تطبیق اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت استان با مفاد مصوبه تشکیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (مصوبه شماره 27524 مورخ 30/1/1395 شورای عالی اداری)

تمامی وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت ها، نهادهای عمومی غیردولتی و استانداری ها

شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و چهارمین جلسه مورخ 1/12/1394، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به منظور تطبیق ترکیب اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت استان با مفاد مصوبه شماره 12991/93206 مورخ 26/9/1393 شورای عالی اداری، موضوع تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مصوبه شماره 11852/93/206 مورخ 5/9/1393 شورا را به شرح زیر اصلاح و تصویب نمود:

در بند 2 ماده 2 مصوبه، عبارت «رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان- دبیر»، جایگزین عبارت «معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری- دبیر» و در بند 8 نیز، عبارت «معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان»، جایگزین عبارت «مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری» می شود.

حسن روحانی- رییس جمهور