دستورالعمل سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی دستگاه های اجرایی (پیوست بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)

پیوست شماره (3)

در اجرای بند «د» ماده 4 نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/01/1390)، دستورالعمل سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی دستگاه های اجرایی به شرح زیر ابلاغ می شود:

ارزشیابی آموزشی و سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی آخرین مرحله از چرخه آموزش کارکنان است که نقش کلیدی در کنترل کیفیت چرخه آموزش، با فراهم کردن بازخورها در خصوص اثربخشی محتوی و روش های آموزش، میزان تحقق اهداف تعیین شده و اینکه آیا نیازهای شناسایی شده سطوح سازمانی، شغلی و فردی محقق شده اند، ایفا می نماید. بر اساس بند «د» ماده 4 نظام آموزش کارمندان دولت، ارزشیابی برنامه های آموزشی از جمله سنجش اثربخشی برنامه ها بر عهده دستگاه های اجرایی نهاده شده است. این دستورالعمل به منظور همسان سازی و یکپارچگی در سنجش اثربخشی برنامه های آموزشی طراحی و تدوین شده است.

ماده 1- تعاریف و اصطلاحات

اثربخشی آموزشی: فواید و منافع ملموس و ناملموس حاصل از یک برنامه آموزشی برای فراگیران و دستگاه اجرایی.

سنجش اثربخشی آموزشی: فرآیند اندازه گیری نتایج آموزشی (فواید و منافع ملموس و ناملموس) یک برنامه آموزشی در 4 سطح ارزشیابی از طریق ملاک ها و استاندارهای از پیش تعیین شده توسط دستگاه اجرایی.

برنامه آموزشی: به یک دوره آموزشی مصوب در چهارچوب نظام آموزش کارمندان دولت اطلاق می شود که برای عده ای خاص یا عموم کارمندان و یا مدیران یک دستگاه اجرایی در یک زمان بندی مشخص با اهداف تعیین شده، طراحی و اجرا می شود.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات (1)

  • با سلام و احترام
    ضمن سپاسگزاری از طراحی و ارائه این سایت مرجع - در برخی صفحات متن کامل دستورالعمل نیامده است مثل ص
    http://shenasname.ir/subjects/1391-09-29-12-44-39/edu/2367-arzeshyabi.html
    لطفا مجددا بازبیبنی فرمایید