شناسه ملی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

118  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات - - - - 14000194266
119  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هیات مرکزی گزینش - - - 14000194266
120  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات  هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان - - - 14000194266
121  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - - - 14003129985
122  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات - - - 10101241719
123  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت - - - 10100629190
124  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فضایی ایران - - - 14002835761
125  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران - - - 14002919855
126  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران کلیه ادارات پست استان ها و شهرستان ها - - 14002919855
127  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت پست بانک - - - 10101702747
128  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات) - - - 14003014162
129  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات - - - 14006010146
130  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت خدمات هوایی پیام - - - *
131  وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شرکت خدمات هوایی پیام منطقه ویژه اقتصادی پیام - - *