مرجع صدور

شماره و تاریخ

موضوع

هیأت وزیران

7663/32823هـ- 14/2/1384

آیین نامه اجرایی ماده (54) و بندهای (د) و (هـ) ماده 143 قانون برنامه چهارم

هیأت وزیران

27055/ت33444هـ- 4/5/1384

اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (54) و بندهای (د) و (هـ) ماده 143 قانون برنامه چهارم

سازمان

58823/1803- 5/4/1384

ضوابط اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی غیردولتی

سازمان

65838/11- 14/4/1384

محدود شدن اختیارات شورای گسترش و آموزش عالی در ایجاد مراکز آموزشی و پژوهشی

هیأت وزیران

28576/ت31656هـ- 10/5/1384

اصلاحیه ماده 21 آیین نامه استخدام پیمانی

هیأت وزیران

27055/ت33444هـ- 14/5/1384

اصلاحیه ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (54) و بندهای (د) و (هـ) ماده 143 برنامه چهارم

سازمان

96261/1803- 30/5/1384

تفویض اختیار به دستگاه ها در مورد اجرای دوره های آموزشی

سازمان

108445/1800- 16/6/1384

اصلاحیه ماده 21 آیین نامه استخدام پیمانی

سازمان

115743/101- 4/7/1384

ارزش استخدامی مدارک تحصیلی به ویژه دوره های فراگیر، علمی کاربردی و...

سازمان

117835/1803- 6/7/1384

ضوابط اعتبارسنجی مراکز و مؤسسات آموزشی تفویض اختیار به سازمان مدیریت استانها

هیأت وزیران

72914/ت34425هـ- 12/11/1384

تعیین فوق العاده خاص برای جزیره ابوموسی

سازمان

200199/1803- 17/11/1384

تفویض اختیار مجوز برگزاری برخی دوره های آموزشی به سازمان مدیریت استان ها و...

هیأت وزیران

84515/ت34613هـ- 15/12/1384

ممنوعیت جذب نیروی انسانی جدید از طریق شرکت ها و استخدام و عقد قرارداد با نیروهای موجود شرکتی

هیأت وزیران

89911/ت33444هـ- 28/12/1384

اصلاحیه ماده (7) آیین نامه اجرایی ماده (54) و بندهای (د) و (هـ) ماده 143 قانون برنامه چهارم

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0