آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (تصویب‌نامه شماره 24957/ت57624هـ مورخ 13/3/1399 هیئت وزیران)

وزارت کشور- وزارت اطلاعات- وزارت امور خارجه

معاونت حقوقی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه 31/2/1399 به پیشنهاد شماره 15519 مورخ 21/2/1399 معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1- قانون: قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی -مصوب 1398-

2- ازدواج شرعی: ازدواجی که مطابق قوانین ایران معتبر باشد، اعم از اینکه ثبت شده یا نشده باشد.

3- پروانه اقامت: سندی که بر اساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران -مصوب 1310- و اصلاحات بعدی آن یا مقررات ورود و اقامت اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران، صادر شده یا می‌شود.

4- متقاضی: اشخاص زیر متقاضی تلقی می‌شوند:

الف- هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج، دارای فرزند زیر (18)‌ سال باشد.

ب- هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شد و بیش از (18) سال تمام داشته باشد.

5- زن ایرانی:‌ زنی که پیش از ولادت فرزند، مطابق قوانین و مقررات ایران، دارای تابعیت ایرانی باشد و با مرد خارجی ازدواج کرده باشد.

6- مرجع امنیتی: هر یک از دو نهاد امنیتی مندرج در قانون یا هر دو نهاد با هم.

ماده 2- ملاک ایرانی بودن مادر، اسناد سجلی او است.

ماده 3- ملاک ازدواج شرعی مادر ایرانی با پدر خارجی فرزند مشمول این قانون، عقدنامه رسمی یا هر سند معتبر قانونی مبنی بر وقوع نکاح یا صدور رأی قضایی (داخلی یا خارجی) مبنی بر وجود رابطه زوجیت او است.

تبصره 1- احراز وقوع ازدواج‌هایی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا زمان انتشار این آیین‌نامه در روزنامه رسمی صورت گرفته، موکول به ارایه عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر احراز وقوع نکاح شرعی است. در مورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار این آیین‌نامه واقع می‌شوند، تنها ازدواج ثبت‌شده ملاک تأیید تابعیت فرزندان متولد از این ازدواج‌ها خواهد بود.

تبصره 2- صدور و اجرای حکم قطعی طلاق یا فسخ نکاح، مانع از رسیدگی به درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج منتهی به طلاق نیست.

ماده 4- فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، با رعایت تبصره ماده (11) این آیین‌نامه، مانع از درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند نیست. در صورت فوت یا حجر مادر و نرسیدن فرزند به هجده سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادل، درخواست مورد نظر را به استانداری ارایه می‌کنند.

تبصره 1- در صورت فوت یا حجر مادر یا حجر فرزند و وجود قیم منصوب یا قیم اتفاقی یا امین موقت موضوع ماده (1187)‌ قانون مدنی، حسب مورد، افراد مذکور درخواست و دلایل و مدارک را ارایه می‌کنند.

در حال تکمیل....

ماده 24- این آیین‌نامه از زمان تصویب لازم‌الاجرا است.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور