واژه تعریف اصلی
معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت انتقال صندوق ایثارگران (عدم احراز سابقه حداقل ۱۲ ماه جبهه)

حکم به رد

معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت انتقال صندوق ایثارگران (انتقال در طول برنامه ششم)

حکم به ورود

 

مطالبه مرخصی معوقه قانون حفاظت در برابر اشعه

حکم به رد

مطالبه سنوات ارفاقی قانون حفاظت در برابر اشعه (درخواست بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت)

حکم به رد

خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و محاسبه مستمری بر اساس میانگین دو سال آخر (رشد طبیعی)

حکم به ورود

خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و محاسبه مستمری بر اساس میانگین دو سال آخر (ارتقاء شغلی)

حکم به ورود

تبدیل وضعیت استخدامی از نهضت به قرارداد کار معین

حکم به رد

الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شاکی در عداد خانواده شاهد)

حکم به ورود

الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شاکی در عداد خانواده جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر)

حکم به ورود

الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شاکی در عداد آزادگان)

حکم به ورود

الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون تسهیلات استخدامی جانبازان)

حکم به ورود

الزام به تغییر صندوق بازنشستگی با معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت (تغییر صندوق قبل از برنامه ششم)

حکم به رد

الزام به تغییر تاریخ تولد از .... به .....(بیشتر از ۵ سال)

قرار عدم صلاحیت

الزام به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی (واجد شرایط)

حکم به ورود

الزام به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی (نداشتن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی)

حکم به رد