واژهتعریف اصلی
نظریه ۷/۹۸/۲۰۲۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵

استعلام :

در خصوص محکومین به قصاص نفس که در راستای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) به حبس محکوم می‌شوند آیا مدت مجازات تبعی محکوم‌علیه -با توجه به محکومیت اولیه به قصاص -مشمول بند «الف» ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی است یا حسب میزان حبس تعیین شده، مشمول بند «ب» یا «پ» ماده مذکور می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا توقف اجرای حکم اصلی موضوع بند «الف» ماده ۲۵ مواردی مانند سقوط قصاص را در برمی‌گیرد ؟