شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و سومین جلسه مورخ ۸/۹/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور ساماندهی و ایجاد انسجام تشکیلاتی در مؤسسات و واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت راه و شهرسازی تصویب نمود:

۱- در اجرای مفاد ماده ۱ مصوبه شماره ۵۷۲/۲۰۶ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ شورای عالی اداری ، تمامی مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی مربوط به حوزه مسکن و شهرسازی ، در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ادغام و عنوان آن به " مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی" تغییر می یابد.

۲- مركز آموزش عالي هوانوردي و فرودگاهي فقط مجاز به برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه‌مدت مهارتي و ضمن خدمت بوده و ادامه تحصيل دانشجويان فعلي تا زمان فارغ‌التحصيلي (حداكثر پايان سال ۱۳۹۳) با رعايت قوانين و مقررات مربوط بلامانع است.

۳- پژوهشكده حمل و نقل با تمامي وظايف، اختيارات، نيروي انساني، اموال، امكانات و تجهيزات به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -دانشگاه علم و صنعت ايران انتقال مي‌يابد.

تبصره ۱- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور رديف بودجه اين پژوهشكده را به اعتبارات دانشگاه مربوطه اضافه مي‌نمايد.

تبصره ۲- وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است تمهيدات و برنامه‌ريزي‌هاي لازم براي تأمين نيازهاي وزارت راه و شهرسازي در بخش‌هاي پژوهشي مربوط را طراحي و اجرا نمايد.

۴- در راستاي قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي موظف است طي مدت يك سال نسبت به واگذاري شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران (هما) و مركز آموزش هما با كليه وظايف، نيروي انساني، اموال، امكانات و تجهيزات از طريق ساز و كارهاي قانوني به بخش غيردولتي اقدام نمايد.

۵- آموزشكده علمي -كاربردي راه و ترابري (شهيد تفويضي) و آموزشكده لوشان با تمامي وظايف، اختيارات، نيروي انساني، اعتبارات، اموال، امكانات و تجهيزات در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ادغام مي‌شود تا نسبت به ارايه آموزش‌هاي مهارتي مورد نياز در بخش راه و مسكن اقدام نمايند. اين مركز مجاز به پذيرش دانشجو براي تحصيل در رشته‌هاي منجر به اخذ مدرك دانشگاهي نبوده و ادامه تحصيل دانشجويان فعلي تا زمان فارغ‌التحصيلي با رعايت قوانين و مقررات مربوط بلامانع است.

۶- مؤسسه قير و آسفالت ايران با كليه امكانات، اموال، تجهيزات، وظايف، اختيارات و نيروي انساني در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي ادغام مي‌شود.

۷- پژوهشكده اقليم‌شناسي و مركز ملي پايش و هشدار خشكسالي، با تمامي وظايف، اختيارات، نيروي انساني، اعتبارات، اموال، امكانات و تجهيزات در پژوهشكده هواشناسي ادغام مي‌شوند و نام آن به پژوهشكده هواشناسي و اقليم‌شناسي تغيير مي‌يابد.

تبصره- اين پژوهشكده وابسته به سازمان هواشناسي كشور فعاليت خواهد نمود.

۸- وزارت راه و شهرسازي موظف است در اجراي اين مصوبه، ضمن كاهش ۵۰ درصد از نيروي انساني، نسبت به آزادسازي و فروش ۵۰ درصد امكانات، اموال و تجهيزات پژوهشكده‌ها، مراكز و مؤسسات ادغام‌شده برابر مقررات اقدام نموده، درآمد حاصل از آن را صرف توسعه و تجهيز مأموريت‌ها و وظايف محوله نمايد.

۹- وزارت راه و شهرسازي موظف است اهداف، شرح وظايف، ساختار سازماني، تشكيلات تفصيلي و مأموريت‌هاي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي و پژوهشكده هواشناسي را متناسب با اساسنامه مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي ادغام‌شده طي مدت ۲ ماه تهيه و براي تأييد به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور ارايه نمايد.

۱۰- وزراي راه و شهرسازي و علوم، تحقيقات و فناوري مسئول حُسن اجراي اين مصوبه بوده و دبيرخانه شوراي عالي اداري، گزارش نحوه اجراي آن را به شورا ارايه مي‌نمايد.

رييس‌جمهور و رييس شوراي عالي اداري ـ محمود احمدي‌نژاد