الزام به پرداخت کمک بارداری (بیمه شده زن، فقدان شرط ۶۰ بیمه پردازی)

واژه تعریف اصلی
الزام به پرداخت کمک بارداری (بیمه شده زن، فقدان شرط ۶۰ بیمه پردازی)

حکم به رد

شاکی:

طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

خواسته: الزام به پرداخت کمک بارداری (بیمه شده زن، فقدان شرط ۶۰ بیمه پردازی)

گردش كار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم ديوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه دیوان و سپس به این شعبه ارجاع شده و خلاصه آن چنین است: با توجه به سوابق بیمه‌ و باردار بودن اینجانب که به تأیید پزشک معالج نیز رسیده است درخواست دریافت کمک هرینه بارداری مطابق قانون تأمین اجتماعی را ارائه نموده‌ام  اما سازمان از پرداخت آن خودداری می نماید. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند: ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند، در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند، در تاریخ اعلام بیماری، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند، در دوره استراحت مزدی برای وی مطرح باشد که شاکی فاقد سابقه ۶۰ روز بیمه‌پردازی ظرف یک سال قبل از زایمان است لذا موجبی جهت پرداخت کمک هزینه بارداری به نظر نمی‌رسد. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير رای صادر می‌شود.

رأی شعبه

با عنایت به این که مطابق ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ از جمله شروط پرداخت کمک هزینه بارداری به بیمه شدگان زن، پرداخت ۶۰ روزه حق بیمه ظرف یک سال قبل از زایمان است و برابر لیست بیمه ارسالی کارفرما، شاکی فاقد ۶۰ روز بیمه پردازی ظرف یک سال قبل از زایمان می‌باشد، بنابراین موجبی جهت پرداخت کمک بارداری به وی وجود ندارد و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای  برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری است.

دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری