‌آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت (تصویب نامه شماره ۱۰۶۳۶۴/ت۲۸ مورخ ۲/۲/۱۳۶۸ هيأت وزيران)

‌وزارت امور اقتصادی و دارایی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت بازرگانی- وزارت مسکن و شهرسازی - سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368.1.27 به استناد ماده 7 قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوب 1367.1.28 مجلس شورای‌اسلامی و بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، برنامه و بودجه، بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور‌آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده 1- قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت و شرکت اتحادیه تعاونی کارکنان دولت موضوع ماده دو قانون مزبور در این آیین‌نامه به ترتیب به‌ اختصار "‌قانون" و "‌شرکت" نامیده می‌شود.

‌ماده 2- به منظور توزیع عادلانه و هماهنگ کالا بین کارکنان عضو شرکت، کلیه مراکز تهیه و توزیع کالا وابسته به وزارت بازرگانی و مؤسسات و شرکتهای‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، شرکتهای ملی شده و مؤسسات وابسته یا تحت پوشش بنیاد امور جانبازان و سازمان صنایع ملی که تولیدکننده یا واردکننده یا‌توزیع‌کننده و یا فروشنده فرآورده‌های کالا و لوازم و اجناس هستند مکلفند 20% از کلیه کالا و اجناس و لوازم آماده برای مصرف خود را در صورت اعلام نیاز‌شرکت در هر مورد به قیمت تحویل در کارخانه و به طور مستقیم و بودن واسطه واحدهای توزیع‌کننده به شرکت تحویل نمایند.

‌تبصره- لیست کالا و اجناس موضوع تبصره 2 ماده یک قانون و این ماده به شرح پیوست این آیین‌نامه خواهد بود.

ماده 3- جهت ایجاد سرعت عمل در فراهم‌آوردن تسهیلات لازم در امر تدارک و توزیع کالاهای غیر نقدی موضوع ماده 7 تصویب‌نامه شماره 31484 مورخ 1363.5.14 هیأت وزیران وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و برنامه و بودجه مکلفند اعتبارات یک ساله مربوط به کمکهای غیر نقدی کارکنان در اختیار‌دستگاه‌های اجرای قرار دهند.

‌تبصره 1- دستگاه‌های اجرایی موظفند اعتبارات مذکور را به صورت یکجا و بلافاصله در حساب جداگانه‌ای که به همین منظور توسط شرکت تعیین می‌گردد‌واریز نمایند.

تبصره 2- شرکتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها و مؤسسات انتفاعی و کلیه دستگاه‌هایی که خود اعتبارات جاری مربوطه را تأمین می‌کنند و‌برای آنها اعتباری از محل درآمد عمومی دولت منظور نمی‌شود موظفند اعتبارات مربوط به کمکهای غیر نقدی کارکنان خود را از منابع داخلی رأساً بر اساس مفاد‌این ماده پرداخت نمایند.

‌تبصره 3- شرکت مکلف است کالاهای کمک‌های غیر نقدی موضوع این ماده را با توجه به اعتبارات هر دستگاه اجرایی و واحدهای تابعه آن که اختیار پرداخت‌حقوق و مزایای آن را دارند به تدریج تأمین و تا پایان همان سال تسویه حساب گردد.

‌ماده 4- جهت تأمین هر چه بیشتر کالا و اجناس و لوازم ضروری و نظارت بر تخصیص سهم واقعی لوازم و اجناس مورد نیاز شرکت از تولیدات داخلی و‌اجناس وارداتی و لوازم موضوع ماده 2 و تبصره آن در آیین‌نامه و ارائه طرح‌های لازم در این رابطه کمیته هماهنگی تأمین کالای ضروری کارکنان دولت با‌مسئولیت وزیر بازرگانی و یا یکی از معاونین ایشان با عضویت نمایندگان تام‌الاختیار نخست‌وزیر، سازمان امور اداره و
استخدامی کشور، شرکت و‌وزارتخانه‌های دفاع، صنایع، کشاورزی تشکیل خواهد شد.

