تصویب‌نامه درخصوص تغییر نام روستای گائیدر از توابع دهستان امیرآباد بخش موچش شهرستان کامیاران در استان کردستان (مصوبه شماره ۲۵۲۳۴۱/ت۴۸۷۴۵ك مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱ هيأت وزيران)

وزارت کشور

وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ بنا به‌پیشـنهاد شماره ۱۲۰۸۵۴/۴۲/۴/۱ مـورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعـاریف و ضوابط تقسیمات کشوری -مصوب ۱۳۶۲- و با رعایت جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ تصویب نمودند:

نام روستای گائیدر از توابع دهستان امیرآباد بخش موچش شهرستان کامیاران در استان کردستان به سلطان سراج تغییر می‌یابد.

این تصویب‌نامه در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور- محمدرضا رحيمي