الزام به پرداخت کمک بارداری ( بیمه شده زن، اشتغال به کار)

واژه تعریف اصلی
الزام به پرداخت کمک بارداری ( بیمه شده زن، اشتغال به کار)

حکم به رد

شاکی:

طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

خواسته: الزام به پرداخت کمک بارداری ( بیمه شده زن، اشتغال به کار)

گردش كار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم ديوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه دیوان و سپس به این شعبه ارجاع شده و خلاصه آن چنین است: با توجه به سوابق بیمه‌ و باردار بودن اینجانب که به تأیید پزشک معالج نیز رسیده است درخواست دریافت کمک هرینه بارداری مطابق قانون تأمین اجتماعی را ارائه نموده‌ام  اما سازمان از پرداخت آن خودداری می نماید. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند: ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند، در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند، در تاریخ اعلام بیماری، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند، در دوره استرحت مزدی برای وی مطرح باشد که با توجه به اشتغال به کار شاکی، موجبی جهت پرداخت کمک هزینه بارداری به نظر نمی‌رسد.اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير رای صادر می‌شود.

رأی شعبه

هر چند شاکی سابقه ۶۰ روزه بیمه پردازی ظرف یک سال قبل از زایمان را دارد، مع‌ذلک مطابق ماده ۶۷ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ از جمله شروط پرداخت کمک هزینه بارداری، عدم اشتغال به کار متقاضی است که برابر مدارک و مستندات ارائه شده از سوی طرف شکایت، شاکی در ایام بارداری اشتغال به کار داشته و حق بیمه و حقوق ایشان نیز پرداخت شده است، بنابراین موجبی جهت پرداخت کمک هزینه بارداری به وی به نظر نمی‌رسد و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.این رای  برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری است.

دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری