تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (مصوبه ۵۱۵۵۷/ت۳۷۵۳۷هـ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ هیأت وزیران)

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ بنا به پيشنهاد شماره ۸۹۸۲/۳۰۱۸/۵۶ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۶ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- تصويب نمود:

نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات -مصوب ۱۳۸۳- به شرح زير تعيين مي‌شود:

۱- معاملات كوچك: معاملاتي كه كمتر از بيست و نه ميليون و سيصد و چهل هزار (۲۹.۳۴۰.۰۰۰) ريال باشد.

۲- معاملات متوسط: معاملاتي كه مبلغ معامله بيش از سقف معاملات كوچك بوده و از دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (۲۹۳.۴۰۰.۰۰۰) ريال تجاوز نكند.

۳- معاملات بزرگ: معاملاتي كه مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از دويست و نود و سه ميليون و چهارصد هزار (۲۹۳.۴۰۰.۰۰۰) ريال باشد.

نصابهاي تعيين شده از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه تا زماني كه اصلاح نشده‌اند قابل اجرا خواهندبود.

معاون اول رئيس جمهور - پرويز داودي

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (3)

در موضوع معاملات دولتی بخوانید!

ابطال مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تجویز طرح توسعه فاز (11) پارس جنوبی به روش بیع متقابل استفاده از ترک تشریفات مناقصه (رأی شماره 1195 مورخ 12/11/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تعیین نصاب معاملات سال 1395 موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات (تصویبنامه شماره 15185/ت53057هـ مورخ 12/2/1395 هیأت وزیران)

پرسش و پاسخ مربوط به قانون برگزاری مناقصات (انتشار یافته در سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور- تابستان 93)

الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (تصویبنامه شماره ۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳هـ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

تعيين نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات (تصویبنامه شماره 21804/ت50551هـ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

الحاق یک تبصره به بند «د» ماده (۵) آیین‌نامه تضمینی برای معاملات دولتی (تصويبنامه شماره ۱۵۱۲۹۰/ت۳۹۵۱۱هـ مورخ ۲۹/۸/۱۳۸۸ هيأت وزيران)

آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها (تصویبنامه شماره ۵۲۸۵۵/ت۳۹۰۳۸هـ مورخ ۱۱/۴/۱۳۸۷ هیأت وزیران)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -