واژهتعریف اصلی
مطالبه مرخصی معوقه قانون حفاظت در برابر اشعه

حکم به رد

مطالبه سنوات ارفاقی قانون حفاظت در برابر اشعه (درخواست بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت)

شاکی:

طرف شکایت:

خواسته:  مطالبه سنوات ارفاقی قانون حفاظت در برابر اشعه

گردش كار: شاکی دادخواستی به خواسته فوق تقدیم ديوان عدالت اداری کرده که در تاریخ ... ثبت دبیرخانه و سپس به این شعبه ارجاع شده است. نامبرده به طور خلاصه اظهار داشته است: مطابق بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه به سابقه شاغلین در امور مرتبط به اشعه به ازای هر سال کار با اشعه، یک سال افزوده می‌شود که اداره طرف شکایت از احتساب سنوات ارفاقی استنکاف ورزیده است لذا محاسبه سنوات ارفاقی سالیان خدمت مورد استدعاست. دادخواست و ضمایم به‌ طرف شکایت ابلاغ‌شده که در پاسخ اعلام کرده است: نظر به این که طبق بند ۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه، اعطای سنوات زاید بر سی  سال فاقد وجاهت قانونی است، لذا امکان محاسبه آن بعد از بازنشستگی با ۳۰ سال خدمت میسور نمی‌باشد. اینک در وقت مقرر/فوق‌العاده پرونده تحت نظر است، با توجه به مفاد دادخواست و مستندات موجود در پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح زير رای صادر می‌شود.

رای شعبه

مطابق بند ۳ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب۲۰/ ۰۱/ ۱۳۶۸، به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، مزایای زیر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص‌واحد قانونی و طبق آیین‌نامه‌های مربوط تعلق می‌گیرد،  افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازاء هر یک سال کار با اشعه، حداکثر این افزایش تا ده سال و منحصراً از نظر بازخرید،‌بازنشستگی، ازکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه قابل احتساب می‌باشد. بند ۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه (موضوع تصویب نامه شماره ۱۱۲۰۲۶ ت ۵۷ ه مورخ ۲۹/ ۰۲/ ۱۳۶۹ ‌هیأت وزیران) خدمت و افزایش خدمت قابل احتساب در بند (۳) ماده (۲۰) قانون حفاظت در برابر اشعه را حداکثر ۳۰ سال تعیین نموده است. با توجه به این که حسب مدارک و مستندات موجود در پرونده، شاکی با ۳۰ سال خدمت بازنشسته شده است و مطابق بند ۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه، اعطاء سنوات زاید بر ۳۰ سال خدمت فاقد وجاهت قانونی است، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای برابر ماده ۶۵ قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداری است.

دادرس/  رئیس شعبه ... دیوان عدالت اداری

تبدیل وضعیت استخدامی از نهضت به قرارداد کار معین

حکم به رد

الزام به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی (واجد شرایط)

حکم به ورود

الزام به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی (نداشتن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی)

حکم به رد

الزام به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی (عدم تأیید صلاحیت عمومی در هیأت جذب)

حکم به رد

الزام به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی (عدم تأیید حداقل ۶ ماه سابقه جبهه توسط نهاد اعزام کننده)

حکم به رد

الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی (واجد شرایط)

حکم به ورود

الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی (محکومیت به مجازات بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

حکم به رد

الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی (محکومیت به مجازات بند «و» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

حکم به رد

الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی (محکومیت به مجازات بند «هـ» ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

حکم به رد

الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی (عدم صدور مجوز استخدامی تبدیل وضعیت)

حکم به رد

الزام به تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی (عدم شرکت در آزمون ماده ۴۴ قانون مدیریت)

حکم به رد

الزام به پرداخت معوقه مابه‌التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز (نسبت به شکاتی که فوق‌العاده اشتغال را به یورو دریافت نموده و بازه درخواستی نیز پس از ۱۳۸۴/۰۴/۲۱ است)

حکم به ورود

الزام به پرداخت معوقه مابه‌التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز (معلمین تبعی)

حکم به رد