در اجراي تصويب‌نامه‌هاي شماره ۴۳۳۰۹/۴۲۴۵۰ مورخ ۱۳/۲/۱۳۸۸ و شماره ۲۱۳۴۷۱/ت۴۷۶۴۳هـ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ هيأت محترم وزيران و به منظور ايجاد هماهنگي در انعقاد قرارداد با نيروي انساني مشمول مصوبات مذكور، به پيوست فرم‌هاي قرارداد انجام كار معين (مشخص) و قرارداد كار موقت (كارگري)، ارسال مي‌گردد، دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند با نيروي انساني فوق‌الذكر بر اين اساس قرارداد منعقد نمايند.

۱- شماره شناسه موضوع بند ۲ فرم قرارداد كار موقت (مشاغل كارگري) بر اساس مكاتبه با امور برنامه‌ريزي و تأمين نيروي انساني اين معاونت تعيين خواهد شد. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ صدور اين بخشنامه، فهرست نيروي انساني واجد شرايط خود را به امور فوق ارسال نمايند.

۲- نوع وظايف و مسؤوليت‌هاي موضوع بند ۱۹ فرم قرارداد كار موقت (مشاغل كارگري) بايد توسط دستگاه تكميل شود.

۳- دستگاه‌هاي اجرايي پيمانكاران راموظف نمايند كه در زمان فسخ قرارداد نيروي انساني مشمول مصوبات مذكور، نسبت به پرداخت پاداش پايان و سنوات خدمت آنان به تناسب خدمت انجام شده، بر اساس ماده ۲۴ قانون كار اقدام نمايند.

۴- ارقام مربوط به حق‌الزحمه موضوع بند ۴ فرم قرارداد انجام كار معين كاركنان بايد بر اساس قانون كار تكميل گردد (به استثناي درصد مقطع تحصيلي).

۵- درصد مقطع تحصيلي كاركنان قرارداد انجام كار معين (مورد عمل در قرارداد) به ترتيب ديپلم ۱۰٪، فوق‌ديپلم ۲۰٪، كارشناسي ۳۰٪، كارشناسي ارشد ۴۰٪، دكتراي عمومي ۵۰٪، دكتراي تخصصي (Phd) ۶۰٪ حداقل دستمزد موضوع بند "الف" رديف ۴ فرم قرارداد انجام كار معين مي‌باشد.

۶- چنانچه ميزان حقوق و مزاياي كاركنان مشمول قرارداد انجام كار معين (مشخص)، نسبت به قرارداد قبلي كاهش يابد، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با ذكر دلايل و ارايه مستندات مراتب را به اين معاونت اعلام نمايند تا امكان بررسي موضوع فراهم گردد.

لطف‌اله فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.