سامانه آرای صحیح

واژه تعریف اصلی
معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت انتقال صندوق ایثارگران (عدم احراز سابقه حداقل ۱۲ ماه جبهه)
Glossaries - آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

حکم به رد

معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت انتقال صندوق ایثارگران (انتقال در طول برنامه ششم)
Glossaries - آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

حکم به ورود

 

مطالبه مرخصی معوقه قانون حفاظت در برابر اشعه
Glossaries - آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

حکم به رد

مطالبه سنوات ارفاقی قانون حفاظت در برابر اشعه (درخواست بازنشستگان با ۳۰ سال خدمت)
Glossaries - آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

حکم به رد

خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و محاسبه مستمری بر اساس میانگین دو سال آخر (رشد طبیعی)
Glossaries - آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

حکم به ورود

خواسته الزام به اصلاح حکم بازنشستگی و محاسبه مستمری بر اساس میانگین دو سال آخر (ارتقاء شغلی)
Glossaries - آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

حکم به ورود

تبدیل وضعیت استخدامی از نهضت به قرارداد کار معین
Glossaries - آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

حکم به رد

الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شاکی در عداد خانواده شاهد)
Glossaries - آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

حکم به ورود

الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شاکی در عداد خانواده جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر)
Glossaries - آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

حکم به ورود

الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شاکی در عداد آزادگان)
Glossaries - آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

حکم به ورود

الزام به طرح موضوع در کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی (خواسته منطبق با قانون تسهیلات استخدامی جانبازان)
Glossaries - آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

حکم به ورود

الزام به تغییر صندوق بازنشستگی با معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت (تغییر صندوق قبل از برنامه ششم)
Glossaries - آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

حکم به رد

الزام به تغییر تاریخ تولد از .... به .....(بیشتر از ۵ سال)
Glossaries - آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

قرار عدم صلاحیت

الزام به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی (واجد شرایط)
Glossaries - آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

حکم به ورود

الزام به تبدیل وضعیت اعضای هیئت علمی ایثارگر به رسمی قطعی (نداشتن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی)
Glossaries - آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

حکم به رد