1- 23542/44476 مورخ 5/2/89

استخدام 10 نفر براي اداره هواشناسي استان

2- 23519/44476 مورخ 5/2/89

صدور مجوز استخدام 15 نفر براي ادارات شهرستان هاي سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامي استان

3- 23451/44476 مورخ 5/2/89

ايجاد اداره كار و امور اجتماعي در شهرستان اروميه و تأسيس نمايندگي در اشنويه و چالداران

4- 23451/44476 مورخ 5/2/89

استخدام 58 نفر براي تكميل پست هاي موجود و مجوز استخدام 16 نفر در اداره فني و حرفه اي استان

5- 23437/44476 مورخ 5/2/89

ارتقاي گمرك خوي تمرچين رازي و سلمان به مديريت

6- 23437/44476 مورخ 5/2/89

صدور مجوز جذب 10 نفر نيروي متخصص از محل پست هاي موجود وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت ايجاد دبيرخانه ستاد سرمايه گذاري

7- 26560/44476 مورخ 5/2/89

صدور مجوز و راه اندازي پژوهشكده ورزشي استان در سال هاي 90 و 91

8- 26560/44476 مورخ 5/2/89

تغيير وضعيت 50 نفر از كاركنان قراردادي و شركتي و صدور مجوز استخدام 15 نفر از كارشناسان زن در اداره تربيت بدني استان

9- 23549/44476 مورخ 5/2/89

تبديل وضعيت 50 نفر به پيماني با اولويت قراردادي ها اختصاص 70 پست سازماني براي ايجاد واحدهاي شهرستان هاي اروميه چالداران ضياءالدين اشنويه پلدشت و شوط

10- 23533/44476 مورخ 5/2/89

صدور مجوز استخدامي 25 نفر از سازمان ميراث فرهنگ گردشگري

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.