ذخیره پاداش (حق) سنوات کارکنان قراردادی انجام کار معین و کارگری (نامه شماره 10107/211/98 مورخ 20/12/1398 وزارت نیرو)

مدیران عامل محترم شرکت‌های تابعه

موضوع: مصوبات شصت و هشتمین جلسه کمیته سرمایه انسانی وزارت نیرو

با سلام؛

احتراماً به استناد تصمیمات متخذه در بند 7 صورتجلسه مصوبات مورخ 29/11/98 کمیته سرمایه انسانی وزارت نیرو (تأمین و نگهداشت) موضوع نامه شماره 530/50090/98 مورخ 10/12/98 دفتر توسعه منابع انسانی وزارت متبوعه به منظور اتخاذ وحدت رویه در خصوص کارکنان قراردادی (کارگری موقت و انجام کار معین) مقرر گردید:

الف- بر اساس ردیف (22) فرم قرراداد کارگری ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری "طرف قرارداد از هر لحاظ تابع قانون کار و قانون تأمین اجتماعی خواهد بود و از مزایای قوانین مذکور بهره‌مند می‌باشد." لذا در خصوص کسورات مربوط می‌بایست بر اساس بند (5) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی اقدام گردد.

ب- با توجه به بند (26) فرم قرارداد انجام کار مشخص و بند (25) فرم قرارداد کارگری ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و نامه شماره 1521590 مورخ 27/8/1396 امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور و دادنامه شماره 2727 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید من بعد پاداش سنوات کارکنان انجام کار مشخص و کارگری ماده 124 ذخیره گردد.

سید ضیاءالدین فخری- مدیرت کل دفتر توسعه منابع انسانی و امور اداری

مقررات مرتبط:

دادنامه شماره 2727 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: پرداخت حق سنوات در پایان سال علی‌الحساب است