شناسنامه های شغلی استاندارد مشاغل پیمانکاری صنعت نفت

(شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت صنایع پتروشیمی و سایر شرکت‌های تابعه)

مقدمه

امروزه به واسطه توسعه و گسترش روزافزون اطلاعات و تنوع فعاليت‌ها، بنگاه‌هاي اقتصادي دچار تحولات گســترده اي شــده اند و براي تطبيق با چنين شــرايطي ناگزير به جذب نيروي انســاني با مهارت‌هاي گوناگون مي با شند. از اين رو شناخت مشاغل و تقسيم وظايف و مسئوليت ها در بين كاركنان به منظور تحقق اهداف ســـازماني، اجتناب ناپذير بوده و براي رسـيدن به چنين جايگاهي استفاده از استانداردسازي مشاغل ضروري است.

يكي از حوزه هايي كه با توجه گستردگي جغرافيايي و گسترش حجم و تنوع فعاليت ها با گوناگوني مشاغل و تخصص كاركنان مواجه است، مشاغل پيمانكاري حوزه صنعت نفت و شركت هاي وابسته مي باشد. فقدان يك الگوي واحد موجب پراكندگي بيش از حد مشاغل و ناهماهنگي در دامنه وظايف شغلي و ويژگي ها و مشخصه هاي كاري و تخصصي كاركنان شاغل در اين حوزه شده است.

به منظور هماهنگ‌ســازي، ايجاد وحدت رويه و شناساندن ويژگي ها و مشخصه‌هاي مشــاغل پيمانكاري حوزه صنعت نفت و شركت هاي وابسته، اداره كل روابط كار و جبران خدمت در اجراي ماده (48) قانون كار با بهره‌گيري از توان كارشناسي معاونت توســعه مديريت و سرمايه انســاني وزارت نفت با هدف پاسخگويي به نيازهاي جامعه هدف، پس از مطالعه و احصاء عناوين شغلي نسبت به تدوين شنا سنامه هاي شغلي استاندارد م شاغل پيمانكاري شركت‌هاي طرف قرارداد با حوزه صنعت نفت شامل شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي، شركت صنايع پتروشيمي و ساير شركت هاي تابعه نمود.

شناسنامه های شغلی استاندارد مشاغل پیمانکاری صنعت نفت

فهرست مشاغل (به تفکیک رسته)

رسته : اداري

فعاليت : خدمات اداري

فهرست مشاغل :

-  كارمند ارشد خدمات اداري

-  كاردان خدمات اداري

-  متصدي خدمات اداري و دفتري

-  مسئول دفتر مديريت

-  منشي ومسئول دفتر

-  متصدي دبيرخانه

-  تايپيست

-  بايگان

-  متصدي اموربيمه كاركنان

-  كارمند ثبت و توزيع اطلاعات

-  متصدي اطلاعات

-  متصدي آمار واطلاعات

-  متصدي آموزش

-  متصدي امورمسافرت

-  كتابدارارشد

-  كتابدار

-  متصدي امور مشتركين

-  متصدي وصول مطالبات

-  متصدي ارشد خدمات پيمانها

-  متصدي خدمات پيمانها

 

رسته : اداري

فعاليت : خدمات حفاظت فيزيكي و نگهباني (اماكن فاقد رده حفاظتي)

فهرست مشاغل :

-  سرپرست انتظامات

-  سرنگهبان

-  اپراتور مانيتورينگ دوربين هاي مدار بسته

-  مامور انتظامات و نگهباني

 

رسته : اداري

فعاليت : خدمات عمومي

فهرست مشاغل :

-  متصدي چاپ و تكثير

-  نامه رسان

-  تكنسين ارشد فضاي سبز

-  سركارگر خدمات فضاي سبز

-  سرباغبان

-  باغبان

-  كارگرخدمات فضاي سبز

-  متصدي ارشد خدمات عمومي

-  سركارگرخدمات عمومي

-  مسئول پذيرائي وتشريفات

-  متصدي پذيرائي وتشريفات

-  كارگرخدمات عمومي آبدارخانه/نظافت

-  پاكبان رفتگر

-  سمپاش

-  خادم مسجد

-  آرايشگر

-  تكنسين ارشد تغذيه

-  تكنسين تغذيه

-  متصدي ارشد رستوران

-  ناظر رستوران

-  متصدي رستوران

-  سرآشپز

-  آشپز

-  كمك آشپز

-  متصدي توزيع غذا

-  ظرفشوي

-  كارگر آشپزخانه

-  انباردار رستوران

-  سرميزبان

-  ميزبان

-  كمك ميزبان

-  نانوا

-  كمك نانوا

-  قصاب

-  قناد

-  متصدي امحاءزباله

-  خياط

-  متصدي سردخانه

 

رسته : اداري

فعاليت : خدمات حقوقي

فهرست مشاغل :

-  كارمند ارشد خدمات حقوقي(ثبتي/تحصيل اراضي)

-  كاردان خدمات حقوقي(ثبتي/تحصيل اراضي)

-  كارمندخدمات حقوقي(ثبتي/تحصيل اراضي)

 

رسته : اداري

فعاليت : خدمات روابط عمومي

فهرست مشاغل :

-  كارمند ارشد روابط عمومي

-  كاردان روابط عمومي

-  كارمند روابط عمومي

-  متصدي سمعي و بصري

-  عكاس وفيلمبردار

-  خبرنگار

-  تدوينگر

-  متصدي چاپخانه

-  گرافيست و ليتوگراف

-  ويراستار

-  استادكار چاپ و صحافي

-  صحاف

-  متصدي ارشد كانون فرهنگي و هنري

-  متصدي امورفرهنگي

 

رسته : اداري

فعاليت : خدمات اجتماعي و رفاهي

فهرست مشاغل :

-  تكنسين ارشدكنترل ترافيك و اجرائيات

-  سرگشت كنترل ترافيك

-  متصدي كنترل ترافيك

-  سرگشت اجرائيات

-  گشت اجرائيات

-  سرمربي مهد كودك

-  مربي مهدكودك

-  كارمند ارشد ورزش و تفريحات سالم

-  كارمند ورزش و تفريحات سالم

-  مسئول سالن ورزش

-  متصدي سالن ورزش

-  متصدي رختكن سالن ورزش

-  سر مربي ورزشي

-  مربي ورزشي

-  سرناجي

-  ناجي غريق

-  مسئول مهمانسرا

-  متصدي پذيرش

-  مسئول كمپ

-  سراتاق دار

-  اتاقدار

-  سرايدار / اتاق دار

-  مسئول رختشويخانه

-  رختشوي واطوكش

-  مسئول خياط خانه

-  سرگروه رانندگان و متصدي نقليه

-  متصدي هماهنگي نقليه

-  تكنسين بازرسي تصادفات و تخلفات وكنترل تردد

-  متصدي بازرسي تصادفات و تخلفات وكنترل تردد

 

رسته : مالي

فعاليت : خدمات مالي (صورت برداري و شماره گذاري اموال)

فهرست مشاغل :

متصدي ارشدخدمات مالي

متصدي خدمات مالي

صندوقدارفروش

كاردان ارشد دارايي فيزيكي

كاردان دارايي فيزيكي

جمعداراموال

تحصيلدار

 

 

رسته : بازرگاني

فعاليت : خدمات بازرگاني

فهرست مشاغل :

-  كارمند ارشد خدمات بازرگاني

-  كاردان خدمات بازرگاني

-  كارمند خدمات بازرگاني

 

رسته : بازرگاني

فعاليت : خدمات كالا

فهرست مشاغل :

-  كارمندارشدتداركات

-  كاردان تداركات

-  كارمند تداركات

-  تكنسين ارشد سفارشات قطعات

-  تكنسين سفارشات قطعات

-  متصدي سفارشات قطعات

-  كارمندارشدكدگذاري وطبقه بندي كالا

-  كاردان كدگذاري وطبقه بندي كالا

-  متصدي كدگذاري وطبقه بندي كالا

-  فروشنده

-  كارپرداز

-  ترخيصكار ارشد

-  ترخيصكار

-  متصدي باسكول

-  متصدي ارشد انبار

-  سرانباردار

-  كارمندارشد انبار

-  كارمند انبار

-  انبار دار

-  ابزارمند

-  كمك انباردار

-  كارگر انبار

-  متصدي بسته بندي وبارگيري

-  كارگر بسته بندي وبارگيري

-  تكنسين ارشد عمليات تخليه و بارگيري

-  تكنسين عمليات تخليه و بارگيري

-  متصدي عمليات تخليه و بارگيري

-  كارگر عمليات تخليه و بارگيري

-  متصدي توزيع بار-موزع

-  متصدي عمليات انبار

 

رسته : تعميرات

فعاليت : خدمات مكانيك نگهداري و تعميرات

فهرست مشاغل :

-  تكنسين ارشدنصب ونگهداري دوربين هاي مداربسته

-  تكنسين نصب ونگهداري دوربين هاي مداربسته

-  متصدي نصب ونگهداري دوربين هاي مداربسته

-  تكنسين ارشد نگهداري و تعميرات رله هاي حفاظتي مخابرات

-  متصدي ارشد نگهداري و تعميرات رله هاي حفاظتي مخابرات

-  تكنسين نگهداري و تعميرات رله هاي حفاظتي مخابرات

-  استادكار نگهداري و تعميرات رله هاي حفاظتي مخابرات

-  اپراتور نگهداري و تعميرات رله هاي حفاظتي مخابرات

-  تكنسين تعميرسيستمهاي صوتي وتصويري

-  استادكار تعميرات سيستمهاي صوتي وتصويري

-  متصدي تعميرات سيستمهاي صوتي وتصويري

-  تكنسين ارشدنگهداري و تعميرات مخابرات

-  متصدي ارشدنگهداري و تعميرات مخابرات

-  تكنسين نگهداري و تعميرات مخابرات

-  استادكار نگهداري و تعميرات مخابرات

-  متصدي نگهداري و تعميرات مخابرات

-  كارگرفني نگهداري و تعميرات مخابرات

-  استادكار تعميرات تلفن

-  متصدي تعميرات تلفن

-  تكنسين ارشد مكانيك وسائط نقليه سنگين

-  متصدي ارشد مكانيك وسائط نقليه سنگين

-  تكنسين مكانيك وسائط نقليه سنگين

-  استادكار مكانيك وسائط نقليه سنگين

-  مكانيك وسائط نقليه سنگين

-  كارگرفني مكانيك وسائط نقليه سنگين

-  تكنسين ارشد مكانيك وسائط نقليه سبك

-  متصدي ارشد مكانيك وسائط نقليه سبك

-  تكنسين مكانيك وسائط نقليه سبك

-  استادكار مكانيك وسائط نقليه سبك

-  مكانيك وسائط نقليه سبك

-  كارگرفني مكانيك وسائط نقليه سبك

-  تكنسين ارشدنگهداري و تعميرات جرثقيل هاي ثابت ومتحرك

-  متصدي ارشد نگهداري و تعميرات جرثقيل هاي ثابت ومتحرك

-  استادكارمكانيك وسائط نقليه و ماشينهاي متحرك ساختماني ويژه

-  مكانيك وسائط نقليه و ماشينهاي متحرك ساختماني ويژه

-  استادكارصافكار

-  صافكار

-  استادكار جلوبندي ساز

-  جلوبندي ساز

-  استادكار نقاش اتومبيل

-  نقاش اتومبيل

-  استادكار برق خودرو

-  برقكار خودرو

-  سرويسكاروآپاراتي

-  تكنسين ارشد برنامه ريزي تعميرات

-  متصدي ارشد برنامه ريزي تعميرات

-  تكنسين برنامه ريزي تعميرات

-  متصدي برنامه ريزي تعميرات

-  تكنسين ارشد نگهداري و تعميرات (PM (

-  متصدي ارشد نگهداري و تعميرات (PM (

-  تكنسين نگهداري و تعميرات (PM (

-  استادكار نگهداري و تعميرات (PM (

-  متصدي نگهداري و تعميرات (PM (

-  تكنسين ارشد كنترل وپايش (CM (

-  متصدي ارشدكنترل وپايش (CM (

-  تكنسين كنترل وپايش (CM (

-  استادكار كنترل وپايش (CM (

-  متصدي كنترل وپايش (CM (

-  تكنسين ارشد عمليات و تعميرات درون چاهي

-  متصدي ارشد عمليات و تعميرات درون چاهي

-  تكنسين عمليات و تعميرات درون چاهي

-  استادكار عمليات و تعميرات درون چاهي

-  اپراتور عمليات و تعميرات درون چاهي

-  كارگر عمليات و تعميرات درون چاهي

-  تكنسين ارشد تعميرات زيرآب (غواص)

-  تكنسين تعميرات زيرآب (غواص)

-  تكنسين ارشد فني عمران وساختمان

-  متصدي ارشد فني عمران وساختمان

-  تكنسين فني عمران وساختمان

-  سركارگر فني ساختمان

-  استادكارراه سازي

-  استادكار آسفالت كار

-  آسفالت كار

-  استادكاركوره ساز

-  كوره ساز

-  استادكارايرانيت بند

-  ايرانيت بند

-  استادكاربنا

-  بناء

-  مقني

-  استادكارنجار

-  نجار

-  كارگر فني نجاري

-  استادكارقالب بند وآرماتوربند

-  قالب بند وآرماتوربند

-  كارگر قالب بند وآرماتوربند

-  استادكار پيلوت بند

-  پيلوت بند 

-  كارگر پيلوت بند

-  متصدي ارشد داربست بندي

-  تكنسين داربست بند

-  استادكار داربست بند

-  داربست بند

-  كارگر داربست بندي

-  تكنسين دكل بندي

-  استادكار دكل بند

-  دكل بند

-  متصدي تزئينات ساختمان

-  كارگر فني ساختمان

-  متصدي ارشد رنگ وعايق و سندبلاست

-  تكنسين عايقكاري

-  استادكار عايقكاري

-  عايقكار

-  ايزوگام كار

-  كارگرفني عايقكاري

-  استادكارنقاش ساختماني

-  نقاش

-  كارگرنقاشي

-  استادكارنقاش صنعتي

-  نقاش صنعتي

-  تكنسين رنگ و سندبلاست كار

-  استادكار سندبلاست كار

-  سندبلاست كار

-  كارگر سندبلاست كار

-  تكنسين ارشد فني تاسيسات حرارتي و برودتي

-  متصدي ارشد فني تاسيسات حرارتي و برودتي

-  تكنسين تاسيسات حرارتي و برودتي

-  استادكار تاسيسات حرارتي و برودتي

-  اپراتور تاسيسات حرارتي و برودتي 

-  كارگرفني تاسيسات حرارتي و برودتي

-  استادكار لوله كشساختمان

-  لوله كشساختمان

-  كارگرفني لوله كشي ساختمان

-  تكنسين ارشد نگهداري و تعميرات تجهيزات ايستگاه گاز

-  متصدي ارشد نگهداري و تعميرات تجهيزات ايستگاه گاز

-  تكنسين نگهداري و تعميرات تجهيزات ايستگاه گاز

-  استادكار نگهداري و تعميرات تجهيزات ايستگاه گاز

-  متصدي نگهداري و تعميرات تجهيزات ايستگاه گاز

-  مراقب تجهيزات ودستگاههاي ايستگاه گاز

-  كارگر تعميرات تجهيزات ايستگاه گاز

-  تكنسين ارشد تصفيه گاز

-  تكنسين تصفيه گاز

-  تكنسين ارشد فني تعميرات گاز

-  متصدي ارشد فني تعميرات گاز

-  تكنسين فني تعميرات گاز

-  استادكار فني تعميرات گاز

-  متصدي فني تعميرات گاز

-  كارگر فني تعميرات گاز

-  كارگرحفار تعميرات

-  تكنسين ارشد تعميرات دستگاه گازسوز

-  متصدي ارشد تعميرات دستگاه گازسوز

-  تكنسين تعميرات دستگاه گازسوز

-  استادكار تعميرات دستگاه گازسوز

-  متصدي تعميرات دستگاه گازسوز

-  كارگر دستگاه گازسوز

-  تكنسين ارشد نگهداري و تعميرات پيگراني

-  متصدي ارشد نگهداري و تعميرات پيگراني

-  تكنسين نگهداري و تعميرات پيگراني

-  استادكار نگهداري و تعميرات پيگراني

-  متصدي نگهداري و تعميرات پيگراني

-  كارگر نگهداري و تعميرات پيگراني

-  تكنسين ارشدجوشكاري، مونتاژ و مبدل

-  جوشكارارشد

-  جوشكار غواص

-  استادكارجوشكاركد

-  جوشكاركد

-  استادكارجوشكار آلياژي

-  جوشكار آلياژي

-  استادكارجوشكار و آهنگر

-  جوشكار و آهنگر

-  استادكارجوشكار پلي اتيلن

-  جوشكار پلي اتيلن

-  استادكار برق و آرگون

-  جوشكار برق و آرگون

-  كارگرفني جوشكاري

-  استادكاربرشكار

-  برشكار

-  كارگرفني برشكاري

-  متصدي نقل وانتقال تجهيزات

-  تكنسين ارشد كارگاه ماشينري

-  متصدي ارشد ماشينري

-  تكنسين ماشينري

-  استادكار ماشينري

-  ماشينكار

-  كارگر ماشينكاري

-  استادكار جت كار

-  جت كار

-  كارگرفني جت كار

-  تكنسين ارشد تراشكاري

-  متصدي ارشدتراشكاري

-  تكنسين تراشكاري

-  استادكار تراشكاري

-  تراشكار

-  استادكار حلبي ساز

-  حلبي ساز

-  كارگر حلبي ساز

-  استادكار ريخته گري

-  ريخته گر

-  كارگرفني ريخته گري

-  استادكارلاستيك كار

-  لاستيك كار

-  استادكار شابلون كار

-  شابلون كار

-  فرزكار

-  تكنسين ارشد فني تعمير و نگهداري آسانسور/بالابر

-  تكنسين تعمير و نگهداري آسانسور/بالابر

-  راهبر آسانسور/بالابر

-  تعميركار لوازم خانگي

-  تعميركارماشين آلات اداري

-  قفل ساز و شيشه بر

-  تكنسين ارشد تعميرات ابزارآلات تجهيرات كارگاهي

-  متصدي ارشد تعميرات ابزارآلات تجهيرات كارگاهي

-  تكنسين تعميرات ابزارآلات تجهيرات كارگاهي

-  استادكار تعميرات ابزارآلات تجهيرات كارگاهي

-  متصدي تعميرات ابزارآلات تجهيرات كارگاهي

-  كارگرفني تعميرات ابزارآلات تجهيرات كارگاهي

-  تكنسين ارشد تعميرات مخازن و رنگ كاري صنعتي

-  متصدي ارشد تعميرات مخازن و رنگ كاري صنعتي

-  تكنسين تعميرات مخازن و رنگ كاري صنعتي

-  اپراتور تعميرات مخازن و رنگ كاري صنعتي

-  كارگر تعميرات مخازن و رنگ كاري صنعتي

-  تكنسين ارشد مكانيك عمومي

-  متصدي ارشد مكانيك عمومي

-  تكنسين مكانيك عمومي

-  استادكار مكانيك عمومي

-  مكانيك عمومي

-  كارگرفني مكانيك عمومي

-  تكنسين ارشد مكانيك ماشين آلات و دستگاهها

-  متصدي ارشد مكانيك ماشين آلات و دستگاهها

-  تكنسين مكانيك ماشين آلات و دستگاهها

-  استادكار مكانيك ماشين آلات و دستگاهها

-  مكانيك ماشين آلات و دستگاهها

-  كارگر مكانيك ماشين آلات و دستگاهها

-  تكنسين ارشد فني مكانيك لوله

-  متصدي ارشد فني مكانيك لوله

-  تكنسين مكانيك لوله

-  استادكار مكانيك لوله

-  مكانيك لوله

-  كارگر مكانيك لوله

-  تكنسين ارشد تعمير شيرآلات صنعتي

-  متصدي ارشد تعمير شيرآلات صنعتي

-  تكنسين تعمير شيرآلات صنعتي

-  استادكار تعمير شيرآلات صنعتي

-  مكانيك تعمير شيرآلات صنعتي

-  كارگر مكانيك تعمير شيرآلات صنعتي

-  تكنسين ارشد مكانيك پمپ و توربين و كمپرسور

-  متصدي ارشد مكانيك پمپ و توربين و كمپرسور

-  تكنسين مكانيك پمپ و توربين و كمپرسور

-  استادكار مكانيك پمپ و توربين و كمپرسور

-  مكانيك پمپ و توربين و كمپرسور

-  كارگر پمپ و توربين و كمپرسور

-  تكنسين ارشد تعمير ابزارآلات هيدروليك و پنوماتيك

-  متصدي ارشد تعمير ابزارآلات هيدروليك و پنوماتيك

-  تكنسين تعميرابزارآلات هيدروليك و پنوماتيك

-  استادكار تعميرابزارآلات هيدروليك و پنوماتيك

-  مكانيك تعمير ابزارآلات هيدروليك و پنوماتيك

-  كارگر تعمير ابزارآلات هيدروليك و پنوماتيك

-  تكنسين ارشد تعميرات دستگاه آب و برق و بخار

-  متصدي ارشد تعميرات دستگاه آب و برق و بخار

 

رسته : عمليات

فعاليت : خدمات فناوري اطلاعات و ارتباطات

فهرست مشاغل :

-  تكنسين ارشدرايانه

-  تكنسين ارشد رايانه(نرم افزار)

-  تكنسين رايانه(نرم افزار)

-  تكنسين ارشد رايانه(سخت افزار )

-  تكنسين رايانه(سخت افزار )

-  تكنسين ارشد IT

 IT تكنسين - 

-  متصدي خدمات رايانه

-  تكنسين ارشد شبكه

-  تكنسين شبكه

-  متصدي خدمات شبكه

-  كارمند ارشد تحليل سيستم ها

-  كاردان تحليل سيستم ها

-  كارمند تحليل سيستم ها

 

رسته : عمليات

فعاليت : بهره برداري

فهرست مشاغل :

-  اپراتور/راننده جرثقيل هاي سنگين ويژه ثابت ومتحرك

-  اپراتور/راننده جرثقيل هاي سنگين ثابت ومتحرك

-  اپراتور/راننده جرثقيل هاي نيمه سنگين ثابت ومتحرك

-  اپراتور/راننده جرثقيل هاي سبك ثابت ومتحرك

-  راننده خودروهاي سنگين ويژه

-  راننده خودروهاي سنگين

-  راننده خودروهاي نيمه سنگين

-  راننده خودروهاي سبك

-  راننده ماشين آلات راه سازي سنگين ويژه

-  راننده ماشين آلات راه سازي سنگين

-  راننده ماشين آلات راه سازي نيمه سنگين

-  راننده ماشين آلات راه سازي سبك

-  اپراتورويژه جرثقيل هاي ثابت ساختماني

-  كمك راننده خودروهاي سنگين

-  راننده تانكر

-  راننده دامپر/تراكتور/ليفتراك

-  راننده بالابر

-  استادكار ريگر/طناب بند

-  ريگر/طناب بند

-  ماشين شوي سبك

-  ماشين شوي سنگين

-  تكنسين ارشد برآورد مصارف صنعتي

-  تكنسين برآورد مصارف صنعتي

-  تكنسين ارشد كارگاه

-  متصدي ارشد كارگاه

-  تكنسين ارشد خدمات فني

-  متصدي ارشد خدمات فني

١٢٠٣

-  تكنسين خدمات فني

-  استادكار خدمات فني

-  متصدي خدمات فني

-  كارگرخدمات فني

-  كارمندارشداسنادفني

-  كارمندفني

-  تكنسين ارشد آزمايشگاه صنعتي

-  متصدي ارشد آزمايشگاه صنعتي

-  تكنسين آزمايشگاه صنعتي

-  سرآزمايشگر آزمايشگاه صنعتي

-  متصدي آزمايشگاه صنعتي

-  نمونه گير آزمايشگاه صنعتي

-  كارگرخدمات آزمايشگاه

-  تكنسين ارشد كنترل كيفيت

-  متصدي ارشد كنترل كيفيت

-  تكنسين كنترل كيفيت

-  متصدي كنترل كيفيت

-  تكنسين ارشد ارتعاشات و آناليز روغن

-  متصدي ارشد ارتعاشات و آناليز روغن

-  تكنسين ارتعاشات و آناليز روغن

-  متصدي آزمايشگاه ارتعاشات و آناليز روغن

-  تكنسين ارشد كاليبراسيون

-  متصدي ارشد كاليبراسيون

-  تكنسين كاليبراسيون

-  استادكاركاليبراسيون

-  متصدي كاليبراسيون

-  تكنسين ارشد تنظيفات صنعتي

-  متصدي ارشد تنظيفات صنعتي

-  استادكار تنظيفات صنعتي

-  متصدي تنظيفات صنعتي

-  كارگر تنظيفات صنعتي

-  تكنسين ارشد كنترل ضايعات صنعتي

-  كارگرخدمات لايروبي فاضلاب

-  تكنسين ارشد خدمات عمليات بهره برداري

-  متصدي ارشد خدمات عمليات بهره برداري

-  تكنسين خدمات عمليات بهره برداري

-  استادكار خدمات عمليات بهره برداري

-  متصدي عمليات بهره برداري

-  كارگر خدمات عمليات بهره برداري

-  تكنسين ارشد دستگاه بهره برداري

-  متصدي ارشد دستگاه بهره برداري

-  تكنسين دستگاه بهره برداري

-  استادكارمراقب دستگاه بهره برداري

-  مراقب دستگاه بهره برداري

-  تكنسين ارشد بهره برداري و نم زدايي

-  متصدي ارشد بهره برداري و نم زدايي

-  تكنسين بهره برداري و نم زدايي

-  مراقب محوطه واحد نمزدائي گاز و سرد سازي محصولات

-  اپراتورSRU) بازيابي گوگرد)

-  تكنسين ارشد اتاق كنترل

-  متصدي ارشداتاق كنترل

-  تكنسين اتاق كنترل

-  استادكار اتاق كنترل

-  اپراتور اتاق كنترل

-  تكنسين دستگاه آب و برق و بخار

-  استادكارمراقب دستگاه آب و برق و بخار

-  مراقب دستگاه آب و برق و بخار

-  كارگرفني دستگاه آب و برق و بخار

-  تكنسين ارشد تصفيه خانه فاضلاب

-  متصدي ارشد تصفيه خانه فاضلاب

-  تكنسين تصفيه خانه فاضلاب

-  اپراتور تصفيه خانه فاضلاب 

١٢٠٥

-  كارگرفني تصفيه خانه فاضلاب

-  تكنسين ارشد عمليات بهره برداري آبرساني

-  متصدي ارشد عمليات بهره برداري آبرساني

-  تكنسين عمليات بهره برداري آبرساني

-  اپراتور عمليات بهره برداري آبرساني

-  كارگر عمليات بهره برداري آبرساني

-  تكنسين ارشد خدمات بهره برداري آب شيرين كن

-  متصدي ارشد خدمات بهره برداري آب شيرين كن

-  تكنسين خدمات بهره برداري آب شيرين كن

-  اپراتور خدمات بهره برداري آب شيرين كن

-  كارگر خدمات بهره برداري آب شيرين كن

-  تكنسين ارشد خدمات فني حفاري

-  متصدي ارشد خدمات فني حفاري

-  تكنسين خدمات فني حفاري

-  تكنسين ارشد تعميرات مكانيك حفاري

-  متصدي ارشد تعميرات مكانيك حفاري

-  تكنسين تعميرات مكانيك حفاري

-  استادكار تعميرات مكانيك حفاري

-  مكانيك تعميرات حفاري

-  كارگرفني تعميرات مكانيك حفاري

-  تكنسين ارشد ابزار در گردش حفاري

-  متصدي ارشد ابزار در گردش حفاري

-  تكنسين ابزار در گردش حفاري

-  استادكار ابزار در گردش حفاري

-  متصدي ابزار در گردش حفاري

-  استادكارمراقب دستگاه حفاري

-  مراقب دستگاه حفاري

-  تكنسين ارشد عمليات لوله مغزي سيار

-  متصدي ارشد عمليات لوله مغزي سيار

-  تكنسين عمليات لوله مغزي سيار

-  مكانيك عمليات لوله مغزي سيار

-  كارگرفني عمليات لوله مغزي سيار

-  تكنسين ارشد مواد شيميايي حفاري

-  متصدي ارشد مواد شيميايي حفاري

-  تكنسين مواد شيميايي حفاري

-  گل شناس ارشد حفاري

-  گل شناس حفاري

-  متصدي هماهنگي گل شناسي حفاري

-  تكنسين ارشد سكو حفاري

-  متصدي ارشد سكو حفاري

-  تكنسين حفاري

-  متصدي هماهنگي سكو

-  استادكار حفاري

-  حفارسكو

-  كمك حفارسكو

-  كارگرحفاري سكو

-  سكوبان حفاري

-  دكل بان حفاري

-  تكنسين ارشد چاه

-  متصدي ارشد چاه

-  تكنسين چاه

-  استادكار فني چاه

-  اپراتور چاه

-  مراقب چاه

-  صنعتگر

-  كمك صنعتگر

-  كارگرخدمات فني چاه

-  متصدي هماهنگي با ارگانهاي حفار

-  تكنسين ارشدپسماند حفاري

-  متصدي ارشد پسماند حفاري

-  تكنسين پسماند حفاري

-  استادكار پسماند حفاري

-  متصدي پسماند حفاري

-  كارگرفني پسماند حفاري

-  متصدي ارشدنقل و انتقالات فرآورده هاي نفتي

-  اپراتور نقل و انتقالات فرآورده هاي نفتي

-  كارگر نقل و انتقالات فرآورده هاي نفتي

-  اپراتور دروازه خروجي فراوده هاي نفتي

-  متصدي توزيع بار فرآورده هاي نفتي

-  متصدي نوبت دهي صدور تحويل و تحول فرآورده هاي نفتي

-  متصدي پلمپ

-  تلمبه چي

-  متصدي كنترل بار

-  تكنسين ارشد بهره برداري مخازن فرآورده هاي نفتي

-  متصدي ارشد بهره برداري مخازن فرآورده هاي نفتي

-  تكنسين بهره برداري مخازن فرآورده هاي نفتي

-  استادكار خدمات بارگيري فرآورده هاي نفتي

-  اپراتور خدمات بارگيري فرآورده هاي نفتي

-  كارگر عمليات بارگيري فرآورده هاي نفتي

-  لايروب گر مخازن فرآوره هاي نفتي

-  مراقب واحد مخازن و بارگيري

-  استادكاراندازه گيري

-  سراندازه گير

-  اندازه گير

-  متصدي ارشد جايگاه سوختگيري

-  متصدي جايگاه پمپ سوختگيري(تلمبه چي)

-  متصدي كنترل سوخت خودروها

-  اپراتور سوخت رسان هواپيما

-  راننده سوخت رسان هواپيما

-  مراقب اسكله

-  تكنسين ارشد تعميرات شناورها

-  متصدي ارشد تعميرات شناورها

-  تكنسين تعميرات شناورها

-  تكنسين ارشد موتورخانه شناور

-  تكنسين موتورخانه شناور

-  استادكارتعميرات موتورخانه

-  موتورچي

-  متصدي هماهنگي پهلوگيري شناورها

-  تكنسين ارشد گاز و گاز مايع، تقويت فشار و تزريق گاز

-  متصدي ارشد گاز و گاز مايع، تقويت فشار و تزريق گاز

-  تكنسين گاز و گاز مايع، تقويت فشار و تزريق گاز

-  استادكار گاز و گاز مايع، تقويت فشار و تزريق گاز

-  متصدي گاز و گاز مايع، تقويت فشار و تزريق گاز

-  كارگرفني گاز و گاز مايع، تقويت فشار و تزريق گاز

-  متصدي نصب، تعمير و تعويضكنتور

-  تكنسين ارشد نشت يابي

-  تكنسين نشت يابي

-  نشت ياب

-  مامور قطع و وصل

-  سرامدادگر

-  امدادگر گاز

-  امدادگر گاز (راننده/موتورسوار)

-  امدادگرنگهبان گاز

-  سركنتورخوان

-  بازرس قرائت كنتور

-  كنتورخوان

-  گازبان

-  خط بان

-  امداد نگهبان ايستگاه تقليل فشار دروازه شهر cgs

-  امداد نگهبان ايستگاههاي مخابراتي

-  تكنسين ارشد نصب و انشعابات

-  تكنسين نصب و انشعابات

-  ناظر نصب و انشعابات

-  متصدي نصب و انشعابات

-  متصدي تست كنتور

-  تكنسين ارشد عمليات توزيع گاز

-  تكنسين عمليات توزيع گاز

-  متصدي عمليات توزيع گاز

-  بازرس عمليات توزيع گاز

-  تكنسين ارشد ايستگاه تقليل و تقويت فشار گاز

-  متصدي ارشد ايستگاه تقليل و تقويت فشار گاز

-  تكنسين ايستگاه تقليل و تقويت فشار گاز

-  متصدي ايستگاه تقليل و تقويت فشار گاز

-  سرشيفت مارشالري(هدايت زميني هواپيما)

-  مارشالر(هدايت زميني هواپيما)

-  غواص

-  ناخدا

-  كمك ناخدا

-  سرملوان

-  ملوان

 

رسته : درمان

فعاليت : خدمات پيرا پزشكي

فهرست مشاغل :

-  كارشناس تغذيه(درماني)

-  سوپروايزر

-  دستيار دندان پزشك

-  روانشناس

-  تكنسين دارويي

-  نسخه پيچ

-  انباردار داروخانه

-  تكنسين ارشدتداركات داروئي

-  تكنسين تداركات داروئي

-  متصدي تداركات داروئي

-  پرستار ارشد

-  پرستار/كارشناس

-  پرستار/كاردان

-  كمك پرستار/بهيار

-  كمك بهيار

-  متصدي اتوكلاو

-  كارشناس تغذيه

-  كارشناس اپتومتري/بينائي سنجي

-  كارشناس اديومتري/شنوائي سنجي

-  كارشناس اسپرومتري

-  كارشناس مامايي

-  تكنسين مامايي

-  كارشناس اتاق عمل

-  تكنسين اتاق عمل

-  كارشناس هوشبري

-  تكنسين هوشبري

-  امدادگر اورژانس

-  كارشناس فوريتهاي پزشكي

-  تكنسين فوريتهاي پزشكي

-  متصدي پذيرش درمانگاه

-  تكنسين ارشد تجهيزات پزشكي

-  تكنسين تجهيزات پزشكي

-  كارشناس اسنادومدارك پزشكي

-  متصدي بايگاني اسنادومدارك پزشكي

-  كارشناس گفتاردرماني

-  راديولوژيست

-  تكنسين راديولوژي

-  پرتونگار

-  فيزيوتراپيست

-  مسئول آزمايشگاه(طبي)

-  كارشناس آزمايشگاه(طبي)

-  تكنسين آزمايشگاه(طبي)

-  متصدي آزمايشگاه(طبي)

-  نمونه گير آزمايشگاه(طبي)