شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني در جلسه مورخ ۷/۹/۱۳۹۰ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، به منظور تسهيل در ساماندهي نيروي انساني وزارتخانه هايي که در اجراي ماده (۵۳) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران ادغام شده و پس از ادغام به ساير دستگاه هاي اجرايي منتقل شده اند، با استناد به رديف (۵) بند «ب» ماده (۱۱۶) قانون مديريت خدمات کشوري تصويب نمود:

۱- چنانچه در انتقال افراد موضوع اين مصوبه شغل آنان تغيير يابد سوابق آنان در شغل قبلي به عنوان تجربه قابل قبول تلقي مي گردد.

۲- امتيازات مربوط به دوره هاي آموزشي مصوب که توسط اين قبيل کارمندان و در شغل قبلي براساس نظام آموزش کارمندان دولت کسب شده است با رعايت مقررات مربوط محفوظ خواهد ماند.

تبصره- دوره هاي آموزشي فوق براي گواهينامه نوع دوم با رعايت قسمت  اخير ماده (۱۲) نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرايی (موضوع بخشنامه شماره ۱۸۳۴/۲۰۰ مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۰) و ساير مقررات مربوط قابل احتساب مي باشد.

۳- رتبه هاي شغلي کسب شده توسط آنان حفظ مي گردد.

۴- در انتقال کارمندان وزارتخانه هاي ادغامي به دستگاه مقصد حقوق و مزاياي آنها در دستگاه جديد با رعايت موارد زير تعيين مي گردد:

الف- چنانچه دستگاه مبداً و مقصد انتقال، هر دو مشمول قانون مديريت خدمات کشوري باشند در صورتي که کارمند تنزل پست نداشته باشد حقوق و مزاياي مستمر وي (به استثناي فوق العاده سختي کار و کار در محيط هاي غيرمتعارف که براساس شرايط کار در دستگاه مقصد تعيين مي گردد) نبايد کاهش داشته باشد.

ب‌- در صورتي که دستگاه مبداء مشمول قانون مديريت خدمات کشوري نباشد و دستگاه مقصد، مشمول قانون مديريت خدمات کشوري باشد، دستگاه مقصد حکم کارگزيني وي را براساس قانون مديريت خدمات کشوري در انطباق با احکام کارگزيني کارمندان نظير صادر مي نمايد.

لطف‌ا... فروزنده دهكردي- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع ساماندهي نيروي انساني بخوانید!

نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص «تكليف دستگاه‌هاي اجرائي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت‌هاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني» (نامه شماره 15074هـ/ب مورخ 31/3/1391 رييس مجلس شوراي اسلامي)

تعیین‌ تکلیف‌ نیروی‌ انسانی‌ دستگاههایی‌ که‌ براساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ اداری‌ ادغام‌، منحل‌، واگذار یا وظایف‌ آنها به‌ دیگر دستگاهها منتقل‌ می‌شود (مصوبه شماره 13784/دش/1 مورخ 1/12/1375 هيأت وزيران)

اصلاح تصويب‌نامه تبديل وضعيت كاركنان شركتي (مصوبه‌ 259167/ت47643ك مورخ 5/11/1390 هيأت وزيران)

تبديل وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي (مصوبه شماره 10744/ت44444ك مورخ 28/5/1391 هيأت وزيران)

لغو مصوبه نيروهاي شركتي (نامه ۱۵۶۷ هـ/ب مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی)

انعقاد قرارداد مستقیم توسط دستگاه ها با کارکنان شرکت های پیمانکاری (بخشنامه ۲۸۲۹۸/۲۰۰ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

تعريف مشاغل تخصصي (بخشنامه ۳۲۴۱۰/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -