بخشنامه‌های نظام مشاوران و پیمانکاران

ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۵/۸۹/۱۰۳ـ ۹/۱/۱۳۸۹ شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر محدودیت پیمانکاران در اثر طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت مدیریت منابع آب ایران (رأی شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۸۵/۸۹/۱۰۳ـ ۹/۱/۱۳۸۹ شرکت مدیریت منابع آب ایران مبنی بر محدودیت پیمانکاران در اثر طرح دعوی در مراجع قضایی علیه شرکت مدیریت منابع آب ایران (رأی شماره ۷۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۸/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) ادامۀ مطلب »

به بالای صفحه بردن