پایان مراحل بررسی کمیسیونی آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از نیرو‌های خرید خدمت در ارتش

در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت درخصوص پیشنهادهای اتاق تعاون مرکزی، وزارت‌خانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم‌گیری شد.

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» در در جلسه اصلی کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت، ضمن تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه استفاده از نیروهای خرید خدمت در ارتش، میزان کمک هزینه قابل پرداخت به مراکز غیر دولتی توانبخشی و حق پرستاری از افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۸ تعیین شد تا در دستور کار جلسه هیئت وزیران قرار گیرد.

همچنین مطابق ماده (۱۷) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، به منظور توانمندسازی، ارزیابی و ارتقا شایستگی مدیریت بخش ها و بنگاه های اقتصادی کشور اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی و نیز هم‌افزایی و توسعه ظرفیت های مشاوره مدیریت در کشور، «سازمان نظام مشاوره مدیریت» در قالب شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی و غیرانتفاعی تشکیل می‌شود. اساسنامه این سازمان از سوی اتاق تعاون مرکزی، تهیه و در دستور کار کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک دولت قرار گرفت.

در جلسه اصلی این کمیسیون که یکشنبه هفته جاری برگزار شد تا ماده (۵) متن مصوب کمیته تخصصی، با اصلاحاتی تصویب شد تا روند بررسی در جلسه بعد ادامه یابد.