قانون تشكيل حساب پس انداز كاركنان دولت مصوب 26/11/1376 مجلس شوراي اسلامي

ماده 1 - به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تشويق پس‌انداز و حمايت از كاركنان دولت از طريق تأمين اندوخته‌،بنا به‌درخواست هر يك از مستخدمين شاغل‌(اعم از رسمي‌،ثابت و پيماني‌) وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي‌:

الف ـ حساب سپرده ثابت خاصي‌،تحت عنوان حساب پس‌انداز سهم مستخدم‌،نزد يكي از بانكها به نام او افتتاح و همه ماهه‌برابر (35%) حداقل حقوق مبناي جدول موضوع ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت را به عنوان پس‌اندازسهم مستخدم از دريافتي او كسر و به حساب مزبور واريز نمايد.

ب ـ هر ماه برابر 100% سهم پس‌انداز هر مستخدم موضوع بند الف فوق از محل اعتبارات پرسنلي دستگاه مربوط حسب‌مورد به عنوان پس‌انداز سهم دولت‌،يا شركت دولتي به حساب سپرده ثابت جداگانه‌اي كه به نام مستخدم افتتاح خواهد شد،واريز كند.

ج ـ كليه دستگاههاي موضوع اين ماده موظفند سهم خود را در بودجه سالانه دستگاه منظور نمايند.

ماده 2 - نرخ سود علي‌الحساب متعلق به حسابهاي پس‌انداز سهم مستخدم و سهم دولت يا شركت دولتي متناسب با مدت‌سرمايه‌گذاري‌، با رعايت مقررات قانون عمليات بانكي بدون ربا،توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد.سودعلي‌الحساب متعلق به هر يك از حسابهاي موضوع بندهاي (الف‌) و (ب‌)، ماده 1 بايستي به همان حساب واريز گردد.

ماده 3 - موجودي حسابهاي موضوع بندهاي الف و ب ماده 1، در زمان اشتغال مستخدم مربوط‌، غير قابل برداشت مي‌باشد.

ماده 4 - كليه موجودي حسابهاي موضوع بندهاي (الف‌) و (ب‌) ماده 1 اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها در موردمستخدمين رسمي و ثابت به هنگام بازنشستگي‌،بازخريدي و از كارافتادگي يا خروج از خدمت به دلايل ديگر و در موردمستخدمين پيماني به هنگام لغو يا خاتمه قرارداد به طور يكجا در وجه آنان پرداخت مي‌شود.

ماده 5 - در صورت فوت مستخدم موجودي حساب پس‌انداز سهم او اعم از اصل وجوه و سود حاصل از آنها بين وراث‌شرعي او و موجودي حساب پس‌انداز سهم دولت يا شركت دولتي اعم از اصل و سود حاصل از آن بين وراث قانوني‌مستخدم متوفي موضوع ماده 86 قانون استخدام كشوري تقسيم و پرداخت خواهد شد.

ماده 6 - بانك و يا بانكهاي عامل براي رفع حوائج ضروري و همچنين احداث و يا خريد مسكن طبق ضوابطي كه ضمن‌آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 9 به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به مستخدمين مشمول اين قانون تسهيلات بانكي اعطاخواهند نمود.

ماده 7 - آن تعداد از وزارتخانه‌ها،موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه داراي صندوق پس‌انداز و يا اندوخته و يا عناوين‌مشابه هستند،در صورتي مي‌توانند از مقررات و تسهيلات مقرر در اين قانون برخوردار شوند كه نسبت به انحلال صندوقمربوط اقدام و سهم مستخدم و دولت يا شركت دولتي را به ترتيب و تفكيك در حساب‌هاي پس‌انداز سهم مستخدم و سهم‌دولت و يا شركت دولتي موضوع بندهاي (الف‌) و (ب‌) ماده 1 واريز نمايند.

ماده 8 - وجوه پرداختي توسط شركتهاي دولتي بابت سهم شركت موضوع بند (ب‌) ماده 1، به عنوان هزينه قابل قبول از نظرمالياتي محسوب مي‌شود.

ماده 9 - شهدا، جانبازان از كار افتاده كلي و آزادگان از كار افتاده كلي مادامي كه طبق مقررات مربوط ورثه وظيفه‌بگير داشته‌باشند مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند.

ماده 10 - آيين‌نامه اجرايي اين قانون متضمن تعيين بانك عامل و يا بانكهاي عامل‌،نحوه افتتاح حساب و واريز وجوه‌، پرداخت‌تسهيلات اعتباري و ساير موارد مربوط‌،به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي‌،بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و سازمان امور اداري و استخدامي كشور،به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

ماده 11 - شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين قانون مي‌باشند.

ماده 12 - اين قانون از اول سال 1377 لازم‌الاجرا مي‌باشد. قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش‌مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/12/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است‌.

 

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع تسهیلات و کمک های رفاهی بخوانید!

"تامکاد" ؛ تأمین مسکن کارکنان دولت

صدور مجوز واگذاری محل برای فعالیت تعاونی‌های مصرف کارکنان به صورت رایگان (پیشنهاد ارائه شده برای تصویب در هیئت وزیران)

نحوه صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی برای کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان (بخشنامه شماره 308075 مورخ 17/10/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره 209930 مورخ 17/8/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

اصلاح ‌آیین‌نامه ‌ایجاد تسهیلات‌ برای ‌تامین ‌مسکن‌ کارکنان ‌دولت (تصویبنامه شماره: 13789/ت‌30738هـ مورخ 20/03/1383 هیأت وزیران)

آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن‌ کارکنان دولت‌ (تصویبنامه شماره 11497/ت‌27122هـ مورخ 7/3/1382 هیأت وزیران)

لزوم تسويه بدهي هاي مربوط به واريز حق بيمه درمان از سوي دستگاه هاي اجرايي (بخشنامه شماره ۵۲۹۸۲ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -