طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاهای اجرایی و حذف شرکت پیمانکار در جلسه مورخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ هیئت وزیران مطرح و مقرر شد:   

١- دستگاه‌های اجرایی  موظفند ظرف یک ماه تمامی نیروهای شرکتی موجود را تبدیل وضعیت کرده و نتیجه را به هیئت وزیران اعلام کنند.

٢- دستگاه‌های اجرایی حق جذب نیروهای شرکتی جدید را ندارند.

٣- همچنین، ذیحسابان دستگاه‌ها نیز مجاز به تأیید پرداخت به شرکت‌های پیمانکاری نیستند.