پرداخت وجه لباس مستخدم به طور نقد در اجرای دستورالعمل شماره 15 سازمان امور اداری و استخدامی (تصویبنامه شماره 16358 مورخ 05/06/1359 هیأت وزیران)

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 59.5.27 بنا به پيشنهاد شماره 1179 مورخ 59.5.18 سازمان امور اداري و  استخدامي كشور تصويب نمودند كه در‌موادي كه به تشخيص وزارتخانه يا سازمان دولتي مربوط تهيه لباس طبق دستورالعمل شماره 15 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و اصلاحات‌بعدي آن توسط دستگاه اجرايي مربوط ميسر نباشد مي‌توان مبلغي معادل قيمت لباس به تشخيص سازمان برنامه و بودجه نقداً به مستخدم مشمول دستورالعمل مزبور پرداخت و وي را مكلف به تهيه و استفاده از لباس برابر مقررات مربوط نمود.

‌سيد ابوالحسن بني‌صدر - رييس جمهور

 

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد.