتند از:

۱- صورتجلسه ارجاع معامله شامل:

۱-۱- خلاصه اسناد معامله (مبلغ، مدت و موضوع معامله).

۱-۲- معرفي كميسيون معامله.

۱-۳- تعيين نوع معامله (با تصريح به موارد مذكور در ماده «۲۹» قانون).

۱-۴- متن دعوتنامه.

۱-۵- نام و عنوان طرف معامله.

۲- اسناد معامله (قرارداد، ضمائم و ملحقات قرارداد).

۳- مستندهاي تأمين منابع مالي كه در آن اطلاعات زير بايد درج شود:

۳-۱- روش تأمين منابع مالي.

۳-۲- محل تأمين اعتبار و نحوه ضمان تاخير تعهدات براي انجام معامله.

۳-۳- برآورد اوليه موضوع معامله، حسب مورد.

تبصره- در صورتي كه عدم الزام به مناقصه به دليل انحصار باشد، مستندهاي مربوط به شرايط انحصار يا تشخيص مرجع مذكور در بند « الف» ماده (۲۹) قانون به صورتجلسه (موضوع جزء «۱» بند « الف» اين ماده) افزوده مي‌شود.

ب- پيش از ارسال دعوتنامه، جلسه كميسيون معامله تشكيل و موارد موضوع بند (۱) اين ماده را تصويب و صورتجلسه معاملات مربوط را تهيه مي‌كند و براي بايگاني به رئيس دستگاه مناقصه‌گزار يا نماينده وي تحويل مي‌دهد.

پ- يك نسخه از صورتجلسه موضوع جزء (۱) بند « الف» اين ماده با رعايت بند «ج» ماده (۲۳) قانون، به بانك اطلاعات مناقصات ارسال و در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات ثبت مي‌شود.

ت- مستندهاي مذكور در بند « الف»، بايد طبق جزء (۱) بند «ب» ماده (۳) اين آيين‌نامه در دستگاه مناقصه‌گزار بايگاني شوند.

ث- مستندهاي خريد خدمات مشاوره (موضوع بند «هـ» ماده «۲۹» قانون)، شامل موارد زير است:

۱- گزارش شناخت.

۲- شرح كلي خدمات.

۳- فراخوان مشاوره.

۴- صورتجلسه نهايي ارزيابي كيفي مشاوران، حسب مورد.

۵- صورتجلسه نهايي ارزيابي فني پيشنهادها.

۶- صورتجلسه نهايي ارزيابي مالي پيشنهادها.

۷- اسناد قراردادي شامل قرارداد، ضمائم و ملحقات آن.

ج- كارفرما بايد فراخوان و صورتجلسات خريد خدمات مشاوره را از طريق پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.

ماده ۱۶- مستندسازي ترك تشريفات مناقصه

الف- مستندهاي مربوط به ترك تشريفات مناقصه عبارتند از:

۱- گزارش توجيهي ترك مناقصه.

۲- صورتجلسه ترك مناقصه شامل:

۲-۱- خلاصه اسناد معامله (مبلغ، مدت و موضوع معامله).

۲-۲- نام و سمت هيأت ترك مناقصه.

۲-۳- نام و عنوان طرف معامله و مستندهاي مربوط به بند « الف» ماده (۱۲) قانون در خصوص نامبرده.

۳- مستندهاي تأمين منابع مالي كه در آن اطلاعات زير بايد درج شود:

۳-۱- روش تأمين منابع مالي.

۳-۲- محل تأمين اعتبار و سقف اعتبار براي انجام معامله.

۳-۳- برآورد اوليه موضوع معامله، حسب مورد.

ب- مستندهاي مذكور در بند (الف) بايد طبق جزء (۱) بند «ب» ماده (۳) اين آيين‌نامه در دستگاه مناقصه‌گزار بايگاني شوند.

پ- يك نسخه از صورتجلسه موضوع جزء (۱) بند «الف» به جز موارد مستثنا شده در بند «ج» ماده «۲۳» قانون به بانك اطلاعات مناقصات ارسال و در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر مي‌شود.

ماده ۱۷- مستندسازي مواعد و تغيير اسناد

الف- در تمام مناقصات مواعد برنامه زماني مناقصه بايد بر اساس تقويم هجري شمسي تعيين و درج شوند. در مناقصات بين‌المللي علاوه بر تاريخ هجري شمسي، تاريخ ميلادي نيز درج مي‌شود.

ب- مواعد زماني مربوط به شروع و اتمام مهلت دريافت و تحويل اسناد نبايد در ايام تعطيلات رسمي تعيين شود و چنانچه ايام تعطيل پيش‌بيني نشده‌اي در مواعد مناقصه رخ دهد، مهلت‌هاي مقرر در برنامه زماني مناقصه به همان ميزان افزوده مي‌شود.

پ- تغيير در اسناد مناقصه اعم از تغيير مقادير موضوع مناقصه يا نشاني‌ها و مواعد مندرج در برنامه زماني، حداكثر تا هفتاد و دو ساعت قبل از افتتاح پاكت‌هاي مناقصه مجاز است و چنانچه تغييري رخ دهد، بايد مستندسازي و با روشي قابل تصديق براي همه مناقصه‌گران ارسال شود.

تبصره- هرگونه تغيير در اسناد يا مواعد مناقصه‌كه مستلزم اصلاح پيشنهادهاي مناقصه‌گران باشد، بايد با تمديد مواعد و ارائه مهلت لازم براي اصلاح اسناد واصل‌شده جبران شود.

ت- در صورت عدم اطلاع‌رساني تغييرات به مناقصه‌گران، ارسال قابل تصديق مكاتبات از سوي مناقصه‌گران، در حكم وصول آنها از سوي مناقصه‌گزار مي‌باشد.

فصل سوم - نظام اطلاع‌رساني مناقصات

ماده ۱۸- تهيه و استقرار نظام اطلاع‌رساني مناقصات

الف- سازمان موظف است حداكثر ظرف شش ماه نرم‌افزار موردنياز براي ايجاد پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات را براي ذخيره‌سازي و انتقال اطلاعات معاملات (اعم از مناقصاتي‌كه با رعايت تشريفات و يا از طريق ترك تشريفات انجام مي‌شود) در دستگاه‌هاي موضوع بند «ب» ماده (۱) قانون تهيه و راه‌اندازي‌ كند، به نحوي‌كه قبل از پايان مهلت يادشده، پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات ايجاد شود و ثبت و نگهداري اطلاعات در آن امكان‌پذير باشد.

ب- راهبري و مديريت پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات و آموزش دستگاه‌هاي مركزي بر عهده سازمان است و آموزش كاركنان دستگاههاي مناقصه‌گزار بر عهده دستگاه مركزي مربوط مي‌باشد.

پ- مراحل ايجاد و استقرار سامانه اطلاع‌رساني مناقصات در دستگاههاي مناقصه‌گزار بايد مستندسازي و ثبت شود.

ماده ۱۹- اطلاع‌رساني پيش از فراخوان

الف- صورتجلسه پيش از فراخوان (موضوع بند «ب» ماده «۶» اين آيين‌نامه)، همزمان با انتشار فراخوان در محيط شبكه اطلاع‌رساني مناقصات جريان مي‌يابد.

ب- هرگونه تغيير در صورتجلسه پيش از فراخوان مستلزم تهيه صورتجلسه جديد است صورتجلسه قبلي نبايد پاك يا ويرايش شود.

پ- تشخيص ضرورت انتشار برآورد كلي موضوع مناقصه (موضوع رديف (۴-۳) جزء «۴» بند (الف) ماده «۶» اين آيين‌نامه) با دستگاه مناقصه‌گزار است.

ماده ۲۰- اطلاع‌رساني فراخوان مناقصات

الف- آگهي‌ها (دعوت به مناقصات عمومي يا فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه‌گران)، همزمان با انتشار در روزنامه كثيرالانتشار، بايد از طريق پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات به اطلاع عموم برسد.

ب- هر گونه تغيير در مفاد فراخوان مناقصات، از جمله تمديد مهلت دريافت و تحويل اسناد، تنها از طريق انتشار فراخوان جديد مجاز است.

پ- در مناقصات محدود، مفاد فراخوان و اسامي دعوت‌شدگان به مناقصه در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات جريان مي‌يابد و اين موضوع جايگزين ارسال قابل تصديق دعوتنامه نخواهد شد.

ماده ۲۱- اطلاع‌رساني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران

الف- اطلاعات زير مي‌تواند در فرايند ارزيابي‌كيفي مناقصه‌گران در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات جريان يابد:

۱- آگهي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.

۲- استعلام ارزيابي كيفي.

۳- اطلاع‌رساني ارزيابي شكلي پيشنهادها.

۴- صورتجلسه پاياني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.

ب- صورتجلسه موضوع بند «ث» ماده (۹) اين آيين‌نامه، همزمان با ارسال دعوتنامه بايد در پايگاه ملي اطلاع‌رساني منتشر شود.

پ- آگهي دعوت به ارزيابي كيفي مناقصه‌گران، همزمان با انتشار در روزنامه كثيرالانتشار، بايد در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات جريان يابد.

ماده ۲۲- اطلاع‌رساني مناقصات يك مرحله‌اي

الف- اطلاعات زير در فرايند اطلاع‌رساني مناقصات يك مرحله‌اي جريان مي‌يابد:

۱- اطلاع‌رساني پيش از فراخوان.

۲- اطلاع‌رساني فراخوان.

۳- اطلاع‌رساني ارزيابي شكلي پيشنهادها.

۴- اطلاع‌رساني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران طبق ماده (۲۱) اين آيين نامه در مناقصات محدود يك مرحله‌اي.

تبصره- در مواردي كه فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحيتدار قبلاً تهيه شده باشد (موضوع بند «ب» ماده (۲۶) قانون)، فهرست مزبور پيوست صورتجلسه موضوع بند «ث» ماده (۹) اين آيين‌نامه خواهد شد.

۵- اطلاع‌رساني جلسه گشايش پاكت‌هاي مناقصه و تعيين برنده.

ب- اطلاع‌رساني پيش از فراخوان طبق ماده (۱۹) و اطلاع‌رساني فراخوان طبق ماده (۲۰) و اطلاع‌رساني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران طبق ماده (۲۱) و اطلاع‌رساني جلسه گشايش پاكت‌هاي مناقصه و تعيين برنده، حاوي مستندات موضوع بند «الف» ماده (۱۰) اين آيين‌نامه، بايد قبل از انعقاد قرارداد انجام شود.

ماده ۲۳- اطلاع‌رساني مناقصات دو مرحله‌اي

الف- اطلاع‌رساني مناقصات دو مرحله‌اي شامل موارد زير مي‌باشد:

۱- اطلاع‌رساني پيش از فراخوان.

۲- اطلاع‌رساني فراخوان.

۳- اطلاع‌رساني ارزيابي شكلي پيشنهادها.

۴- اطلاع‌رساني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران در مناقصات دو مرحله‌اي محدود.

۵- اطلاع‌رساني ارزيابي فني و بازرگاني.

۶- اطلاع‌رساني ارزيابي مالي پيشنهادها و تعيين برنده مناقصه.

ب- اطلاع‌رساني پيش از فراخوان طبق ماده (۱۹) و اطلاع‌رساني فراخوان طبق ماده (۲۰) و اطلاع‌رساني ارزيابي كيفي مناقصه‌گران طبق ماده (۲۱) اين آيين‌نامه انجام مي‌شود.

پ- صورتجلسه پاياني ارزيابي فني- بازرگاني پيشنهادها، موضوع بند «پ» ماده (۱۱) اين آيين‌نامه، بايد دو روز كاري قبل از گشايش پاكت‌هاي مالي اطلاع‌رساني شود.

ت- اطلاع‌رساني صورتجلسه پاياني ارزيابي مالي، بايد دو روز كاري قبل از انعقاد قرارداد انجام شود.

ماده ۲۴-‌ اطلاع‌رساني توضيح و تشريح اسناد

الف- اطلاع‌رساني توضيح و تشريح اسناد، شامل موارد زير مي‌باشد:

۱- متن پرسش‌هاي مناقصه‌گران و پاسخهاي مناقصه‌گزار.

۲- اطلاعيه جلسات پرسش و پاسخ حضوري.

۳- تشريح برخي از ابهامهاي مربوط به مفاد اسناد مناقصه پس از توزيع تمام يا بخشي از اسناد.

ب- در صورت تشكيل جلسه توضيح اسناد يا پاسخ به پرسشهاي مناقصه‌گران درباره اسناد و شرايط مناقصه، صورتجلسه توضيح اسناد و پاسخ‌هاي يادشده، بايد به اسناد مناقصه پيوست و براي كساني كه قبلاً اسناد را دريافت نموده‌اند، طبق ماده (۲۲) قانون، ارسال شود. اطلاع‌رساني توضيح و تشريح اسناد بايد قبل از پايان مهلت تسليم اسناد انجام شود و چنانچه اطلاعات مذكور در بند « الف» اين ماده، مستلزم تنظيم مستندهاي جديد باشد، بايد مدت تمديد در فرايند اطلاع‌رساني اعلام شود.

ماده ۲۵- اطلاع‌رساني قراردادهاي مشاوره

الف- مستندها و اطلاع‌رساني مناقصاتي كه موضوع آنها خدمات مشاوره (مذكور در بند «هـ» ماده «۲۹» قانون) باشد، مطابق با مناقصات دو مرحله‌اي محدود (روش قيمت ترازشده) مي‌باشد.

ب- مستندسازي و اطلاع‌رساني ساير روش‌هاي انتخاب مشاور بر اساس مقررات آيين‌نامه بند « هـ» ماده (۲۹) قانون تعيين مي‌شود.

ماده ۲۶- مشخصات سامانة اطلاع‌رساني مناقصات

الف- سامانه اطلاع‌رساني مناقصات بايد داراي ويژگيهاي زير باشد:

۱- قابليت رديابي فرايند پياده‌سازي.

۲- قابليت مستندسازي و رديابي ايجاد و تغيير داده‌ها (توسط مراجع ذي صلاح).

۳- قابليت مستندسازي و رديابي خروجي‌ها.

۴- قابليت تمركز اطلاعات با پيكره‌بندي غيرمتمركز.

۵- قابليت رديابي جريان اطلاعات.

۶- امنيت و آزمون‌پذيري صحت جريان اطلاعات.

۷- عدم امكان اصلاح و تغيير اطلاعات ثبت شده.

۸- قابليت تهيه نسخه پشتوانه توسط دستگاههاي مركزي.

ب- سامانه اطلاع‌رساني مناقصات در پيكره‌بندي نهايي، دروازه اطلاعاتي با ويژگيهاي زير مي‌باشد:

۱- قابليت توسعه مستمر.

۲- قابليت سازگاري با سامانه‌هاي مناقصه‌گزاري الكترونيكي.

۳- قابليت سفارشي كردن اطلاعات دريافتي توسط كاربران.

پ- كيفيت نظام اطلاع‌رساني بايد به نحوي مديريت شود كه تعداد و بزرگي خطاها، چگالي و پيوستگي نقصها و توارث آنها كاهش‌يابد.

ت- فهرست مناقصه‌گران صلاحيتدار كه توسط مراجع قانوني تشخيص صلاحيت مي‌شوند، شامل رشته، پايه، ظرفيت، سوابق كاري و نيز احكام هيأت رسيدگي به شكايات (موضوع ماده «۸» قانون) بايد در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر شود.

ث- مناقصه‌گران متقاضي براي شركت در انواع مناقصات، موارد ترك تشريفات مناقصه و موارد مشمول ماده (۲۹) قانون، بايد اطلاعات ثبتي، مالياتي و بيمه كاركنان خود را در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات به دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار اعلام كنند.

تبصره ۱- اطلاعات موضوع بند «ث» اين ماده صرفاً براي دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار و دستگاه‌هاي مركزي مربوط قابل مشاهده مي‌باشد.

تبصره ۲- نرم افزار پايگاه ملي اطلاع‌رساني بايد به نحوي طراحي شود كه اطلاعات مناقصات هريك از دستگاه‌هاي مشمول قانون قابل دسترسي براي عموم باشد.

ماده ۲۷- مديريت ريسك در نظام اطلاع‌رساني مناقصات

الف- راهبردهاي اصلي در مديريت ريسك نظام اطلاع‌رساني به شرح زير تعيين مي‌شوند:

۱- پرهيز از از ريسك‌هاي مستقيم و غيرمستقيم.

۲- دفع ريسكها.

۳- انتساب ريسكها به منشأ ايجاد ريسك.

ب- الگوي طراحي سامانه اطلاع‌رساني با هدف مديريت ريسك، بايد به صورت مستمر ارتقا يابد و تكميل شود.

پ- طراحي سامانه اطلاع‌رساني به منظور كاهش ريسك، بايد به صورت مرحله به مرحله پياده‌سازي شود. سامانه اطلاع‌رساني از نظر وسعت و پيچيدگي در فراگردي مرحله بندي شده گسترش مي‌يابد.

