1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز(0 رای)

آيين نامه اجرايي ماده (37) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور (تصویبنامه شماره 107038/ت52532هـ مورخ 1394/08/17 هیأت وزیران)

در دست تکمیل...