واگذاری فعاليت‌ها به‌ویژه امور عمومی و خدماتی به بخش غيردولتی

واگذاری بخشي از فعاليت‌های اجرائي دستگاه‌های دولتي به‌ویژه امور عمومي و خدماتي به بخش‌هاي غيردولتي (مصوبه شماره 5435/دش مورخ 8/4/73 شورای عالی اداری)

كليه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركت ها و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است

شوراي عالي اداري در پنجاه و پنجمين اجلاس مورخ 31/3/1373، به منظور تامين موجبات تحقق اهداف قانون برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مبني بر واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرائي دستگاههاي دولتي بويژه عمومي و خدماتي به بخشهاي غير دولتي متناسب با امكانات آنها و در جهت تحديد تشكيلات دولت و كاهش نيروي انساني آن در بخشهاي خدماتي و غير تخصصي بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصويب نمود:

1 – كليه وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و شركتهاي دولتي، شركت ها و سازمانهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است حداكثر ظرف مدت پنج سال نسبت به واگذاري امور عمومي و خدماتي (پشتيباني) خود به شرح مندرج در فهرست پيوست اين مصوبه اقدام مي نمايند.

2 – كليه دستگاههاي مذكور در بند 1 مي توانند انجام امور خدماتي خود را به تعاونيهائي كه از طريق كاركنان بازخريدي آنها تاسيس مي شود واگذار نمايند. دستگاههاي اجرائي بر اساس مواد 17،18 و 24 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مساعدتهاي لازم را به تعاونيهاي تاسيس شده معمول خواهند داشت .

تبصره : كليه دستگاههاي مذكور در بند 1 ، بايد در عقد قرارداد بمنظور انجام امور عمومي و خدماتي خود شركتهاي تعاوني ايجاد شده توسط كاركنان را در الويت قرار دهند.

3 – وزارت تعاون در قالب امكانات و اختيارات خود تسهيلات و كمكهاي لازم را در جهت تشكيل و توسعه تعاونيهاي موضوع اين مصوبه معمول خواهد داشت .

4 – دستگاههاي مذكور در بند 1 پس از واگذاري امور عمومي و خدماتي خود به بخشهاي غير دولتي نسبت به حذف تشكيلات مربوط به امور واگذار شده اقدام مي نمايند. در غير اينصورت سازمان امور اداري و استخدامي كشور راساً در اين خصوص اقدام خواهد نمود. در هر صورت پس از پايان مهلت مقرر در بند 1 تشكيلات مربوط به امور موضوع اين مصوبه محذوف تلقي مي گردد.

تبصره : شاغلين پستهاي تشكيلات محذوف با توجه به قوانين مربوط و تسهيلات موضوع بند 7 اين مصوبه بازنشسته يا بازخريد مي گردند.

5 – در موارد خاص پستهاي مشمول اين مصوبه كه جنبه امنيتي يا تشريفاتي و يا مواد ضروري را دارند، بنا به پيشنهاد دستگاه ذيربط و تصويب سازمان امور اداري و استخدامي كشور از شمول اين مصوبه مستثني مي باشند.

6 – ايثارگران از شمول مصوبه مستثني بوده و دستگاههاي مزبور نسبت به اشتغال آنان در پستهاي موضوع ماده 5 اين مصوبه اقدام و يا با ارائه آموزشهاي لازم موجبات اشتغال آنان را در ساير بخشهاي دستگاه از طريق انتصاب در پستهاي بلاتصدي و يا تغيير عنوان پستهاي سازماني فراهم مي آورند.

تبصره: در صورتيكه ايثارگران، داوطلب استفاده از مزاياي اين مصوبه باشند مشمول اين مصوبه خواهند بود.

7 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور در جهت اجراي مفاد اين مصوبه حداكثر ظرف مدت سه ماه تمهيدات و تسهيلات لازم را در قالب پيشنهادهاي مشخص تنظيم و براي تصويب به مراجع ذيربط تسليم مي نمايند.

8 – سازمان امور اداري و استخدامي كشور مسئول نظارت بر حسن اجرا و پيگيري اين مصوبه بوده، پيشنهادها و راه كارهاي لازم را به منظور رفع مشكلات احتمالي به شوراي عالي اداري ارائه خواهد داد.

معاون رئيس جمهور و دبير شوراي عالي اداري – سيد محمد ميرمحمدي

پيوست- فعاليتهاي امور عمومي و خدماتي (پشتيباني) مورد نظر

الف- امور نقليه:

كليه كارمندان شاغل در واحدهاي نقليه از قبيل راننده ، كمك رانده، مكانيك، تعميركار، رنگ كار، صافكار، مسئولان و متصديان امور نقليه و …

ب- امور چاپ و انتشارات:

كليه كارمندان شاغل در واحدهاي چاپ و انتشارات از قبيل صحاف و حروفچين ، غلط گير، خطاط، ماشينچي، مسئولان و متصديان چاپ و تكثير و …

ج- امور رستوران:

كليه كارمندان شاغل در رستورانها و بوفه ها و آبدارخانه ها از قبيل آشپز، كمك آشپز، مسئولان و متصديان آبدارخانه، بوفه و رستوران و …

د- امور خدمات عمومي و تاسيساتي :

كليه كارمندان شاغل در واحدهاي خدمات اداري و مالي از قبيل نگهبان، باغبان، مكانيسين، تكنيسين، نامه رسان، سرايدار، آسانسورچي، تلفنچي، پيشخدمت، ماشين نويس، كارپرداز، مسئولان و متصديان امور دبيرخانه اي و خدماتي و تاسيساتي و …

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.