ماده ۲۸- ثبت و پاك كردن اطلاعات شبكه ملي

الف- پاك كردن اطلاعات مربوط به مستندات مناقصه در دوره اطلاع‌رساني برخط، جز در موارد اجتناب‌ناپذير فني (به تشخيص مدير پايگاه) ممنوع است. اين موارد عبارتند از:

۱- شرايطي است كه در آن داده‌هاي موجود در بانك اطلاعات يا پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات ناخواسته دگرگون شود.

۲- نقص در جريان اطلاعات.

۳- توقف در فعاليت تمام يا بخشهايي از سامانه.

۴- اطلاعات محرمانه (مذكور در بند « ج» ماده «۲۳» قانون) كه سهوي وارد شبكه اطلاع‌رساني مناقصات شده باشد.

ب- ثبت و كنترل خطا در ورودي‌ها و خروجي‌ها در جريان اطلاعات بر عهده مناقصه‌گزار است. هر گونه خطايي در وروديها با يك سند جديد اصلاح مي‌شود.

پ- دوره اطلاع‌رساني برخط شامل مستندات مناقصات و اطلاعات مربوط به قراردادها و اصلاحات و الحاقات آنها تا يك ماه بعد از پايان مدت قراردادها مي‌باشد. سوابق مناقصاتي كه مدت اطلاع‌رساني آنها منقضي شده است، در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات نگهداري و در صورت درخواست متقاضيان از طريق پست الكترونيك ارسال مي‌شود.

تبصره ۱- دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار مي‌توانند اطلاعات مربوط به مناقصات خود را علاوه بر پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات از راههاي ديگر نيز به اطلاع عموم برسانند.

تبصره ۲- پاك كردن اطلاعات بايد به نحوي انجام شود كه سوابق آنها در سازمان قابل دسترس باشد. در صورت پاك كردن اطلاعات برخط در شرايط يادشده در بند « الف» اين ماده پس از رفع موارد، بايد مجدداً در پايگاه ملي اطلاع‌رساني جريان يابد.

ماده ۲۹- امنيت اطلاعات

الف- مستندهاي ارسال شده به بانك اطلاعات مناقصات بايد براي عموم مردم قابل دسترس باشد.

ب- به منظور تأمين امنيت و صحت اطلاعات، پشتوانه اطلاعات در دستگاه‌هاي مركزي به صورت غيرمتمركز و در سامانه ملي اطلاع‌رساني مناقصات به صورت متمركز بايد ايجاد شود.

پ- سامانه خدمت رسان پست الكترونيك مركزي با ويژگيهاي زير از سوي سازمان ايجاد مي‌شود:

۱- رديابي و ثبت پستهاي الكترونيك مبادله شده.

۲- رديابي و ثبت مستندها در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات.

۳- دريافت مستندهاي مناقصات پس از پايان مدت اطلاع‌رساني برخط.

ماده ۳۰-‌ نقشها و استانداردها

الف- مسئوليتهاي مناقصه‌گزار در نظام مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات عبارتند از:

۱- اجراي مستندسازي مكتوب و الكترونيكي.

۲- اجراي فرايند اطلاع‌رساني.

۳- وارد كردن اطلاعات معاملات (اعم از مناقصه و ترك مناقصه) در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات.

۴- مديريت ريسك اطلاعات.

ب- مسئوليتهاي زير قابل واگذاري به مديريت طرح نيست:

۱- مستندسازي و اطلاع‌رساني پيش از فراخوان.

۲- مستندسازي و اطلاع‌رساني ارزيابي مالي يا ترك مناقصه.

۳- مستندسازي و اطلاع‌رساني تجديد و لغو مناقصه.

پ- مسؤوليت آموزش و نظارت بر مستندسازي و اطلاع‌رساني مناقصات در دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار، بر عهده دستگاه مركزي مربوط مي‌باشد.

ت- مسؤوليت ايجاد و راهبري پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات بر عهده سازمان است.

ث- به منظور ايجاد رويه واحد، «سازمان» مي‌تواند استانداردها، راهنماهاي كاربرد، دستورالعملها و مشخصات فني مربوط را در تعامل با دستگاه‌هاي مركزي، حسب مورد تهيه، ابلاغ يا بهنگام نموده و در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر كند.

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.