سازمان امور مالیاتی کشور

در خصوص حکم بند ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم (بخشنامه ۸۲۴۷/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۵ سازمان امور مالیاتی کشور)

در خصوص حکم بند ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پیرامون افزایش سقف مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم (بخشنامه ۸۲۴۷/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۵ سازمان امور مالیاتی کشور) ادامۀ مطلب »

به بالای صفحه بردن