‌ماده 5- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر ظرف مدت دو ماه بر اساس آمار ارائه شده و توسط‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور نسبت به تعیین سهمیه قرض‌الحسنه موضوع تبصره 2 ماده 2 قانون برای هر یک از بانکهای عامل کشور به میزان هر نفر‌بیست هزار ریال اقدام لازم معمول دارند.

‌تبصره 1- بانکهای کشور مکلفند بنا به درخواست شرکت میزان سهمیه موضوع این ماده را در اختیار شرکت قرار دهند.

‌تبصره 2- به منور تحقق اهداف شرکت و تأمین مایحتاج عمومی کارکنان دولت و نیز فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت سرمایه‌گذاری مناسب و ایجاد‌شرکتهای تولیدی و تأسیس تولیدی و تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شروع بازپرداخت قرض‌الحسنه موضوع این ماده برای اولین بار در پایان پنج ساله اول و با‌اقساط سالیانه خواهد بود. لیكن در نوبتهای بعدی بازپرداخت با اقساط مساوی سالیانه در طول پنج سال صورت خواهد گرفت.

‌تبصره 3- در صورت عدم کفاف منابع قابل تخصیص قرض‌الحسنه موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون با تشخیص شورای پول و اعتبار از منابع بانکی ارزان‌قیمت‌تخصیص داده خواهد شد.

ماده 6- واگذاری زمین و تأمین مصالح ساختمانی برای کارکنان مشمول این قانون بر اساس مفاد تصویب‌نامه شماره 108328 مورخ 1364.12.20 و 68504‌مورخ 1365.9.11 و تصمیمات موضوع بند یک مصوبه اخیرالذکر و تغییرات ماده 64 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین‌شهری موضوع مصوبه شماره.51994ت315. مورخ 1367.4.29 هیأت وزیران و تغییرات زیر انجام خواهد شد.

‌تبصره 1- کارکنانی که قصد احداث واحدهای مسکونی در بخشهای روستاهای کشور مناطق بازپس گرفته شده از دشمن در جنگ تحمیلی و نیز مناطق‌آسیب‌دیده از جنگ را دارند در استفاده از تسهیلات بانکی حق تقدم دارند همچنین واگذاری زمین به اینگونه کارکنان در بخشها و روستاها کشور بدون رعایت‌شرایط مندرج در جدول پیوست شماره پنج تصویب‌نامه شماره 108328 مورخ 64.12.20 و اصلاحات وارد بر آن انجام خواهد شد.

‌تبصره 2- قیمت واگذاری زمین به کارکنان دولت در کلیه نقاط کشور بر اساس قیمت منطقه‌ای سال 62 خواهد بود مگر اینکه بهای خرید زمین برای دولت بیش‌از بهای مذکور باشد که در غیر* این صورت به بهای خرید واگذار خواهد شد.

* به موجب نامه شماره 7020 مورخ 68.4.14 معاونت حقوقی و امور جلسه نخست‌وزیر کلمه غیر در سطر آخر تبصره 2 ماده 6 اضافی تایپ‌شده است.

‌تبصره 3- حق انشعاب آب، برق و گاز مصرفی کارکنان دولت مشمول 30% تخفیف خواهد شد.

‌تبصره 4- مناطق بازپس گرفته شده از دشمن در جنگ تحمیلی و نیز مناطق آسیب‌دیده از جنگ موضوع تبصره یک این ماده حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط‌وزارت کشور تعیین و اعلام خواهد شد.

‌ماده 7- به منظور تهیه و واگذاری زمین و تأمین سهمیه مصالح ساختمانی مورد نیاز برای کارکنان دولت و یا ایجاد و احداث واحدهای مورد نیاز برای واگذاری‌به آنان و همچنین ارائه طرح‌های لازم در این زمینه کمیته هماهنگی تأمین مسکن کارکنان دولت با مسئولیت وزیر مسکن و شهرسازی یا یکی از معاونین ایشان با‌عضویت نمایندگان تام‌الاختیار نخست‌وزیری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وزارتخانه‌های
برنامه و بودجه، کشور، نیرو، بازرگانی، بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی، صنایع و کشاورزی تشکیل خواهد شد.

‌تبصره 1- کلیه دستگاه‌های دولتی که به نحوی از انحاء در زمینه ساخت واحد مسکونی یا تهیه و تولید مصالح ساختمانی اقدام می‌نمایند موظفند همکاری لازم‌را با کمیته موضوع این ماده معمول دارند.

‌تبصره 2- سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد امور جانبازان و سایر مراجع ذیربط که بر حسب مورد اختیار واگذاری زمین و‌یا مصالح ساختمانی و یا واحد مسکونی را دارا می‌باشند مکلفند همکاری لازم با کمیته موضوع ماده فوق معمول دارند.

‌تبصره 3- زمین‌های واگذاری به کارکنان دولت از طریق دستگاه‌های موضوع این ماده مشمول تسهیلات این آیین‌نامه خواهد شد.

‌تبصره 4- وزارت مسکن و شهرسازی مرجع و مسئول تأمین زمین و مسکن کارکنان دولت بوده و برای این منظور دفتری در آن وزارتخانه و ادارات کل تابعه‌جهت ایجاد هماهنگی امور مذکور و پاسخگویی به نیازهای کارکنان تشکیل می‌شود.

‌ماده 8- نقشه‌های ساختمانی تیپ، متناسب با وضعیت اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه شده و در اختیار تعاونی‌های‌مسکن قرار خواهد گرفت.

‌تبصره 1- نظارت بر انعقاد پیمان با پیمانکاران و اجرای کار ساختمانی واحدهای مسکونی که توسط تعاونی‌های مسکن کارکنان دولت احداث می‌شود به عهده‌وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.

‌تبصره 2- دستورالعمل اجرایی موضوع این ماده حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از تصویب این آیین‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی و همکاری سازمان‌امور اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 9- کارمزد یا سود اعطای تسهیلات بانکی جهت احداث یا تکمیل و تعمیر و یا خرید واحد مسکونی بر اساس حداقل کارمزد در قرض‌الحسنه محاسبه و‌دریافت خواهد شد.

ضمناً نحوه پرداخت تسهیلات اعطایی بانکها بر اساس دستورالعملهای فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با رعایت مفاد این آیین‌نامه‌انجام خواهد شد.

‌تبصره 1- باقیمانده اقساط بدهی کارکنان دولت به بانکها اعم از وام خرید یا ساخت یا تعمیر و تکمیل واحد مسکونی مشروط بر اینکه سود یا کارمزد قبلی از‌نرخ کارمزد در این آیین‌نامه بیشتر باشد بر اساس نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه قابل محاسبه و دریافت است.

‌تبصره 2- منظور از ساختمانهای جدیدالاحداث موضوع تبصره 3 ماده 4 قانون، ساختمانی است که به تشخیص بانک اعطاء‌کننده تسهیلات برای اولین بار مورد‌سکونت قرار می‌گیرد یا اینکه کمتر از ده سال از مهلت پایان کار آن سپری شده باشد.

‌ماده 10- در صورتی که زن و شوهر هر دو مشمول ماده 5 قانون و این آیین‌نامه باشند یکی از آنان با رعایت ضوابط این آیین‌نامه می‌توانند از تسهیلات بانکی در‌رابطه با خرید احداث و یا تکمیل واحد مسکونی بهره‌مند گردند. احتساب مبنای محاسبه بازپرداختی تسهیلات اعطایی بانکها بر اساس مجموع حقوق و مزایای‌مستمر آنان بلامانع است.

‌ماده 11- میزان تسهیلات اعطایی بانکها جهت خرید یا احداث، تعمیر یا تکمیل واحد مسکونی کارکنان مشمول این آیین‌نامه شش‌میلیون ریال خواهد بود.‌لیکن بنابه تشخیص بانک اعطاء‌کننده میزان فوق تا هشت میلیون ریال قابل افزایش می‌باشد.

‌ماده 12- کارکنان مشمول این آیین‌نامه فقط یک بار حق استفاده از وام خرید خانه را خواهند داشت.

‌ماده 13- نحوه پرداخت و بازپرداخت وامهای اضطراری موضوع ماده 3 قانون بر اساس آیین‌نامه اجرایی تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه خواهد بود لیکن تعیین‌اولویت پرداخت به کارکنان مشمول و تعیین سهم هر دستگاه بر اساس ضوابطی است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با نظر ستاد امور رفاهی کارکنان‌دولت حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین‌نامه تهیه و ابلاغ می‌شود.

‌ماده 14- به منظور فراهم آوردن تسهیلات بانکی و تأمین اعتبارات لازم در زمینه‌های مختلف تأمین مسکن، مایحتاج عمومی و وامهای اضطراری و‌قرض‌الحسنه کمیته هماهنگی تأمین تسهیلات اعتباری کارکنان دولت با مسئولیت رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عضویت نمایندگان‌تام‌الاختیار نخست‌وزیری، سازمان امور اداری و استخدامی شور و وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارایی تشکیل خواهد شد.

‌ماده 15- وظایف دبیرخانه کمیته‌های موضوع مواد 4، 7، 14 به عهده دستگاه‌های مسئول خواهد بود و جلسات آنان به صورت عادی هر سه ماه یک بار و به‌صورت فوق‌العاده حسب مورد به درخواست ستاد امور رفاهی کارکنان دولت و وزارتخانه‌های بازرگانی و مسکن و شهرسازی تشکیل خواهد شد.

‌تبصره 1- کمیته‌های فوق می‌توانند جهت تحقق اهداف خود و استفاده از امکانات سایر دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از نمایندگان آن به منظور همکاری و‌شرکت در کمیته دعوت نمایند.

‌تبصره 2- کمیته‌های فوق حسب مورد تحت نظارت ستاد امور رفاهی کارکنان دولت جایگزین کمیته‌های موضوع بندهای "‌الف"، "ب" در تصویب‌نامه‌های‌شماره 76550 مورخ 1364.10.22 هیأت وزیران خواهد بود.

‌ماده 16- کارکنان زیر در دستگاه‌های مشمول این قانون می‌توانند از تسهیلات مواد 6 و 11 استفاده نمایند.

‌الف- کارکنان شاغل دولت که حداقل دارای سه سال سابقه خدمت باشند.

ب- مستخدمین بازنشسته در یکی از دستگاه‌های موضوع این قانون.

ج- همسران مستخدمین مستمری یا وظیفه‌بگیران که دارای فرزند تحت تکفل می‌باشند.

‌ماده 17- در اجرای ماده هشت قانون و به منظور ارائه به موقع گزارش به کمیسیون امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی از طرف سازمان امور اداری‌و استخدامی کشور، وزارتخانه‌ها برنامه و بودجه، مسکن و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، و کمیته‌های مواد 4، 7، 14 این آیین‌نامه و شرکت‌اتحادیه تعاونی مصرف موظفند هر شش ماه یک بار گزارش تفصیلی از فعالیتهای و اقدامات انجام شده در زمینه این قانون را به سازمان مزبور ارسال نمایند.

‌ماده 18- کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون موظفند ضمن همکاری لازم با ستاد و سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت اجرای قانون به منظور‌فراهم آوردن تسهیلات لازم برای تأمین مسکن و اعطای تسهیلات، اعتباری کارکنان دولت اطلاعات و اسناد مدارک لازم را در این زمینه در مورد لزوم به ستاد و‌سازمان مزبور ارائه نمایند.

‌ماده 19 - کلیه دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون مکلفند ضمن پرداخت همه ماهه کلیه حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و کمک هزینه عائله‌مندی اعم از‌نقدی و غیر نقدی کارکنان تحت پوشش خود مبالغ آن را در فیش‌های حقوقی درج نمایند.

تبصره 1- کمکهای غیر نقدی موضوع تبصره 56 قانون بودجه سال 1363 که به صورت غیرنقدی پرداخت می‌گردد فقط مبلغ ریالی آن در فیش درج خواهد شد.

‌ماده 2- کارگران شاغل در دستگاه‌های موضوع ماده 5 قانون در صورتی از تسهیلات این آیین‌نامه استفاده می‌نمایند که مشمول استفاده از تسهیلات بانکی بانک‌رفاه کارگران و یا امور رفاهی کارگران در زمینه ارزاق عمومی و کوپن کالاهای اساسی مخصوص کارگران و یا عضو اتحادیه مصرف کارگران (‌امکان) نباشند.

‌ماده 21 - کمیته هماهنگی تأمین بهداشت و درمان کارکنان دولت بر اساس مصوبه شماره 76550 مورخ 1364.10.22 کماکان به فعالیت خود ادامه داده و‌ظرف مدت یک ماه بعد از تصویب این آیین‌نامه نسبت به تهیه آیین‌نامه اجرایی اقدام تا به ستاد ارجاع و ستاد پس از بررسی‌های لازم مراتب را به هیأت وزیران‌تقدیم نماید.

‌ماده 22- سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه بعد از تصویب این آیین‌نامه در جهت اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون‌موضوع تهیه اساسنامه شرکت اقدام نماید.

‌ماده 23- ستاد پیگیری امور رفاهی کارکنان دولت" موضوع مصوبه شماره 76550 مورخ 1364.10.22 هیأت وزیران مرکب از وزرای برنامه و بودجه،‌بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، مسکن و شهرسازی، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با‌مسئولیت معاون نخست‌وزیر در امور اجرایی که در این آیین‌نامه به اختصار ستاد نامیده می‌شود به منظور نارت بر حسن اجرای این مصوبه و نظارت بر کار‌کمیته‌های موضوع مواد 4، 7، 14 این آیین‌نامه و تهیه پیشنهاد طرح‌های رفاهی در بخشهای مسکن، مصرف، درمان و... کماکان به کار خود ادامه خواهد داد و‌طرحهای مذکور را طی مراحل تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

ماده 24 - از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، کلیه مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

‌میرحسین موسوی - نخست‌وزیر

‌فهرست کالاها و اجناس موضوع تبصره ماده 3

1 - انواع تلویزیون سیاه و سفید رنگی، 2 - رادیو و رادیوضبط، 3 - جارو برقی و مکانیکی، 4 - کولر آبی (‌ثابت و پر تابل)، 4 - کولر گازی، 5 - یخچال،‌یخچال فریزر، فریزر خانگی، 6 - ماشین لباسشویی (‌اتوماتیک و نیمه اتوماتیک)، 7 - چرخ خیاطی (‌دستی، برقی و گلدوزی)، 8 - چرخ گوشت، 9 -‌آبمیوه‌گیری (‌دستی و برقی)، 10- زودپز و آرام‌پز، 11 - پلوپز برقی، 12 - ظروف آشپزخانه (‌استیل، تفلون، لعابی)، 13- انواع سینی، 14 - قاشق و چنگال(‌سرویس، فله)، 15 - انواع کارد آشپزخانه، 16- ظروف چینی (‌سرویس، فله)، 17 - بلورجات (‌سرویس، فله)، 18 - ظروف ملامین (‌سرویس، فله)، 19 -‌اطوی خانگی از هر قبیل، 20 - پنکه (‌سقفی، رومیزی)، 21 - فرش ماشینی، 22 - موکت، 23 - پرتو و لحاف، 24 - اجاق گاز (‌گازی، نفتی، برقی)، 25 -‌آبگرمکن (‌گازی، نفتی، برقی)، 26 - بخاری (‌گازی، نفتی، برقی)، 27 - بخاری دستی
(‌علاء‌الدین، عالی نسب)، 28 - چراغ خوراک‌پزی از هر قبیل، 29 -‌کپسول گاز و رگلاتور و گاز پیک‌نیکی، 30 - انواع ساعت (‌مچی، رومیزی، دیواری)، 31 - چراغ گازی، 32 - چراغ زنبوری و فانوس، 33 - انواع بهم‌زن برقی،34 - آسیاب برقی، 35 - انواع فلاسک و یخدان (‌غذا، آب‌گرم، آبسرد)، 36 - کیک‌پز، 37 - قهوه جوش، 38 - توستر و اره برقی آشپزخانه، 39 - ترازوی‌آشپزخانه، 40 - سماور و کتری برقی، 41 - نوار کاست

‌لوازم تحریر:
--------------------------------------------------------
42 - ماشین‌حساب دستی، 43 - خودنویس و روان‌نویس، 44 - خودکار، 45 - جعبه پرگار، 46 - خط‌کش، گونیا، نقاله، 47 - ماشین دوخت و منگنه، 48 -‌مداد تراش، 49 - انواع مداد، 50 - پاک‌کن، 51 - دفترچه، 52 - کاغذ خط‌دار و شطرنجی و بی‌خط، 53 - چسب و نوار چسب، 54 - انواع ماژیک، 55 - انواع‌جوهر و مرکب، 56 - آب‌رنگ و خمیر

‌مواد غذایی:
--------------------------------------------------------
57 - انواع گوشت (‌قرمز، مرغ، ماهی)، 58 - برنج، 59 - روغن، 60 - حبوبات، 61 - قند و شکر، 62 - کره، 63 - تخم‌مرغ، 64 - پنیر، 65 - میگو و تن‌ماهی،66 - چای، 67- قهوه نسکاف، کاکائو، 68 - ادویه‌جات، 69 - انواع شیرخشک، 70 - انواع پودرهای میوه‌جات، 71 - تنقلات (‌بیسکویت، شکلات...)، 72 -‌نبات، 73 - کنسروجات، 74 - انواع کمپوت، 75 - رب گوجه فرهنگی، 76 - آبلیمو، 77 - سوسی و کالباس، 78 - انواع
سس، 79 - ترشیجات و مرباجات،80 - شیر و ماست و خامه، 81 - نوشابه (‌پپسی، کوکا و غیره...)، 82 - انواع بستنی‌ها

‌منسوجات و پوشاک:
--------------------------------------------------------
83 - انواع فاستونی، 84 - انواع پارچه پشمی، ابریشمی، پلیمر زنانه، 85 - انواع تترون، 86 - انواع پوپلین، 87 - روپوشی، 88 - انواع برانی و کاپشن و‌پارچه‌های بارانی، 89 - انواع روسری‌ها، 90 - انواع پارچه‌های چادری، 91 - انواع پارچه‌های محلفه‌ای، 92 - انواع پارچه‌های کرکی، 93 - انواع پارچه‌های‌روتختی و رومیزی، 94 - انواع پارچه‌های پرده‌ای، 95 - انواع پارچه‌های آستری، 96 - انواع چیت، 97 - انواع پارچه‌های پیراهنی، 98 - انواع پیراهن مردانه،‌زنانه، بچه‌گانه، 99 - انواع جوراب مردانه، زنانه و بچه‌گانه، 100 - انواع زیرپیراهن و شورت مردانه و زنانه و بچه‌گانه، 101 - انواع دستکش، 102 - کسرت و‌گن زنانه، 103 - رومیزی توری و نایلونی و پارچه‌ای، 104 - انواع نخ قرقره، 105 - انواع نوار و زیپ

مواد شوینده:
--------------------------------------------------------
106 - پودر رختشویی، 107 - پودر ظرفشویی، 108 - مایع ظرفشویی، 109 - مایع سفیدکننده، 110 - مایع نرم‌کننده، 111 - مایع ضدعفونی‌کننده، 112 -‌انواع صابون، 113 - مایع و خمیر صابونی

‌لوازم بهداشتی:
--------------------------------------------------------
114 - شامپو، 115 - خمیردندان، 116 - مسواک، 117 - ماشین اصلاح (‌برقی و دستی)، 118 - ناخن‌گیر، 119 - انواع تیغ، 120 - انواع کرم، پودر، 121 -‌لوازم آرایشی زنانه، 122 - دستمال کاغذی از هر قبیل، 123 - دستکش صنعتی و خانگی، 124 - پوشاک بچه، 125 - نوار بهداشتی، 126 - سموم دفع‌حشرات و نفتالین، 127 - پنبه هیدروفیل و گاز و نوار چسب زخم، 128 - سایه و رنگ مو، 129 - انواع تقویت‌کننده مو، 130 - عطر و اودکلن، 131 - بوگیر‌توالت و یخچال، 132 - انواع ماشین‌های سواری، 133- موتورسیکلت گازی و دنده‌ای، 134 - دوچرخه ‌

لوازم یدکی خودرو:
--------------------------------------------------------
135 - شمع و پلاتین، 136 - باطری، 137 - لاستیک و تیوپ، 138 - فیلتر هوا و روغن ماشین سواری، 139 - روغن ترمز و ضد یخ، 140 - کمک فنر‌ماشین سواری، 141 - زنجیر چرخ، 142 - دیسک، صفحه کلاج، بلبرینگ، 143 - تسمه پروانه ماشین‌های سواری، 144 - انواع بوق ماشینهای سواری، 145- لنت ترمز ماشینهای سواری، 146 - رادیو و رادیوپخش اتومبیل، 147 - انواع لامپ و آچارآلات، 148 - لاستیک و موکت داخل ماشین سواری

‌ابزارآلات:
--------------------------------------------------------
149 - دریل برقی، 150 - اره برقی، 151 - دستگاه پرچ، 152 - آچار لوله‌گیر، 153 -هویه برقی، 154 - پیستوله، 155 - انواع قلم نقاشی، 156 - حدیده،157 - قلاویز، 158- اسکنه، 159 - انواع مته، 160 - انواع آچار و انبردست، 161 - انواع قفل درب و پنجره، 162 - سمپاش

‌لوازم الکتریکی:
--------------------------------------------------------
163 - ترانس اتوماتیک، 164 - دستگاه روشنایی شارژی، 165 - کامپیوترهای کوچک، 166 - دستگاه تلفن، 167 - انواع باطری خشک، 168 - چراغ قوه،169 - چراغ گردون، 170 - انواع لامپ روشنایی (‌معمولی، مهتابی، لوستر)، 171 - اوهم متر، ولت متر، 172 - فازمتر، 173 - انواع کلید و پریز، 174 - سیم‌و نوار چسب برق، 175 - دستگاه خبرکننده نشت گاز، 176 - دستگاه شوک‌گیر

لوازم عکاسی:
--------------------------------------------------------
177 - دوربین عکاسی، 178 - دوربین چشمی، 179 - انواع فلاش و نورسنج، 180 - انواع
فیلتر، 181 - انواع فیلم، 182 - باطرهای مختلف دوربین و‌ساعت، 183 - انواع لنز دوربین عکاسی

‌کالاهای متفرقه:
--------------------------------------------------------
184 - کیف مدرسه، 185 - کیف زنانه و مردانه، 186 - انواع فندک، 187 - چتر زنانه، مردانه و بچه‌گانه، 188 - سوزن چرخ خیاطی، 189 - سیم ظرفشویی،190 - اسکاچ و اسفنج، 191 - کیسه نایلکس، 192 - انواع نایلون، 193 - انواع دگمه

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع تسهیلات و کمک های رفاهی بخوانید!

"تامکاد" ؛ تأمین مسکن کارکنان دولت

صدور مجوز واگذاری محل برای فعالیت تعاونی‌های مصرف کارکنان به صورت رایگان (پیشنهاد ارائه شده برای تصویب در هیئت وزیران)

نحوه صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی برای کارکنان رسمی و پیمانی دستگاه‌های اجرایی و بازنشستگان (بخشنامه شماره 308075 مورخ 17/10/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

دستورالعمل تسهیل بهره‌مندی کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات از کارت اعتباری کالای ایرانی (بخشنامه شماره 209930 مورخ 17/8/1394 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور)

اصلاح ‌آیین‌نامه ‌ایجاد تسهیلات‌ برای ‌تامین ‌مسکن‌ کارکنان ‌دولت (تصویبنامه شماره: 13789/ت‌30738هـ مورخ 20/03/1383 هیأت وزیران)

آیین‌نامه ایجاد تسهیلات برای تأمین مسکن‌ کارکنان دولت‌ (تصویبنامه شماره 11497/ت‌27122هـ مورخ 7/3/1382 هیأت وزیران)

لزوم تسويه بدهي هاي مربوط به واريز حق بيمه درمان از سوي دستگاه هاي اجرايي (بخشنامه شماره ۵۲۹۸۲ مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۲ معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -