قانون اصلاح قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران (در مرحله ارائه طرح)

خبر مورخ 20 اسفند 1397

در جلسه علني امروز دوشنبه (20اسفند)، 4 طرح نمايندگان به شرح زير اعلام وصول شد:

1) طرح اصلاح قانون تقسيمات كشور و وظايف فرمانداران و بخشداران

2) طرح مشاركت مستقيم شهروندان در امور قوه مقننه

3) طرح مدیریت تعارض منافع 

4) طرح تشکیل استان اصفهان شمالی