دستورالعمل شماره 15 سازمان امور اداری و استخدامی راجع به ملبوس پاره ای از مستخدمین دولت

در اجراي قسمتي از مفاد ماده 53 قانون استخدام كشوري براي ايجاد محيط مناسب كار تهيه و تحويل ملبوس به آن دسته ازمستخدميني كه انجام وظايف آنان مستلزم داشتن ملبوس مخصوص است اين دستورالعمل به وزارتخانه‌ها و مؤسسات‌دولتي مشمول قانون استخدام كشوري ابلاغ مي‌گردد:

1- از ابتداي سال 1350 وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري مكلفند با توجه به فهرست مشاغل‌و نوع ملبوس طبق صورت پيوست اعتبار لازم را پيش بيني و در حدود اعتبارات مصوب نسبت به تهيه و تحويل ملبوس‌مستخدمين خود اقدام و ملبوس مورد نظر را با رعايت مقررات مربوط تهيه و تحويل نمايند.

2- تهيه و تحويل ملبوس به متصديان مشاغلي كه نام آنها در فهرست مشاغل ضميمه اين دستورالعمل قيد نشده است ممنوع ‌مي‌باشد.

اضافه شدن مشاغل ديگري كه متصديان آن احتياج به ملبوس مخصوص دارند به فهرست مشاغل ضميمه و همچنين تعيين‌نوع ملبوس و تغيير آن به طور كلي منوط به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول قانون استخدام كشوري با ذكرمشخصات كامل شغل و شرح وظايف مي‌باشد كه پس از موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت دارايي‌امكان‌پذير است‌.

3- ملبوسي كه به مستخدمين تحويل مي‌شود براي انجام وظايف آنان است و مستخدمين موظفند در هنگام كار از آن استفاده ‌كنند.

نظارت درباره نحوه استفاده مستخدمين از ملبوس به عهده وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط مي‌باشد.

4- در صورتي كه بعضي از مشاغل مندرج در صورت پيوست اين دستورالعمل مشاغل كارگري شناخته شود مادام كه‌مقرراتي جهت تهيه و تحويل ملبوس به متصديان آن مشاغل وجود نداشته باشد تهيه و تحويل ملبوس به آنان مشمول‌مقررات اين دستورالعمل خواهد بود.

 

پيوست دستورالعمل شماره 15 با آخرين اصلاحات

صورت مشاغلي كه انجام آن مستلزم داشتن ملبوس مخصوص است و نوع ملبوس‌:

1 - نگهبان‌، سرنگهبان‌، مأمور انتظامات و ايمني‌، مراقب آثار باستاني‌، مراقب امور تأميني و تربيتي و مسؤول انتظامات‌:

- فرنج يقه باز و شلوار به رنگ قهوه‌اي روشن براي تابستان و قهوه‌اي تيره براي زمستان هرسال دو دست از محصولات‌كارخانجات داخلي‌.

- كمربند از جنس فرنج براي هر دست لباس يك عدد.

- كلاه كاسكت با نقاب پلاستيك به رنگ قهوه‌اي تيره هر سال يك عدد.

- پيراهن قهوه‌اي روشن هر سال چهار عدد.

- كفش يا پوتين مناسب فصل و به مقتضاي آب و هواي محل از محصولات كارخانجات داخلي هر سال دو جفت‌.

- دستكش چرم مصنوعي هر دو سال يك جفت‌.

- پالتو به رنگ قهوه‌اي تيره هر دو سال يك عدد.

پلاك برنجي كه نام نگهبان روي آن حك شده باشد يك عدد.

تبصره 1 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري عنداللزوم به تعداد مورد نياز پوستين تمام قد و ياباراني پلاستيك براي استفاده نگهبانان شبگرد تهيه خواهندنمود.اجناس مذكور جزو اموال اداري محسوب و در وزارتخانه ياموسسه مربوط نگهداري مي‌شود.

تبصره 2 - به نگهبانان زن هر سال دو دست مانتو شلوار قابل تحويل است‌.

تبصره 3 - به مراقبين امور تأميني و تربيتي كلاه كاسكت تعلق نمي‌گيرد.

2 - خدمتگزار جزء،سرايدار،متصدي اطلاعات‌،متصدي كنترل ورود و خروج كارگاهها:

- كت و شلوار مدل يك طرفه سه دگمه به رنگ خاكستري روشن براي تابستان و خاكستري تيره براي زمستان هر سال دودست از محصولات كارخانجات داخلي‌.

- پالتو از محصولات كارخانجات داخلي هر دو سال يك عدد.

- پيراهن خاكستري روشن هر سال چهار عدد.

- كفش مشكي از محصولات كارخانجات داخلي هر سال دو جفت‌.

تبصره 1 - به زناني كه در پست متصدي اطلاعات يا خدمتگزار انجام وظيفه مي‌كنند به جاي كت و شلوار مذكور در اين بندروپوش‌، شلوار و مقنعه با همان مشخصات از لحاظ نوع پارچه و رنگ آن تهيه و تحويل مي‌شود.

تبصره 2 - براي مستخدمين زن كه با توجه به مشاغل آنان ملبوس مقرر تهيه و تحويل مي‌شود رعايت ضوابط اسلامي درمورد ملبوس آنان از ضرورتهاي رژيم جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

3 - راننده و كمك راننده اتومبيل‌هاي سواري و اتوبوس (سرويس‌) و وانت و جيپ و يا كاميونهاي سبك حداكثر تا ظرفيت پنج‌تن‌:

- كت و شلوار مدل يك طرفه سه دگمه سرمه‌اي روشن براي تابستان و سرمه‌اي تيره براي زمستان از محصولات كارخانجات‌داخلي هر سال دو دست‌.

- دستكش چرم مصنوعي كه قسمت داخلي آن پارچه ضخيم پشمي است هر دو سال يك جفت‌.

- پالتو به رنگ سرمه‌اي از محصولات كارخانجات داخلي هر دو سال يك عدد براي رانندگان‌.

- كفش مشكي از محصولات كارخانجات داخلي هر سال دو جفت‌.

- پيراهن آبي روشن هر سال چهار عدد.

4 - متصدي آسانسور:

- فرنچ يقه باز و شلوار سرمه‌اي روشن براي تابستان و سرمه‌اي تيره براي زمستان از محصولات كارخانجات داخلي هر سال‌دو دست‌.

- پيراهن آبي روشن هر سال چهار عدد.

- كفش مشكي از محصولات كارخانجات داخلي هر سال دو جفت‌.

- پلاك برنجي كه نام آسانسورچي روي آن حك شده باشد يك عدد.

- پالتو از محصولات كارخانجات داخلي هر دو سال يك عدد.

5 - نامه رسان و پيك پست و تلگراف‌:

- كت و شلوار مدل جلو راست پنج دگمه‌، جيب از تو، دگمه برنجي‌، به رنگ سرمه‌اي تيره كه دور لبه كت سرتاسر و دورپهلوي خارجي شلوار نوار زرد رنگ باريك دوخته شده باشد از محصولات كارخانجات داخلي هر سال يك عدد.

- پيراهن سرمه‌اي تيره هر سال چهار عدد.

- شلوار سرمه‌اي تيره كه در دو پهلوي خارجي آن نوار زرد رنگ باريك دوخته شده باشد از محصولات كارخانجات داخلي‌هر سال يك عدد.

- كلاه كاسكت با نقاب پلاستيك سرمه‌اي تيره هر سال يك عدد.

- كفش مشكي از محصولات كارخانجات داخلي هر سال دو جفت‌.

- پلاك برنجي كه نام اداره پست شهرستان مربوط و نام و شماره نامه رسان روي آن حك شده باشد.

- پالتو باراني مردانه با آستر پشمي كه قابل گذاشتن و برداشتن باشد به رنگ خاكستري تيره از پارچه آمپر مآبل آغشته به مواداسفنجي هر دو سال يك عدد.

- دستكش چرم مصنوعي كه قسمت داخلي آن از پارچه ضخيم و پشمي است هر دو سال يك جفت‌.

تبصره - به متصديان مشاغل كيسه بند و كيسه بازكن و متصدي ابطال تمبر و متصدي جمع آوري در وزارت پست و تلگراف‌و تلفن هر سال دو دست روپوش كار نخي از پارچه ديگنال و دو جفت دستكش كار و دو جفت كفش (كتاني در تابستان وچرمي در زمستان‌) تهيه و تحويل مي‌گردد.

6 - نامه رسان‌، مأمورين ابلاغ و احضار و اجراء:

- كت و شلوار مدل جلو راست‌، پنج دگمه‌، جيب از تو، دگمه برنجي به رنگ سرمه‌اي روشن براي تابستان و سرمه‌اي تيره‌براي زمستان از محصولات كارخانجات داخلي هر سال دو دست‌.

- كلاه كاسكت با نقاب پلاستيك سرمه‌اي تيره هر سال يك عدد.

- پيراهن آبي روشن هر سال چهار عدد.

- كفش مشكي از محصولات كارخانجات داخلي هر سال دو جفت‌.

- پلاك برنجي كه نام وزارتخانه يا مؤسسه متبوع و همچنين نام مستخدم روي آن حك شده باشد.

- پالتو باراني مردانه با آستر پشمي كه قابل گذاشتن و برداشتن باشد به رنگ خاكستري تيره از پارچه آمپر مآبل آغشته به مواداسفنجي هر دو سال يك عدد.

- دستكش چرم مصنوعي كه قسمت داخلي آن از پارچه ضخيم پشمي است هر دوسال يك جفت‌.

تبصره 1 - به نامه رسان و مأمور ابلاغ و احضار و اجرا و پيك پست و تلگراف موتور سيكلت سوار به جاي پالتو باراني نيم تنه‌چرم مصنوعي با آستر گرم و شلوار برزنتي هر دو سال يك دست و كفش چرم مصنوعي هر دو سال يك جفت و به جاي كفش‌زمستاني پوتين تحويل مي‌گردد. ضمناً علاوه بر وسايل فوق كلاه ايمني با عينك مخصوص موتورسيكلت سواري يك عددتهيه و تحويل مي‌گردد و هرگاه به عللي غير قابل استفاده گرديد در قبال استرداد آن مجدداً يك عدد تهيه و تحويل خواهدشد.

تبصره 2 - نامه رساني كه وظايف او توزيع نامه و پرونده به واحدها و ادارات تابعه در داخل وزارتخانه يا مؤسسه متبوع است‌از ملبوس خدمتگزار جزء موضوع بند 2 استفاده مي‌نمايد و علاوه بر آن كيف سرباز 15*45*70 سانتيمتري به وي تحويل‌مي‌شود كه وسيله مزبور جزء اموال اداري محسوب و در محل كار نگهداري مي‌شود.

7 - نظافتچي‌، متصدي حمام سونا، متصدي خط‌كشي زمين‌، متصدي تصفيه‌خانه‌، بيماربر:

- لباس كار نخي دو تكه از پارچه ديگنال به رنگ خاكي از محصولات كارخانجات داخلي هر سال دو دست‌.

- دستكش لاستيكي هرسال چهار جفت‌.

- تابستان كفش كتاني يك جفت و زمستان كفش لاستيكي يك جفت (محصولات داخلي‌).

8 - سرباغبان‌، باغبان‌، خدمت‌كاران كشاورزي‌، سمپاش‌، كمك باغبان‌، مراقب دام‌، غلطك زن‌، مأمور دامداري و مراقب‌كشاورزي‌:

- لباس كار نخي دو تكه از پارچه آمپرمآبل به رنگ يشمي تيره از محصولات كارخانجات داخلي هر سال دو دست‌.

- دستكش باغباني هر سال دو جفت‌.

- نيم چكمه لاستيكي هر سال يك جفت‌.

- كلاه كار پارچه‌اي لبه دار هر سال دو عدد.

- به مراقب دام به جاي "دستكش باغباني‌" دستكش كار تهيه و تحويل مي‌شود.

9 - بايگان‌، كمك بايگان‌، تلفنچي‌، مسؤول تلفنخانه‌، خياط‌، اتوكش‌، رختشوي‌، باربر، متصدي بي‌سيم‌، متصدي انبار، مسؤول‌انبار، بسته بند انبار، كتابدار، متصدي ترخيص‌، معاون در امور ماشين آلات‌، معاون كارخانجات‌، متصدي امور كارگاهها،مكانيك جكهاي سرويس‌، مسؤول امور حمل و نقل‌، رئيس كارگاه مركزي‌، معاون كارگاه مركزي‌، آزمايشگر ماشين آلات‌،كمك انباردار، مكانيك ژنراتور و متصدي ديگ بخارو كنترل كننده لاستيك‌، معاون كارخانه علائم‌، تابلو نويس‌، تابلو ساز،متصدي مواد سوختي نفتي‌، متصدي كارتكس‌، متصدي توزيع لوازم‌، تسمه كش‌، مربي ماشين آلات‌، مربي آموزش امورموتوري‌، كاركنان كميسيون وارسي و بسته بندي مخازن اوراق بهادر، متصدي ماشينهاي محاسب الكترونيكي (كامپيوتر)،وزان‌، رئيس اداره بايگاني‌، معاون اداره بايگاني‌، كارشناس اسناد، كمك كارشناس اسناد، مسؤول تهيه فهرست جداول‌،مسؤول تعميرات تلفن‌، پيكره ساز، انباردار و متصدي امور دفتري و بايگاني و كاردان اسناد، متصدي امور بخشداري‌،مسؤول امور اسناد سجلي‌.

- روپوش كار نخي خاكي (بژ) از پارچه ديگنال مخصوص كارخانجات داخلي هر سال دو عدد.

تبصره 1 - به متصديان شغل باربر سالانه 4 عدد روپوش تحويل مي‌شود.

تبصره 2 - خواهران بايگان سالي 2 عدد مقنعه علاوه بر لباس كار موضوع اين بند تعلق مي‌گيرد.

1 - نقشه كش‌، متصدي لابراتور فني‌:

- روپوش كار نخي از پارچه ديگنال به رنگ سفيد محصول كارخانجات داخلي هر سال 2 عدد.

11 - مأمورين و رانندگان و كمك رانندگان كاميون و ماشين‌آلات اكيپ‌هاي راهداري و راهسازي‌، مأمورين و كاركنان‌سنگ‌كش‌، مأمورين مخابرات راهداري در طول راهها، مأمورين حمل و نقل و نگهداري آذوقه و سوخت و لوازم ماشين‌آلات‌و نگهبانان وسائط نقليه راهسازي و راهداري‌، سيمبانان و رانندگان خودروهاي سنگين و ماشين‌آلات كشاورزي و رانندگان‌كاميونهاي پنج تن به بالا، راهدار، سر راهدار،

- نيم پالتو باكت چرم مصنوعي از محصولات داخلي با آستر پلوش هر سال يك عدد.

- شلوار برزنتي با آستر گرم‌(بلوش پنبه‌اي‌)هر سال دو عدد.

- پوتين يا نيم چكمه هر سال يك جفت‌.

- دستكش كار رويه چرمي هر سال يك جفت‌، كلاه چرمي زمستاني گوش دار با آستر گرم هر سال يك عدد.

- جوراب پشمي هر سال سه جفت‌.

- عينك برفي براي زمستان حداكثر هر دو سال يك عدد.

- بلوز و شلوار تابستاني از محصولات كارخانجات داخلي به رنگ خاكي هر سال يك دست‌.

- كفش قهوه‌اي هر سال يك جفت‌.

تبصره - به نگهبانان وسائط نقليه راهداري و راهسازي علاوه بر ملبوس فوق هر سال يك عدد كلاه كاسكت لبه پلاستيك به‌رنگ خاكي تحويل مي‌شود و در صورت لزوم به تعداد مورد نياز پوستين تمام قد و يا باراني پلاستيك جهت استفاده نگهبانان‌تهيه و در اختيار اكيپ‌هاي راهداري و راهسازي قرار داده مي‌شود.وسائل اخيرالذكر جزو اموال اداري مي‌باشد و در محل كارنگهداري خواهد شد.

12 - مأمورين و كاركنان خط كشي و نصب علائم راه‌،تكنيسين امور فلز كاري‌:

- لباس كار نخي دو تكه از پارچه ديگنال محصول كارخانجات داخلي به رنگ خاكستري روشن براي تابستان و لباس كار نخي‌دو تكه از پارچه آمپر مآبل براي زمستان هر سال دو دست‌.

- پوتين هر سال دو جفت‌.

- كلاه كار نخي بانقاب هر سال دو عدد.

- دستكش چرم مصنوعي هر سال يك جفت‌.

13 - كارگر آزمايشگاه‌، متصدي تكثير و متصدي ماشين چاپ‌، متصدي فتوكپي و پلي كپي‌، مسؤول فتوكپي و پلي كپي‌،مكانيسين‌، گلگير ساز، سرويس كار، جراثقال كار، كليشه ساز، متصدي چاپ كليشه‌، برشكار، سوهانكار، صفحه سوراخ كن‌،سمباده كار، مته كار، آهنگر، كارگر انبار، انباردار مواد نفتي‌، متصدي كوره پخت‌، متصدي واكيوم پمپ‌، درودگر، جوشكار ونقاش‌، حروف چين‌، صحاف‌، متصدي كي‌برد، متصدي ماشين حروف چيني‌، و متصدي ماشين ذوب سرب‌، موتورچي وكمك مكانيسين‌، بنا، كمك بناء، باطري ساز، نعلبند، كمك آهنگر، زيندار، تراشكار، مقني‌، تكنيسين مسؤول بريس -تكنيسين بريس ساز، كمك تكنيسين بريس ساز، متصدي كفاشي طبي‌، متصدي كفاشي‌، متصدي چرم كار، چرم كار، متصدي‌امور فلزكاري‌، تكنيسين مكانيك‌، تكنيسين ماشين‌آلات كشاورزي‌، قفل ساز، متصدي موتورخانه‌، كاردان مكانيك‌، مسؤول‌تعميرگاه ماشين‌آلات سبك‌، مسؤول تعميرگاه ماشين‌آلات نيمه سنگين‌، مسؤول تعميرگاه ماشين‌آلات سنگين‌، مسؤول‌تعميرگاه برق و باطري‌، تكنيسين ماشين‌آلات نجاري و تكنيسين نجاري‌.

- لباس كار دو تكه نخي از پارچه ديگنال محصول كارخانجات داخلي هر سال دو دست به بنا و كمك بنا علاوه بر ملبوس‌موضوع اين بند كلاه ايمني يك عدد تهيه و تحويل مي‌گردد و هرگاه به عللي غير قابل استفاده گردد در قبال استرداد آن مجدداًيك عدد تهيه و تحويل خواهد شد.

تبصره 1 - عينك حفاظتي و پيش‌بند چرمي مناسب كار(چرم مصنوعي‌)به تعداد لازم تهيه و براي استفاده كاركنان كارگاههاي‌صنعتي و جوشكاري در هنگام كار در اختيار آنها قرار گيرد.اين اشياء جزو لوازم و تجهيزات كارگاه محسوب مي‌شوند.درمورد استفاده باطري ساز و جوشكار از عينك حفاظتي و پيش بند چرمي‌(چرم مصنوعي‌)نيز بايد به ترتيب مزبور رفتار شود.

تبصره 2 - به كاركنان فني ماشين‌آلات وزارت راه و ترابري مثل مكانيك و سرويس كار و موتورچي پمپ آب كه در فصل‌سرما خارج از كارگاه و در نقاط كوهستاني انجام وظيفه مي‌نمايند هرسال يك عدد نيم پالتو يا كت چرم مصنوعي ازمحصولات داخلي با آستر پلوش‌، يك عدد شلوار برزنتي با آستر گرم (پلوش پنبه‌اي‌)، يك جفت پوتين يا نيم چكمه‌،يك‌جفت دستكش كار و يك جفت جوراب پشمي تهيه و تحويل مي‌گردد.تهيه و تحويل ملبوس فوقالذكر به متصديان مشاغل‌جوشكار و باطريساز در وزارت راه و ترابري منوط به آن است كه اين مستخدمين بيشتر فصل سرما را در خارج از كارگاه و درنقاط سرد و كوهستاني انجام وظيفه نمايند.

تبصره 3 - به متصديان مشاغل تكنيسين مسؤول بريس‌، تكنيسين بريس ساز، كمك تكنيسين بريس ساز، متصدي كفاشي‌طبي‌، متصدي كفاشي‌، متصدي چرم كار، چرم كار، متصدي امور فلزي‌، تراشكار و سوهانكار يك جفت كفش ايمني در سال‌تعلق مي‌گيرد.

14 - اپراتور:

- لباس كار سرتاسري نخي از پارچه ديگنال محصولات كارخانجات داخلي هر سال دو دست‌.

15 - متصدي نصب پر فابريكه‌، قطعه شناس‌، چسب كار لاستيك‌، برشكار لاستيك‌، لاستيك بر، لكه گير لاستيك‌:

- روپوش كار نخي از پارچه ديگنال محصولات كارخانجات داخلي هرسال دو عدد.

- دستكش كار هر سال دو جفت‌.

16 - آبدار،سلماني‌:

- روپوش كار سفيد محصول كارخانجات داخلي هر سال دو عدد.

17 - آشپز،كمك آشپز،متصدي توزيع غذا:

- روپوش كار سفيد از پارچه ديگنال محصول كارخانجات داخلي هر سال چهار عدد.

- كلاه مخصوص كتاني هر سال چهار عدد.

- چكمه‌.

تبصره - به مشاغل آشپز و كمك آشپز 4 عدد شلوار و 2 جفت چكمه در سال تعلق مي‌گيرد.

18 - پزشك‌، پزشكيار، بهيار و كمك بهيار، پرستار و كمك پرستار، خدمتگزار اطاق عمل‌، دامپزشك‌، مايه كوب‌، گارسن‌سالن تشريح‌، كاركنان آزمايشگاه‌، تكنيسين دامپزشكي‌، بهيار مربي‌، پرستار مربي‌، بهورز، بهداشت يار، تكنيسين بهداشت‌محيط‌، مربي تكنسين بهداشت محيط‌، مدير آزمايشگاه‌، تكنيسين راديولوژي‌، كمك تكنيسين راديولوژي‌، مدديار معلول‌،قالب گير سمعك‌، تكنيسين بيهوشي‌، تكنيسين اطاق عمل‌، كارشناس امور دارويي‌، تكنيسين امور دارويي‌، كمك تكنيسين‌امور دارويي‌، ماما، پرستار ماما، كارشناس امور توانبخشي‌، تكنيسين كار درماني‌، كاردان بهداشت محيط‌، كاردان بيهوشي وكاردان اطاق عمل و كاركنان امور دارويي و كاركنان رشته شغلي تكنيسين مبارزه با بيماريها و مربي امور دستگاههاي بهورزي‌:

- روپوش كار محصول كارخانجات داخلي‌.

- كفش كتاني يا راحتي‌.

- كلاه مخصوص‌.

- ملبوس فوق به تعداد موردنياز تهيه و جزو اموال اداري محسوب و در محل كار نگهداري مي‌شود.

متصديان مشاغل تكنيسين دامپزشكي مي‌توانند از كفش كتان يا چكمه لاستيكي بنا به تشخيص مؤسسه متبوع خود در محل‌كار استفاده نمايند.

تبصره 1 - در مورد بانوان روپوش‌، شلوار، مقنعه‌، پيش‌بند و كفش كتاني از محصولات كارخانجات داخلي‌.

تبصره 2 - براي مأمورين قرنطينه مستقر در مرزهاي كشور هر سال دو عدد روپوش كار به رنگ مناسب تهيه و به آنان تحويل‌مي‌شود.

تبصره 3 - به مراقبين بهداشت مدارس هر سال دو عدد روپوش كار به رنگ مناسب تهيه و تحويل خواهد شد.

تبصره 4 - به كارشناس حفاظت صنعتي روپوش‌، لباس كار دو تكه‌، كلاه ايمني‌، دستكش ضد اسيد، ضد برق، اجسام برنده‌،كفش ايمني‌، عينك و ماسك ايمني و گوش ايمني قابل تحويل است‌.

تبصره 5 - به متصديان مشاغل روانشناس (كارشناس امور رواني‌)، مددكار بهداشتي و درماني‌، مدديار اجتماعي كه صرفاًمحل خدمت سازماني آنان در مراكز و بيمارستانهاي روانپزشكي مي‌باشد و به درمان و يا ارائه خدمت به بيمارهاي رواني‌مشغول مي‌باشند لباس كار مندرج در اين بند به آنان تعلق مي‌گيرد.

تبصره 6 - به كاركنان شاغل در آزمايشگاههاي بخش سل ملبوس زير تعلق مي‌گيرد:

- روپوش سفيد بلند يك عدد، شلوار سفيد بلند يك عدد، گان (روپوش اطاق عمل‌) براي اطاق كار يك عدد و كلاه از جنس‌گان يك عدد.

- كفش سفيد مناسب 2 جفت در سال‌.

تبصره 7 - به شاغلين مرد پرستار شلوار كار از جنس مناسب و محصول كارخانجات داخلي به تعداد مورد نياز در سال تعلق‌مي‌گيرد.

19 - متصدي تلقيح مصنوعي‌:

- لباس كار.

- كفش لاستيكي يا چكمه‌.

ملبوس فوق به تعداد مورد نياز تهيه و جزو اموال اداري محسوب و در محل كار نگهداري مي‌شود.

20 - متصدي برق و تهيه شوفاژ و تعميرات‌، متصدي تبديل و ترميمي (نقشه‌)، عكاس‌، متصدي ظهور فيلم و چاپ عكس وگرانديسمان و شماره زن مركبي‌، لوله كش ساختمان‌، برق كار و الكتريسين‌، الكتريسين و تكنيسين هواپيما، تكنيسين برق،تكنيسين تأسيسات‌، تعميركار، مسؤول برق، تكنيسين الكترونيك‌، مسؤول تأسيسات‌، كاردان برق، عكاس و انگشت نگار:

- روپوش با لباس كار دو تكه آبي يا خاكستري از پارچه ديگنال محصول كارخانجات داخلي هر سال دو دست‌.

تبصره 1 - به متصديان تهويه و شوفاژ و لوله كش هر سال يك جفت چكمه لاستيكي تحويل مي‌شود.

تبصره 2 - به متصديان مشاغل برق كار و تكنيسين برق هر سال يك جفت كفش و كلاه ايمني قابل تحويل مي‌باشد.

21 - مارشالر:

- لباس تابستاني شامل پيراهن زرد يقه شكاري‌،آستين كوتاه هر سال سه عدد،شلوار سرمه‌اي از محصولات داخلي هر سال‌دو دست‌.

- كفش مشكي از محصولات داخلي هر سال يك جفت‌.

- لباس زمستاني شامل كت و شلوار سرمه‌اي از محصولات داخلي هر سال يك دست‌.

- پيراهن سفيد از محصولات داخلي هر سال سه عدد.

- كفش مشكي از محصولات داخلي هر سال يك جفت‌.

- كلاه كاسكت سرمه‌اي هر سال يك عدد.

- يراق سردست و نشان سينه و كلاه‌(آرم سازمان هواپيمايي كشوري‌).

- باراني سرمه‌اي از محصولات داخلي هر دو سال يك دست‌.

- نيم پالتوي سرمه‌اي از محصولات داخلي هر دو سال يك دست‌.

- دستكش چرمي از محصولات داخلي هر دو سال يك جفت‌.

رئيس مارشالرها:

- لباس اونيفورم هواپيمايي‌.

22 - كارمند تشريفات فرودگاه‌:

- كت و شلوار سرمه‌اي محصولات كارخانجات داخلي هر سال دو دست‌.

- كلاه كاسكت از جنس لباس يا نقاب پلاستيك هر سال يك عدد.

- پيراهن سفيد هر سال چهارعدد.

- باراني سرمه‌اي هر دوسال يك عدد.

تبصره - براي ديسپچر هر دو سال يك بار دو دست كت و شلوار به رنگ مشكي و 4 عدد پيراهن و 2 جفت كفش و 2 جفت‌جوراب و يك عدد كلاه مخصوص تهيه و تحويل مي‌شود.

23 - آتش نشان‌،مسؤول آتش نشاني‌:

- لباس مخصوص ضد حريق براي مواقع آتش سوزي كه به تعداد مورد نياز تهيه و جزو اموال اداري محسوب و در محل كارنگهداري مي‌شود.

- بلوز و شلوار از محصولات كارخانه‌هاي داخلي هر سال يك دست‌.

- كلاه كاسكت با آرم مخصوص و نقاب پلاستيك هر سال يك عدد كه به تعداد مورد نياز تهيه و جزو اموال اداري مي‌باشد ودر محل كار نگهداري مي‌شود.

- لباس كار دو تكه از پارچه ديگنال محصول كارخانجات داخلي براي مواقع تنظيف و انجام ساير كارهاي مربوط هر سال دودست‌.

- كفش مشكي از محصولات كارخانجات داخلي هر سال دو جفت‌.

- باراني يا نيم پالتو از محصولات كارخانجات داخلي هر دو سال يك عدد.

- جوراب مشكي هر سال دو جفت‌.

توضيح‌:رنگ و فرم و آرم لباس اين دسته از كاركنان با توجه به نوع كار و فعاليت سازمان در اختيار سازمان متبوع مستخدم‌مي‌باشد.

24 - كارشناس جنگلداري‌، كارشناس پنبه‌، كارشناس ترويج و كارشناس بذر و نهال كه در ايستگاههاي كشاورزي و بطور سيارو خارج از اداره خدمت مي‌كنند، نگهبان و قرقبان جنگل‌، تكنيسين دفع آفات‌، تكنيسين جنگل و مرتع‌، تكنيسين مهندسي‌زراعي‌، تكنيسين اصلاحات نباتات و زراعت‌:

- لباس كار متناسب از پارچه آمپر مآبل از محصولات كارخانجات داخلي سالي دو دست‌.

25 - بازرس كار، كمك بازرس كار، كارشناس بهداشت حرفه‌اي و صنعتي و كاردان بهداشت محيط و كارشناس بهداشت‌محيط و بازرس كار (زن‌).

- كت و شلوار سرمه‌اي مخصوص كارخانجات داخلي هر سال يك دست‌.

تبصره 1 - به كارشناسان بهداشت حرفه‌اي و صنعتي زن روپوش‌،شلوار،مقنعه و كفش يك دست در سال تعلق مي‌گيرد.

26 - خلبانان و كمك خلبانان گردان سمپاش‌:

- ملبوس كار متناسب مخصوص هواپيمايي و لباس پرواز طبق مقررات مربوط به خلبانان‌.

تبصره 1 - خلبانان آموزشگاه عالي هواپيمايي كشوري‌:

- لباس پرواز طبق مقررات مربوط به خلبانان سازمان هواپيمايي كشوري‌.

تبصره 2 - خلبانان آموزش آموزشگاه عالي هواپيمايي كشوري‌:

- لباس تابستاني شامل‌:

- شلوار دو عدد

- پيراهن دو عدد

- لباس پرواز يك تكه يك عدد

- كفش هر سال يك جفت‌

- كلاه و نشان (بال‌) و سردوشي هر دو سال يك بار

- لباس زمستاني شامل‌:

- كت و شلوار يك دست‌

- پيراهن دو عدد

- كاپشن پرواز يك عدد

- كفش هرسال يك جفت‌

27 - مشاغل اختصاصي راه آهن كه در اين صورت ذكر نشده است بر اساس آيين‌نامه لباس متحدالشكل و ملبوس مجاني‌موضوع تصويبنامه‌هاي شماره 19185 مورخ 27/9/1326 و 1237 مورخ 15/1/1335 مصوب شوراي عالي و هيأت‌مديره راه آهن‌.

28 - عكاس خبري وزارت اطلاعات و جهانگردي‌:

- كت و شلوار مشكي جلوگرد سه دگمه از محصولات كارخانجات داخلي هر سال يك دست‌

- پيراهن سفيد هر سال دو عدد.

- كفش مشكي از محصولات كارخانجات داخلي هرسال يك جفت‌.

29 - متصديان دفاتر اطلاعات راهنمايان جهانگردي‌:

الف - براي مردان كت و شلوار به رنگ قهوه‌اي تيره از محصولات كارخانجات داخلي هر سال سه دست‌.

- پيراهن كتاني آبي تيره هر سال 7 عدد.

- كفش مدل نيمه چكمه به رنگ قهوه‌اي تيره از محصولات كارخانجات داخلي هر سال دو جفت‌.

- پالتو از محصولات كارخانجات داخلي هر دو سال يك عدد.

ب - براي زنان روپوش و شلوار به رنگ قهوه‌اي تيره از محصولات كارخانجات داخلي هرسال سه دست‌.

- بلوز نخي تيره هر سال 7 عدد.

- دستمال گردن از پارچه ابريشم كلافه‌اي از محصولات صنايع دستي هر سال سه عدد.

- جليقه هر سال سه عدد.

- كفش ساده به رنگ قهوه‌اي تيره از محصولات كارخانجات داخلي هر سال دو جفت‌.

- پالتو از محصولات كارخانجات داخلي هر دو سال يك عدد.

30 - شيميست‌، تكنسين آزمايشگاه‌، فيزيسين‌، زمين شناس‌، معدن شناس‌، تكنيسين زمين‌شناسي و معدن‌، كمك تكنيسين‌تعميرات‌، كمك تكنيسين آزمايشگاه‌، تكنيسين شنوايي سنجي‌، كارشناس شنوايي سنجي يا اوديومتريست‌، كارشناس بينايي‌سنجي‌، كارشناس آزمايشگاه و راديولوژي‌، فيزيوتراب‌، كارشناس تغذيه‌، تكنيسين نوارنگاري‌، منشي بخش‌، كمك تكنيسين‌نوارنگاري‌، كاردان مبارزه با بيماريها، كاردان بهداشت خانواده‌، سرپرست توزيع غذا، بهداشت كار دهان و دندان‌، مسؤول‌پذيرش و اطلاعات‌، متصدي پذيرش و اطلاعات‌، متصدي مدارك پزشكي‌، مراقب كودك‌، مسؤول امور لنژري‌، متصدي‌غلطك و اطو، متصدي دفتر امور لنژ و تهيه آمار، متصدي جمع آوري و تحويل تفكيك و توزيع لنژ، كاردان بهداشت حرفه‌اي‌،دندانپزشك‌، تكنيسين بهداشت خانواده‌، كاردان آزمايشگاه‌، متصدي بوفه و رستوران و مربي مهد كودك‌، كاردان راديولوژي‌و دندانپزشك و بهدار روستا:

- روپوش سفيد يا رنگي هر سال دو عدد.

تبصره - به كاركنان آزمايشگاههايي كه با مواد شيميايي و سوزنده سر و كار دارند دو جفت دستكش مخصوص علاوه برلباس كار موضوع اين بند در هر سال تعلق مي‌گيرد.

31 - كاركنان بازرسي پرواز:

الف - لباس تابستاني‌:

- پيراهن سفيد آستين كوتاه با يراق هر سال دو عدد.

- شلوار سرمه‌اي از محصولات داخلي هر سال دو دست‌.

- كفش مشكي هر سال يك جفت‌.

- كلاه كاسكت سرمه‌اي با آرم و يراق هر سال يك عدد.

- جوراب مشكي هر سال يك جفت‌.

لباس زمستاني‌:

- كت و شلوار سرمه‌اي از محصولات داخلي هر سال يك دست‌.

- پيراهن سفيد آستين بلند هر سال دو عدد

- كفش مشكي هر سال يك جفت‌

- كلاه كاسكت با آرم و يراق هر سال يك عدد

- جوراب مشكي هر سال يك جفت‌

32 - تكنيسين‌ها و رانندگان مراكز اورژانس‌:

- كاپشن فرم طبق استاندارد مركز اورژانس تهران يك عدد در سال‌

- شلوار 4 عدد در سال‌

- پيراهن 2 عدد در سال‌

- كفش 2 جفت در سال‌

- كمربند 1 عدد در سال

- اتيكت 1 عدد در سال‌

- آويز 1 عدد در سال‌

- آرم پارچه‌اي 1 عدد در سال‌

- جوراب 4 جفت در سال‌

33 - مأمور گارد محيط زيست (محيط بان‌، تكنيسين محيط زيست‌)، قرقبان جنگل‌، سرجنگلبان‌، و جنگلبان ارشد:

الف - ملبوس كلي افراد طبق نمونه مورد عمل سازمان حفاظت محيط زيست براي تمام نقاط كشور در هر سال به شرح زيراست‌:

- كلاه دو عدد

- نيم تنه يك عدد

- شلوار 4 عدد

- پيراهن 4 عدد

- پوليور زمستاني يك عدد

- جوراب 8 جفت‌(4جفت تابستاني و 4 جفت زمستاني‌)

- پوتين دو جفت‌(يك جفت ساقه كوتاه و يك جفت ساقه بلند)

- كمربند دو رشته يك عدد

- اوركت هر دو سال يك عدد

ب - فهرست اقلام خاص ملبوس افراد گارد محيط زيست عبارت است از:

- دستكش براي مناطق سردسير

- كفش كتاني براي نقاط كويري و گرمسيري‌

- چكمه براي نقاط جنگلي و تالابي‌

- باراني براي نقاط باران خيز

- فوچن شلوار براي نقاط تالابي‌

34 - كارآموزان مجتمع آموزشي وزارت راه و ترابري‌:

وزارت راه و ترابري مي‌تواند به تعداد مورد نياز روپوش براي كارآموزي مزبور تهيه و به منظور استفاده آنان در كارگاههاي‌مربوط در اختيار كارآموزان قرار دهد.ملبوس فوق جزو اموال اداري محسوب و در محل نگهداري مي‌شود.

35 - دانش‌آموزان بهياري‌:

به منظور رعايت و تأمين شرايط بهداشتي و ايمني محيط كار چنانچه ماهيت وظايف ايجاب نمايد تهيه لباس كار به عنوان‌اموال اداري و نگهداري آن در محل كار با رعايت مقررات عمومي و در قالب اعتبارات مصوب بلامانع است‌.

36 - متصديان شغل مراقب جاده جنگلي و جنگلدار:

- لباس كار دو تكه نخي از پارچه آمپر مآبل محصول كارخانجات داخلي براي تابستان هرسال يك دست‌.

- لباس كار دو تكه پشمي براي زمستان هر سال يك دست‌

- كلاه نارنجي هر سال دو عدد.

- دستكش كار هر سال دو جفت‌

37 - هنرمندان كارگاههاي هنري اداره كل هنرهاي سنتي و اسلامي وزارت فرهنگ و آموزش عالي‌، مربي مركز آموزش‌حرفه‌اي‌، كارشناس آموزشي آزمايشگاه‌، كارشناس آموزشي كارگاه‌، كاردان آموزشي در آزمايشگاه‌، كاردان آموزشي دركارگاه‌:

- روپوش كار نخي از پارچه ديگنال به رنگ مناسب هر سال دو عدد.

38 - تكنيسين نقشه‌برداري‌، كاردان نقشه‌بردار، نقشه‌بردار، تكنيسين آزمايشهاي رسوب (1) و (2)، كارشناس آزمايشهاي‌ رسوب‌، تكنيسين عمق‌يابي و جريان غليظ شاغل در بخش تحقيقات علمي و فني و بخش عمق‌يابي و علمي و فني‌، كارشناس‌ عمق‌يابي و جريان غليظ (1) و (2)، تكنيسين ايزوتوپهاي ثابت آب‌، كارشناس ايزوتوپهاي ثابت آب‌، كارشناس مسؤول‌ ايزوتوپهاي ثابت آب‌، تكنيسين آزمايشهاي كربن 14، كارشناس آزمايشهاي كربن 14، كارشناس مسؤول آزمايشهاي كربن‌14، تكنيسين آزمايشهاي  تريتيوم‌، كارشناس آزمايشهاي تريتيوم‌، كارشناس مسؤول آزمايشهاي تريتيوم‌، هيدروژئولوگ‌،رئيس بخش كاربرد ايزوتوپها، تكنيسين راه و ساختمان‌، كاردان ساختمان‌:

- (كفش ايمني‌، كاپشن كلاه‌دار، نيم تنه براي زمستان‌، لباس كار دو تكه يا بادگير دو تكه‌، كلاه آفتابي براي تابستان‌) به تعدادلازم تهيه و جزو اموال اداري محسوب و براي استفاده در هنگام مأموريت در محل كار نگهداري مي‌شود.

39 - مأمور تحقيق گزينش‌، مأمور تحقيق مالياتي‌:

- كفش يا پوتين مناسب فصل به مقتضاي آب و هواي محل خدمت دو جفت در سال‌

- كت و شلوار سالانه يك دست‌

- اوركت هر دو سال يك عدد

- بادگير(كاپشن شلوار) هر سال يك عدد

- پيراهن هرسال 4 عدد

تبصره - به خواهران تحقيق گر گزينش البسه زير تعلق مي‌گيرد:

- كفش يا چكمه مناسب فصل 2 جفت در سال‌

- مانتو شلوار يك دست درسال‌

- چادر مشكي 2 عدد در سال‌

40 - كارشناس ايمني زميني‌،تكنيسين ايمني زمين‌،اپراتور ماشينهاي ايمني زميني‌،متصدي ايمني زميني‌،تكنيسين تعليمات وتمرينات و تكنيسين آزمايشات مواد دفع حريق در سازمان هواپيمايي كشوري‌:

- كت و شلوار (اونيفورم سرمه‌اي‌) هر سال يك دست‌

- شلوار تابستاني سرمه‌اي هر سال دو عدد

- پيراهن سرمه‌اي يا زرد يا نارنجي هر سال دو عدد

- پيراهن سفيد يا آبي روشن هر سال دو عدد

- كفش مشكي هر سال يك جفت‌

- نيم چكمه چرمي هر سال يك جفت‌

- بلوز كار هر سال يك عدد

- شلوار كار هر سال دو عدد

- جوراب هر سال 4 جفت‌

- اوركت يا نيم پالتو يا باراني به رنگ سرمه‌اي هر سال يك عدد

- يراقآلات هر سال يك سري‌

- چكمه ايمني (پنجه آهني‌) هر سال يك جفت‌

- كفش كتاني هر سال يك جفت‌

- لباس گرمكن براي تمرينات و آمادگي بدن هر دو سال يك دست‌

تبصره - به متصديان مشاغل رئيس اداره امور ايمني زميني فرودگاههاي كشور، معاون امور ايمني زميني فرودگاههاي كشور،كارشناس مسؤول ايمني زميني‌، رئيس اداره ايمني زميني و آتش نشاني‌، معاون اداره ايمني زميني و آتش نشاني‌، تكنيسين‌مسؤول آزمايشگاه مواد دفع حريق‌، مسؤول آتش نشاني‌، سر كشيك آتش نشاني‌، متصدي برج ديده‌باني‌، مسؤول ايمني‌زميني‌، سركشيك ايمني زميني در سازمان هواپيمايي كشوري به جز ملبوس رديف‌هاي 6، 7، 8، 12، 13 و 14 ساير اقلام‌ملبوس مندرج در اين بند تحويل خواهد شد.

سازمان هواپيمايي كشوري مي‌تواند به تشخيص خود ملبوس مندرج در رديفهاي 6، 7، 8، 12، 13 و 14 را جهت استفاده‌متصديان مشاغل موضوع اين تبصره به عنوان اموال اداري تهيه و در محل كار نگهداري نمايد تا در موارد ضروري در اختيارآنان قرار گيرد.

41 - تكنيسين فني هواپيما، كمك تكنيسين فني هواپيما، مكانيسين فني هواپيما، خدمتكار فني‌، الكتريسين هواپيما در سازمان‌هواپيمايي كشوري‌:

- ملبوس تابستاني‌:

- لباس كار يكسره يك دست در سال‌

- كفش تابستاني يك جفت در سال‌

- شلوار و پيراهن تابستاني يك دست در سال‌

- ملبوس زمستاني‌:

- لباس كار يكسره يك دست در سال‌،كفش زمستاني يك جفت در سال‌،اوركت هر 2 سال يك عدد

تذكر: به خدمتكار فني علاوه بر ملبوس فوق هر سال يك جفت چكمه لاستيكي بلند و دو جفت دستكش مخصوص كارتحويل مي‌شود.

42 - متصدي شستشوي لنژ، زباله سوز:

- شلوار خاكستري يا طوسي محصول كارخانجات داخلي هر سال دو عدد

- پيراهن خاكستري يا طوسي مخصوص كارخانجات داخلي هر سال دو عدد

- كلاه مخصوص هر سال دو عدد

- پيش بند هر سال 2 عدد

- دستكش پلاستيكي هر سال دو جفت‌

- چكمه هر سال دو جفت‌

- ماسك هرسال دو عدد

- حوله هر سال دو عدد

43 - دبير ورزش‌،آموزگار ورزش‌،مربي ورزش‌

- پيراهن و شلوار گرمكن ورزشي‌ - 1 دست در سال‌

- پيراهن ورزشي‌ -   1 عدد در سال‌

- جوراب ورزشي‌ -   1 جفت در سال‌

- كفش ورزشي‌ -     1 جفت در سال‌

تبصره - لباس مذكور شامل مستخدميني خواهد شد كه بر اساس وظايف و مسؤوليت مربوط به صورت تمام وقت صرفاً به‌امر تدريس ورزش مي‌پردازند.

44- تاكسيدرميت‌، نقاش (تاكسيدرميت‌)، ديوراما ساز، مجسمه ساز و ماكت ساز

- لباس كار يكسره مقاوم در برابر شيميايي‌ -     2 دست در سال‌

- چكمه يا كفش مناسب كار -       2 جفت در سال‌

- دستكش لاستيكي‌ - 2 جفت در سال‌

- ماسك‌ -     2 عدد در سال‌

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع تسهیلات و کمک های رفاهی بخوانید!

"تامکاد" ؛ تأمین مسکن کارکنان دولت

صدور مجوز واگذاری محل برای فعالیت تعاونی‌های مصرف کارکنان به صورت رایگان (پیشنهاد ارائه شده برای تصویب در هیئت وزیران)

نحوه صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی برای کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان (بخشنامه شماره 308075 مورخ 17/10/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره 209930 مورخ 17/8/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

اصلاح ‌آیین‌نامه ‌ایجاد تسهیلات‌ برای ‌تامین ‌مسکن‌ کارکنان ‌دولت (تصویبنامه شماره: 13789/ت‌30738هـ مورخ 20/03/1383 هیأت وزیران)

آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن‌ کارکنان دولت‌ (تصویبنامه شماره 11497/ت‌27122هـ مورخ 7/3/1382 هیأت وزیران)

لزوم تسويه بدهي هاي مربوط به واريز حق بيمه درمان از سوي دستگاه هاي اجرايي (بخشنامه شماره ۵۲۹۸۲ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -