الزام به پرداخت کمک بارداری ( بیمه شده زن، بیمه اختیاری)

واژه تعریف اصلی
الزام به پرداخت کمک بارداری ( بیمه شده زن، بیمه اختیاری)

حکم به رد

شاکی:

طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

خواسته: الزام به پرداخت کمک بارداری

گردش كار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم ديوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه دیوان و سپس به این شعبه ارجاع شده و خلاصه آن چنین است: با توجه به سوابق بیمه‌ و باردار بودن اینجانب که به تأیید پزشک معالج نیز رسیده است درخواست دریافت کمک هرینه بارداری مطابق قانون تأمین اجتماعی را ارائه نموده‌ام  اما سازمان از پرداخت آن خودداری می نماید. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: کمک هزینه بارداری در صورتی به بیمه شدگان زن پرداخت می شود که دارای شرایط زیر باشند، ظرف یک سال پیش از زایمان، حق بیمه ۶۰ روز کار را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند، در مدت استراحت مشغول کار نبوده مزد یا حقوق دریافت نکرده باشند، در تاریخ اعلام بیماری، مشغول به کار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشند، در دوره استراحت مزدی برای وی مطرح باشد که این شرایط در خصوص شاکی محرز به نظر نمی‌رسد و موجبی جهت پرداخت کمک هزینه بارداری به نظر نمی‌رسد. اینک در وقت مقرر/ فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير رای صادر می‌شود.

رأی شعبه

با عنایت به این که اولاً مطابق دادنامه شماره ۶۳۴ الی ۶۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، در خصوص بیمه‌شدگان غیراجباری و مبتنی بر توافق با سازمان تأمین اجتماعی، مطابق تبصره ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی شرایط مربوط به ادامه تمام یا قسمتی از بیمه های مقرر در قانون از اختیارات سازمان تأمین اجتماعی بوده و براساس بند (الف) ماده ۷ قانون فوق الاشعار تعهدات مذکور در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی به تدریج و براساس امکانات سازمان اجرا خواهد شد و با توجه به منشأ قراردادی این بیمه ها، حدود تعهدات بر مبنای توافق به عمل آمده است، بنابراین الزامی به پرداخت کمک بارداری وجود ندارد؛ ثانیاً مستفاد از دادنامه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، با توجه به تبصره ماده ۲۹ و نیز مواد ۶۳ و ۶۴ و ۶۷ قانون تأمین اجتماعی پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری و کمک هزینه بارداری از تکالیف سازمان تأمین اجتماعی در خصوص بیمه شدگانی است که رابطه کارگری و کارفرمایی داشته و به دستور کارفرما در مقابل دریافت مزد کار می کنند و کمک هزینه بارداری به بیمه شدگان غیراجباری قابلیت پرداخت ندارد و با عنایت به این که در ما نحن فیه حسب اسناد و مدارک ارائه شده، شاکی بیمه‌پرداز اختیاری سازمان تأمین اجتماعی است، لذا موجبی جهت پرداخت کمک بارداری به وی به نظر نمی‌رسد و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای  برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری است.

دادرس/ رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری