اصلاح آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن (تصویب نامه شماره 169475/ت55164هـ مورخ 28/12/1396 هیئت وزیران)

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت نیرو- سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 27/12/1396 به پیشنهادهای شماره 100/20/49951/96 مورخ 5/12/1396 وزارت نیرو و شماره 259078/90 مورخ 16/12/1396 وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح یم شود:

1- در ماده (4) عبارت "تا پایان شهریور سال 1397" جایگزین عبارت "تا پایان اسفند سال 1396" می شود.

2- متون زیر به عنوان تبصره های (4) و (5) به ماده (4) الحاق می شوند:

تبصره 4- متقاضیان استفاده از مزایای آیین نامه ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که (25) درصد علی الحساب اقساط سر رسیده شده (موضوع ماده (2) آیین نامه) را پرداخت ننمودند، بدون شرط پرداخت (25) درصد علی الحساب اقساط سررسید شده تا تاریخ 31/3/1397 می توانند به صورت یکجا اقساط سر رسید شده را تسویه نمایند.

تبصره 5- سهم سود بانک های عامل موضوع جزء (5) بند (ج) شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی مصوب جلسه 16/5/1386 هیئت امنای حساب ذخیره ارزی برای بدهکاران حساب ذخیره ارزی که از مزایای این آیین نامه استفاده نموده اند، بعد از تبدیل به ریال از تاریخ 3/7/1391 معادل سه واحد درصد از سود پانزده درصد مندرج در این آیین نامه تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد.

در موضوع وزارت امور اقتصادی و دارایی بخوانید!

زیرسامانه تسویه و تهاتر در سامانه مدیریت اطلاعات بدهي‌ها و مطالبات دولت

آیین‌نامه اجرایی شناسایی، مولدسازی یا فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه های اجرایی (مصوبه هیئت وزیران)

قانون تفسیر ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی (مصوب 8/5/1398 مجلس شورای اسلامی)

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه موضوع: ساماندهی نظام مالی - محاسباتی کشور (تصویب‌نامه شماره 654444/ت55376هـ مورخ 27/5/1398 هیئت وزیران)

اساسنامه سازمان نظام مشاوره مدیریت (در حال تصویب در هیأت وزیران)

آیین نامه راهبری شرکتی در شرکت های دولتی موضوع: بند «ب» ماده (۴) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (در حال تصویب در هیات وزیران)

الزام شرکت های دولتی به ثبت اطلاعات در "سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی" (بخشنامه شماره 4461/56121 مورخ 21/1/1398 معاون اول رییس‌جمهور)

- مشاهده کل مطالب این موضوع -